Program mladi /do 5 let/


 1. Naziv produkta:
  P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/
 2. Kratek opis produkta:
  Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v obliki subvencije.
 3. SPS DVOJČEK - vključena vsebinska podpora
  Produkt P2 je nadgrajen še z dodatnimi aktivnostmi v obliki vsebinske podpore "SPS dvojček"
 4. Višina in oblika financiranja:
  do 54.000 EUR subvencije
 5. Doba financiranja:
  izplačilo v treh tranšah
 6. Plan razpisanih sredstev:
  2,16 mio EUR
 7. Upravičenci:
  novoustavnoljena podjetja, ki:
  - so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga ali zavod
  - so se udeležila pred-selekcijskega postopka tekmovanja START UP SLOVENIJA
 8. Upravičeni stroški:
  vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja, to so:
  - stroški izdelave poslovnega načrta
  - plače zaposlenih, ki delajo na razvoju
  - stroški promocije
  - stroški najema opreme
  - stroški najema poslovnih prostorov
  - stroški testiranja in dodatnega usposabljanja
  - stroški mentoriranja


 9. Vsebinsko podporo Slovenski podjetniški sklad podjetjem nudi skupaj z Iniciativo Start up.
  "Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020"
  ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM P2 
  1. V razpisu večkrat omenjate subjekte inovativnega okolja in podjetja, ki so člani le teh, kdo so ti subjekti in ta podjetja?
   Odgovor: Subjekti inovativnega okolja (tudi: SIO) so podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji. Člani subjekta inovativnega okolja, so tista podjetja, ki so opravila postopek vključitve v subjekte inovativnega okolja in tudi uporabljajo storitve tega subjekta inovativnega okolja. Podjetje mora biti član subjekta inovativnega okolja od prijave na razpis do izplačila subvencije.
  2. Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva za upravičene stroške. Ali lahko kandidiramo še na vašega?
   Odgovor: Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oz. ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov.
  3. V novo ustanovljeno podjetje smo prenesli dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis?
   Odgovor: Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom oz. nakupom dejavnosti od drugega podjetja ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo.
  4. Imam podjetje, katerega sem 90% lastnik. 10% podjetja je v lasti podjetniškega inkubatorja. Glede na to, da je solastnik (soustanovitelj) podjetja subjekt inovativnega okolja ali se lahko prijavimo na razpis?
   Odgovor: Lahko, saj velja, da do pomoči Sklada niso upravičena podjetja katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je subjekt inovativnega okolja v deležu enakem ali večjem kot 25%.
  5. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta?
   Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. Zaprta finančna konstrukcija mora biti izkazana v poslovnem načrtu (predvsem v finančnem delu).
  6. Lahko odam poslovni načrt v tujem jeziku?
   Odgovor: Ne, poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
  7. Do kdaj moramo izbrati mentorja oz. program mreženja?
   Odgovor: Upravičenci bodo morali do 31.12.2015 izbrati enega izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja. Prošnja za potrditev izbranega programa mreženja in/ali mentorja - OBRAZEC 2, se nahaja na 30. strani Razpisne dokumentacije.
  8. Zakaj mora naše podjetje izbrati mentorja?
   Odgovor: Cilj programa mreženja in izbira mentorja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
  9. Ali mora imeti poslovni načrt kakšno posebno obliko? Ali je pripomoček na spletni strani Sklada obvezen ali lahko uporabim kakšno drugo obliko poslovnega načrta?
   Odgovor: Oblika poslovnega načrta ni predpisana. Prav tako ni obvezen pripomoček. Na spletni strani Sklada je le-ta predviden kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta. Sklad vam nudi pripomoček za pisanje poslovnega načrta na naši internetni strani www.podjetniskisklad.si. To je le ena izmed možnih oblik pisanja poslovnega načrta in v nobenem primeru ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V kolikor presodite, da se z drugačno obliko poslovnega načrta lažje in celovitejše predstavite uporabite vam ljubšo obliko. V primeru pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za 3 leta po oddaji vloge.
  10. Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici?
   Odgovor: Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
  11. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.
   Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko 14. Vsebina vloge. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko posvetujete z zunanjim(i) svetovalc(i)em. Na spletni strani slovenskega podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si) pa lahko najdete tudi katalog podjetniških svetovalcev.
  12. Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku?
   Odgovor: Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku.
  13. Stroški zagona podjetja in projekta bodo presegli maksimalno dovoljeno višino subvencije. Ali lahko stroške prenesemo in upravičimo v okviru bodočega razpisa za subvencije?
   Odgovor: Ne. Upravičeni stroški so tekoči stroški podjetja oz. projekta in so za ciljno skupino A vezani na časovno obdobje od 1.9.2014 do 30.09.2015.
  14. Do kdaj imam čas, da oddam vlogo na Sklad?
   Odgovor: Rok za predložitev vlog za ciljno skupino A je 21.4.2015 za ciljno skupino B pa 20.3.2015.
  15. Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 54.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije?
   Odgovor: Kljub temu, da so ocenjeni upravičeni stroški projekta 54.000 EUR znaša največja možna subvencija za ciljno skupino P2A 12.000 EUR.
  16. V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti podjetje, najkasneje do podpisa pogodbe s Skladom vsaj enega redno zaposlenega. Zanima nas do kdaj mora podjetje to zaposlitev tudi obdržati?
   Odgovor: Upravičenec se v pogodbi o izplačilu subvencije obvezuje, da bo imel od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 31.12.2015 vsaj 1 zaposlenega. Sklad lahko kadarkoli preveri stanje zaposlenih v podjetju.
  17. Ali na kakšnem portalu obstaja seznam subjektov inovativnega okolja (SIO)?
   Odgovor: Seznam subjektov inovativnega okolja najdete na naslednji spletni strani: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja.
  18. Ali je potrebno za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije k vlogi priložiti kakšna dokazila (depozitne pogodbe, vrednostni papirji, gotovina,…)?
   Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v poslovnem načrtu, predvsem v finančnem delu. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila.
  19. Ali se lahko zasebni zavod prijavi na navedeni javni razpis?
   Odgovor: Opredeljeni pravni status zasebni zavod ni registriran po ZGD-1 in ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
  20. Ali se lahko podjetje prijavi z več vlogami na ta javni razpis?
   Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.
  21. Prosim, da nam razložite kaj pomeni sorodstveno razmerje z lastniki podjetja, za potrebe tega razpisa?
   Odgovor: Sorodstveno razmerje se gleda vključno z drugim kolenom. Vas pa opozarjam, da lahko komisija izloči tudi stroške, ki niso nujno omejeni s predstavljenimi omejitvami, ampak se kako drugače ne navezujejo na upravičenost ali pa niso realni.
  22. Radi bi se prijavili na javni razpis, vendar nisem prepričana ali smo upravičeni, glede na to, da nismo člani tehnološkega parka ali inkubatorja?
   Odgovor: Podjetje mora biti v času trajanja sofinanciranja član subjekta inovativnega okolja (od prijave na razpis do izplačila subvencije). Članstvo je eden izmed pogojev prijave na javni razpis.
Top