Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) določam.

Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Stroški za posredovanje in formacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanje informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov.

1. Cena odbiranja in posredovana informacij javnega značaja:
Cena odbiranja ali priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) X (cena ure dela)
Cena ure dela se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov in sicer:
  • za enostavna dela se računa cena svetovalca 3
  • za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo eno od izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena ure svetovalca 2
  • za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo več izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena dela svetovalca 1
Cena ure svetovalca 3 9,16 EUR
Cena ure svetovalca 2 12,19 EUR
Cena ure svetovalca 1 16,63 EUR

2. Cena materialnih stroškov
ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR
ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR
ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR
ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR
ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,09 EUR
elektronski zapis na eni disketi 3,92 EUR
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,05 EUR
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR
pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR
poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za poštne storitve (storitve po ceniku pošiljanja Pošte Slovenije)

Amortizacija je vključena v ceno.

Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.

Cenik začne veljati z dnem podpisa direktorja, uporabljati pa se prične z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo.

Maribor, dne 25.09.2007
mag. Maja Tomanič- Vidovič

direktorica

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82
info@podjetniskisklad.si