Program mladi /do 5 let/


 1. Oznaka produkta
  P2R /Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo/
 2. Namen produkta
  Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.
 3. Skupni obseg razpisanih sredstev
  3,2 mio EUR za leti 2016 in 2017
 4. Višina financiranja na podjetje
  do 40.000 EUR
 5. Oblika financiranja
  nepovratna sredstva /subvencija/
 6. Doba financiranja
  dve leti
 7. Upravičenci/ciljne skupine
  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana od 1.1.2014 do 23.8.2016
 8. Vlagatelji
  Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:
  • območja občin Pomurske regije
  • območja občin Pokolplja
  • območja občin Maribora s širšo okolico
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
 9. Upravičeni stroški
  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredste
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji
Top