P1 COVID

COVID garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Opis produkta

 • omogočiti hitrejše in lažje pridobivanje bančnih kreditov za MSP
 • bančni kredit zavarovan z garancijo SPS je za podjetja tudi ugodnejši

Namenjen je:

 • za zagotovitev likvidnosti
 • za ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev

Produkt predstavlja:

 • Garancija za bančni kredit
  SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.
 • Subvencija obrestne mere
  Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.
 • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih
 • letni promet ne presega 50 mio EUR
 • bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
 • organizirani kot d.o.o., s.p., zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga
 • izdatki za opravljene storitve
 • izdatki za plače

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P1 plus.

 • Višina garancije:
  80 % COVID garancija za zavarovanje bančnega kredita
  80 % financiranje upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva
  mikrogaranije za obratna sredstva
 • Višina bančnega kredita:
  do 200.000 EUR kredita/podjetje za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)
  do 100.000 EUR kredita/podjetje za obratna sredstva ( za mikro in mala podjetja)
 • Doba financiranja:
  od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
 • Možnost koriščenja moratorija:
  do 6 mesecev za obratna sredstva
  /moratorij na odplačilo glavnice kredita/
 • Nižja obrestna mera:
  6-mesečni EURIBOR + od 0,35 %
 • Cena garancije in kredita:
  Brez stroškov odobritve in vodenja garancije.
  Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.
 • Kreditno – garancijska linija
  za odpravljanje posledic COVID -19

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

Razpisi

Najpogostejša vprašanja

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2014. Kako se v tem primeru upošteva razpisno merilo 3. Dinamika rasti čistih prihodkov podjetja, glede na to, da v letu 2013 ni bilo prihodkov iz prodaje?2021-10-13T13:56:40+02:00

Odgovor: Ker v letu 2013 ni podatkov za primerjavo in ker deljenje z 0 ne obstaja, dobi podjetje pri tem merilu 0 točk. Tako podjetje, s statusom mladega podjetja (novoustanovljena podjetja, ki niso registrirana več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), lahko pridobi pri razpisnem merilu 9. za status mladega podjetja 15 točk.

Ali lahko podjetje kandidira na razpisu P1 z investicijo/projektom, ki bi se izvedla na podlagi javno-zasebnega partnerstva z občino?2021-10-13T13:56:30+02:00

Odgovor: V kolikor bo investitor podjetje, v katerem občina ne bo imela lastniškega deleža in bo lastništvo objekta v lasti podjetja, se lahko investicija/projekt prijavi na razpis. Seveda se mora investicija nanašati samo na tisti del, ki bo v lasti podjetja. Del, ki bo zaradi vložka občine v njeni lasti, ne sme biti zajet v prijavljeni investiciji, lahko pa je opredeljen v tekstualnem delu poslovnega načrta.

Ali se lahko podjetje, registrirano v tujini, prijavi na razpis P1?2021-10-13T13:56:18+02:00

Odgovor: Na razpis se lahko prijavi le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji.

Ali lahko garancija Sklada velja tudi za druge posle podjetja, kot so garancije za dobro izvedbo del in podobno?2021-10-13T13:56:06+02:00

Odgovor: Ne, garancija Sklada je vezana izključno na kredite Bank, odobrene po pogojih Sklada. Pogoji so navedeni v razpisu P1.

Ali datum 31.12.2015 v razpisu pomeni datum zaključka investicije?2021-10-13T13:55:54+02:00

Odgovor: Datum 31.12.2015 pomeni skrajni datum izdaje garancije s strani Sklada in hkrati tudi skrajni datum porabe sredstev kredita, odobrenega po pogojih razpisa P1. Ta datum ni možno podaljševati.

V primeru, da se s.p. preoblikuje v d.o.o. me zanima, ali se tako podjetje smatra kot mlado podjetje?2021-10-13T13:55:44+02:00

Odgovor: Če gre pri preoblikovanju poslovnega subjekta iz s.p. v d.o.o. za univerzalno pravno nasledstvo, potem se d.o.o. ne šteje kot mlado podjetje, razen, če tudi s.p. predhodno ne posluje več kot 60 mesecev (torej šteje se datum registracije s.p.). Skupna doba delovanja s.p.- ja in d.o.o.- ja tako ne sme presegati 60 mesecev.

Podjetje, bi se prijavilo na razpis P1 z investicijo v računalniški portal, del investicije bo baza podatkov, ki jo bodo kupili od drugih podjetij, v poslovnih knjigah bo to predstavljalo nematerialno osnovno sredstvo? Ali se je možno na razpis prijaviti z opisano investicijo?2021-10-13T13:55:32+02:00

Odgovor: Če ima predmet investicije značaj osnovnega sredstva in je kot tak tudi knjižen v poslovnih knjigah (v navedenem primeru kot neopredmeteno osnovno sredstvo), potem ga lahko podjetje prijavi v vlogi kot investicijo.

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2014 in ne more pridobiti bonitetnega potrdila SBON -1 Kaj storiti v takem primeru?2021-10-13T13:55:21+02:00

Odgovor: Za podjetja, ustanovljena v letu 2014 se priloži bonitetno potrdilo BON 2, samostojni podjetniki pa priložijo potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, izdano od pristojne davčne izpostave.

Predmet investicije je gradnja novega poslovnega objekta. Ali mora vlagatelj k vlogi priložiti tudi gradbeno dovoljenje?2021-10-13T13:55:09+02:00

Odgovor: Gradbeno dovoljenje ni obvezna priloga vloge Sklada, upoštevati pa je potrebno, da je maksimalna doba koriščenja kredita po razpisu 31.12.2015, kar pomeni, da morajo biti do takrat porabljena vsa sredstva kredita, sam pogoj za gradnjo pa je izdaja gradbenega dovoljenja. Vlagatelj mora predvideti rok izdaje gradbenega dovoljenja ter porabo sredstev kredita. Gradbeno dovoljenje običajno zahteva Banka pred koriščenjem kredita.

Imam s.p. s štirimi zaposlenimi in me zanima ali lahko s kreditom, odobrenim po razpisu P1, torej z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere, poravnam tudi davčne obveznosti?2021-10-13T13:54:52+02:00

Odgovor: Ob prijavi na razpis vlagatelj ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti. V okviru nakupa obratnih sredstev po pogojih razpisa Sklada z oznako P1 pa lahko podjetje poravnava tudi tekoče davčne obveznosti, v kolikor so le te navedene v stroških operacije. Nanašati pa se morajo na nezapadle in neporavnane davčne obveznosti.

Ali se lahko prijavimo na razpis P1 v letu 2014 za nakup obratnih sredstev glede na to, da smo dobili pozitiven sklep na razpisu Sklada P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme?2021-10-13T13:54:40+02:00

Odgovor: Kljub pridobitvi pozitivnega sklepa na razpisu Sklada z oznako P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, se lahko prijavite na razpis Sklada P1 garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za nakup obratnih sredstev, seveda v kolikor ne presegate pomoči de minimis v višini 200.000 EUR v zadnjih treh letih. Pomoč pri razpisu P4 se je dodeljevala kot pomoč po regionalni shemi pomoči, in ne po shemi de minimis.

Podjetje je v prejšnjem letu prejelo garancijo sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1). V letošnjem letu ne more kandidirati za celotnih 200.000€ pomoči, saj je potrebno odšteti že prejeto pomoč po pravilu de minimis. Katero pomoč je potrebno upoštevati bruto ali neto?2021-10-13T13:54:29+02:00

Odgovor: Pri dodeljevanju državnih pomoči po pravilu de minimis istemu podjetju – končnemu prejemniku se upošteva neto znesek dodeljene pomoči.

Ali lahko na razpis P1 kandidira nekdo, ki ima zasebno ambulanto in status samostojnega zdravstvenega delavca z registracijo na Ministrstvu za zdravje RS?2021-10-13T13:54:18+02:00

Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah, razen, če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Samostojni zdravstveni delavec ne more kandidirati na razpise Sklada, ker ni organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicije za isti namen. Ne sme ga prodat, oddat v najem ali leasing tretjim osebam. Zanima me, kako naj izpolnim ta pogoj, če gre za obratna sredstva?2021-10-13T13:54:05+02:00

Odgovor: Za obratna sredstva ta omejitev ne velja, kar je navedeno tudi v razpisu.

V 3.členu Pogodbe o izdaji garanciji piše, da morata banka in upravičenec urediti celotno zavarovanje kredita in poslati izjavo, da je banka uredila zavarovanje skladno s kreditno pogodbo. Zanima me, ali to izjavo pošlje banka in/ali podjetje?2021-10-13T13:53:54+02:00

Odgovor: Banka pošlje na Sklad izjavo o ureditvi celotnega zavarovanja v roku 120 dni od prvega črpanja.

Podpisane pogodbe s strankami so poslovna skrivnost – ali se lahko namesto kopije pogodb predložijo izjave strank, da imajo s podjetjem podpisano veljavno pogodbo?2021-10-13T13:53:40+02:00

Odgovor: V obrazložitvi posameznih kvantitativnih meril v točki 4. Tržna naravnanost piše, da vlagatelj pridobi 12 točk za vsaj eno (1) priloženo kopijo podpisane pogodbe. Komisija v primeru predložitve izjave stranke, da ima s podjetjem podpisano veljavno pogodbo, ne more točkovati z maksimalnim številom točk (12). Sama izjava stranke torej ne zadostuje. Se pa vsa dokumentacija, ki je priložena k vlogi uporablja izključno za ocenjevanje projektov. Podjetje ima možnost dokumente označiti kot poslovno skrivnost, v skladu z ustrezno zakonodajo.

Kako se izračunava dodana vrednost zaposlenega (možni različni pristopi) – kot (poslovni izid iz poslovanja + stroški dela + amortizacija)/število zaposlenih po obračunskih urah ali kako drugače?2021-10-13T13:53:29+02:00

Odgovor: Dodano vrednost izračunavamo po enaki formuli kot jo uporablja GZS, SURS in UMAR in je naslednja za: Gospodarske družbe: Kosmati donos od poslovanja (AOP126) – Stroški blaga, materiala in storitev (AOP128) – Drugi poslovni odhodki (AOP 148) / povpr. št. zaposlenih na podlagi del. ur (AOP 188) Samostojne podjetnike: Čisti prihodki od prodaje (AOP050) + Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP054) – Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP055) + Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (AOP056) + Drugi poslovni prihodki (AOP057) – Stroški blaga, materiala in storitev (AOP060) – Drugi poslovni odhodki (AOP073) / povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP 089).

Ali pridobitev kredita pod ugodnejšimi pogoji P1 izključuje možnost pridobitve subvencije za zaposlitev absolventa in/ali brezposelne osebe?2021-10-13T13:53:13+02:00

Odgovor: Ne. V razpisni pogojih za produkt P1 ni nikakršnih omejitev glede pridobitve subvencij za zaposlene in/ali brezposelne osebe s strani drugih institucij v Republiki Sloveniji. Potrebno je paziti samo, da podjetje ne prekorači 200.000 evrov državnih pomoči po shemi de minimis.

28 subjektov gospodarskega prava (s.p. in d.o.o.) je ustanovilo konzorcij (pravno osebo) za izgradnjo obrtne cone. Ocenjena vrednost investicije je 3,1 mio €. Glede na razpisne pogoje je maksimalna višina subvencioniranega kredita 1,5 mio €, kar pomeni, da bi se moral prijavit vsak član konzorcija posebej, kar pomeni 28 vlog in posledično ogromno administracije pri SPS in banki. Ali obstaja kakšna možnost, da se na razpis prijavi konzorcij za celoten znesek investicije? Lahko v okviru prijave konzorcija pripravimo poslovne načrte za vsakega člana konzorcija posebej.2021-10-13T13:53:02+02:00

Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno. Iz tega izhaja, da SPS obravnava le individualne vloge posameznega podjetja. Slednje mora na podlagi javnega razpisa v svoji vlogi predstaviti tudi svoje cilje in učinke državne pomoči.

Ali se na razpis lahko prijavi podjetje, ki je v prejšnjem letu že prejelo pozitiven sklep na razpisu P1 2014, in sicer 200.000 € za financiranje obratnih sredstev? V razpisnih pogojih namreč te omejitve ni.2021-10-13T13:52:49+02:00

Odgovor: Lahko, vendar morate biti pozorni, da ne prekoračite višine državnih pomoči 200.000 evrov po shemi de minimis.

Kot s.p. nameravam kupiti 23 let star poslovni prostor. Ker je za moj namen poslovanja prevelik (naprodaj je samo v celoti), bi v polovici poslovnih prostorov delovala nova firma v kateri bom 42% lastnik in bo zaposlovala 15 novih delavcev. Ali je to v skladu s pogoji za prijavo na P1?2021-10-13T13:52:33+02:00

Odgovor: Predmet investicije mora uporabljati izključno in samo podjetje, ki pridobi garancijo Sklada. V vašem primeru boste verjetno polovico poslovnih prostorov oddajali v najem, kar pa po javnem razpisu ni dovoljeno.

Smo mlado podjetje, ki je ustanovljeno 59 mesecev. Natančneje, 10.04.2015 bo minilo točno 60 mesecev od ustanovitve. Zanima me, ali se lahko prijavimo na rok 15.04.2015?2021-10-13T13:52:20+02:00

Odgovor: Lahko se prijavite, vendar če bo vaše podjetje ob oddaji vloge starejše ko 60 mesecev, ne morete koristiti bonitet, ki so predvidena za mlada podjetja (80% garancije in 15 točk pri merilu 9 za status mladega podjetja).

V zadnjem odstavku 5.1 točke Javnega razpisa Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je navedeno, da podjetje mora zagotavljati ohranjanje števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. V merilih za ocenjevanja pod zap. št. 1 pa se z 0 točkami oceni podjetje, ki bo zmanjševalo število zaposlenih. Nadalje po tem kriteriju ni nikjer napisano, da podjetje avtomatsko pridobi negativno mnenje po kvantitativnih merilih. Ali to pomeni, da če pri merilu 1 pridobimo 0 točk, ne izpolnjujemo navedenih razpisnih pogojev?2021-10-13T13:51:58+02:00

Odgovor: Pri merilu 1 – št. zaposlenih komisija ocenjuje zaposlene v časovnem okvirju od 31.12.2013 do zaključka operacije, vendar ne dlje, kot do 31.12.2016 na podlagi delovnih ur iz finančnih podatkov AJPES. Podjetje mora ohraniti nominalno št. zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.

Podjetje sem ustanovil 11.11.2014 in trenutno še nima zaposlenih. Dne 01.04.2015 nameravam zaposliti 1 osebo. Ali se lahko prijavim na razpis P1 2015?2021-10-13T13:51:46+02:00

Odgovor: Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, kar pomeni, da se ne morete prijaviti na prvi rok razpisa P1 2015 t.j. 15.04.2015, lahko pa se prijavite na naslednje roke.

Ali lahko za financiranje obratnih sredstev pridobim garancijo Sklada za bančni kredit, katerega ročnost bi bila 10 let in bi še koristili 2 letni moratorij.2021-10-13T13:51:30+02:00

Odgovor: Odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev. Moratorij mora seveda najprej odobriti Banka.

Zaradi nastale situacije imam zapadle neporavnane račune za obratna sredstva. Ali jih lahko poravnam s kreditom, zavarovanim z garancijo Sklada.2021-10-13T13:51:16+02:00

Odgovor: Lahko, če so upravičeni stroški, kamor spadajo tudi stroški obratnih sredstev, nastali v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

28.02.2015 smo zaposlili novega delavca, z investicijo pa bomo pričeli v mesecu oktobru 2015. Ali se bo pri točkovanju upoštevala zaposlitev, realizirana v februarju 2014.2021-10-13T13:50:58+02:00

Odgovor: V primeru prijave na razpis P1, komisija upošteva (ocenjuje) nove zaposlitve po zaključka investicije, vendar ne dlje kot do 31.12.2016. Vse zaposlitve je potrebno v vlogi jasno razložiti in opredeliti njihovo povezavo z operacijo.

Podjetje je bilo prvič registrirano leta 1998, februarja 2012 pa sem ga prevzela od zakoncev, ki sta se invalidsko upokojila. Podjetje sem registrirala z novim imenom, novim naslovom, novo dejavnostjo in novo matično številko. V podjetju tudi ni zaposlenih. Ali se torej moje podjetje šteje kot mlado podjetje, staro manj kot 60 mesecev in lahko kandidiran na vašem razpisu kot novo podjetje ?2021-10-13T13:50:43+02:00

Odgovor: Kot je možno razbrati iz vašega dopisa, je vaše podjetje bilo registrirano v letu 2012. Glede na to, da ima podjetje novo matično številko, se šteje kot novo in nima povezave s podjetjem, katerega prvotno omenjate. Glede na to, da nimate zaposlenih pa ne izpolnjujete osnovnega razpisnega pogoja, da mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na oddajo vloge.

Poslovne prostore, ki jih imamo v najemu, nam je lastnik ponudil v odkup. Ali lahko za investicijo nakupa poslovnih prostorov kandidiramo na razpis P1?2021-10-13T13:50:18+02:00

Odgovor: Z omenjeno investicijo lahko kandidirate na razpis, vendar je v primeru nakupa starih objektov oz. poslovnih prostorov potrebno predložiti cenitev, izdelano s strani neodvisne institucije. Nepremičnino je potrebno kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih.

Ali je potrebno k vlogi priložiti tudi pogodbe o dolgoročnem poslovanju s kupci ali lahko kupce samo navedemo v poslovnem načrtu?2021-10-13T13:50:03+02:00

Odgovor: V prijavnem listu in razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno pogodbe (še veljavne) oz. predpogodbe (fotokopije) priložiti vlogi.

Poslovne prostore nameravamo pridobiti s finančnim leasingom. Ali se lahko prijavimo na razpis P1?2021-10-13T13:49:49+02:00

Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker je predmet razpisa P1 – izdaja garancij za bančne kredite in ne za leasing.

Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.2021-10-13T13:49:32+02:00

Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko Vsebina vloge. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko poslužite zunanjih svetovalcev. Na spletni strani slovenskega podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si) pa lahko najdete tudi katalog podjetniških svetovalcev.

Ali pomeni datum oddaje vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum oddaje šteje poštni žig na ovojnici?2021-10-13T13:49:21+02:00

Odgovor: Za datum oddaje vloge šteje poštni žig na pisemski ovojnici.

Ali mora imeti poslovni načrt kakšno posebno obliko? Ali je pripomoček na spletni strani Sklada obvezen ali lahko uporabim kakšno drugo obliko poslovnega načrta? Ali mi lahko na Skladu pomagate pri pripravi poslovnega načrta oz. mi lahko priporočate kakšnega svetovalca, usposobljenega za pripravo poslovnih načrtov?2021-10-13T13:49:10+02:00

Odgovor: Poslovni načrt na spletni strani Sklada ni obvezen pripomoček, predviden je kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta. Pri pripravi poslovnega načrta za posamezna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpise, Sklad ne sodeluje, s strani Sklada je v tem smislu predvidena le informativna pomoč za morebitne nejasnosti pri pripravi vloge ali poslovnega načrta.

Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta?2021-10-13T13:48:58+02:00

Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit, zavarovan z garancijo sklada ter ostali viri, pri čemer se pod lastna sredstva ne štejejo krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji, prav tako pa tudi ne krediti podjetnika oz. lastnikov podjetja.

Ali se pri določanju velikosti podjetja uporabljajo kriteriji iz Zakona o gospodarskih družbah?2021-10-13T13:48:42+02:00

Odgovor: Za namene tega razpisa se za opredeljevanje velikosti podjetja uporabljajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 najdete na spletni strani https://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article &id=65&Itemid=85. Kazalci, ki se upoštevajo pri izračunavanju velikosti so isti kot po ZGD (zaposleni, bilančna vsota ali prihodki), vendar z različnimi mejnimi vrednostmi. Je pa način izračunavanja odvisen od odnosa (povezav), ki ga ima neko podjetje z drugimi. Namreč vpeljujeta se dva tipa odnosa med podjetji, ki vplivata tudi na način izračunavanja velikosti in sicer: – povezana podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem 50% ali več lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in 100% vrednosti kazalnikov vseh povezanih podjetij. Povezave niso omejene zgolj na prvi nivo v verigi (navzgor in navzdol). – partnerska podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem podjetju od 25% do 50% lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in % deleža podatkov vseh podjetij, ki so v partnerskem odnosom s prijaviteljem. Povezave so omejene zgolj na prvi nivo partnerstva v verigi (navzgor in navzdol). – podatki za podjetja oz. skupino povezanih podjetij, kateri so v odnosu s prijaviteljem z manj kot 25%, niso relevantna za izračun velikosti.

Ali pri točkovanju prinašajo točke samo nova delovna mesta ali tudi ohranjanje obstoječih delovnih mest?2021-10-13T13:47:39+02:00

Odgovor: V okviru točkovanja tega merila se upoštevajo novo nastala delovna mesta kot tudi ohranjena delovna mesta.

V primeru nakupa zemljišča, ki je v neposredni povezavi s celotno razvojno investicijo sem prišel do izračuna, da delež nakupa zemljišča predstavlja 11% višine stroškov celotne investicije. V javnem razpisu je pod točko 6. namreč navedeno, da naložba v zemljišče ne sme presegati 10% vrednosti celotne investicije. Ali se mi zato vloga zavrže oziroma je neustrezna?2021-10-13T13:47:26+02:00

Odgovor: Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije, vse kar presega omenjeni odstotek, pa se kot neupravičen strošek izloči.

Ali analiza finančnega položaja podjetja v postopku ocenjevanja vpliva na končno oceno?2021-10-13T13:47:15+02:00

Odgovor: Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena, vendar se smiselno upošteva pri ocenjevanju kvalitativnih meril.

V točki 5.2. navajate, da je lahko maksimalna višina bančnega kredita za razvojne garancije 1.250.000 EUR. V primeru, da upravičeni stroški investicije znašajo 1.600.000 EUR je potrebno zagotoviti še 350.000 EUR lastnih sredstev. Ali se lahko financiramo s kakšnim drugim kreditom?2021-10-13T13:47:02+02:00

Odgovor: Za izpolnitev pogojev je potrebno predstaviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da v kolikor za razliko ne zagotavljate lastnih sredstev, morate pridobiti še dodatni kredit, kot vir financiranja.

Na podlagi poslovnega načrta je bilo ugotovljeno, da zaradi področja delovanja našega podjetja ni možnosti za dodatno zaposlovanje. Ali se lahko kljub temu prijavimo na razpis?2021-10-13T13:46:42+02:00

Odgovor: Podjetje se lahko prijavi na razpis tudi če na podlagi realizirane operacije ne bo dodatno zaposlovalo, mora pa ohraniti število zaposlenih.

Koliko investicijskih projektov lahko podjetnik prijavi na ta javni razpis?2021-10-13T13:46:29+02:00

Odgovor: Podjetnik lahko prijavi največ en (1) investicijski projekt. Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo Sklada za največ en (1) investicijski projekt za materialne in/ali nematerialne investicije po tem javnem razpisu.

Ali so investicijski stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o izdaji garancije, vendar po 01.01.2015, upravičeni stroški investicije?2021-10-13T13:46:17+02:00

Odgovor: Kreditnih sredstev, za katera bo izdana garancija Sklada podjetje zagotovo ne morete črpati pred odobritvijo garancije ter pred ureditvijo zavarovanja in vseh obveznosti, ki so pogoj, da garancija postane aktivna. V primeru, da imate v finančni konstrukciji tudi lastna sredstva, lahko stroški investicije, ki jih boste poravnali z lastnimi sredstvi nastanejo pred izdajo garancije, vendar ne pred 01.01.2015.

V letu 2013 je podjetje pridobilo državno pomoč po shemi »de minimis« za projekt, ki smo ga že zaključili. V letošnjem letu bomo na Skladu zaprosili za garancijo za izvedbo novega projekta. Ali vam moram posredovati podatke o že dodeljeni pomoči?2021-10-13T13:46:06+02:00

Odgovor: Ne. Višino državne pomoči, ki ste jo dobili po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, bo Sklad pridobil neposredno od Ministrstva za finance, ki ima podatke o dodeljenih državnih pomočeh po prejemnikih.

Podjetje svoje proizvode v celoti izvozi v državo izven EU preko slovenskega podjetja. Ali bom pridobil točke pri merilu neposredna prodaja izven trga RS?2021-10-13T13:45:54+02:00

Odgovor: Pri merilu Neposredna prodaja izven trga RS se upoštevajo čisti prihodki iz prodaje, ustvarjeni na tujih trgih, prikazani v izkazu poslovnega izida podjetja prijavitelja.

Ali se kot lastna sredstva štejejo tudi drugi krediti pod tržnimi pogoji, ki jih bo podjetje najelo za realizacijo investicije?2021-10-13T13:45:43+02:00

Odgovor: Ne. Kot lastna sredstva se lahko štejejo le sredstva, ki jih podjetje ob oddaji vloge izkazuje v bilanci stanja in izkazu uspeha (dobiček, amortizacija, finančne naložbe, denarna sredstva) kot tudi depoziti in finančne naložbe fizičnih oseb, pravnih oseb in lastnikov podjetja.

Ali lahko poslovne prostore, ki bodo predmet investicije in za katere bo podjetje kot vir financiranja pridobilo bančni kredit, Sklad pa bo za le tega izdal garancijo, oddam v najem?2021-10-13T13:45:32+02:00

Odgovor: Ne. Podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu z Javnim razpisom in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po zaključku investicijskega projekta.

Ali lahko podjetje kandidira na razpisu z dvema projektoma? Prvi bi se nanašal na izgradnjo poslovnega prostora, drugi pa na nakup opreme za poslovanje in trgovskega blaga?2021-10-13T13:45:21+02:00

Odgovor: Podjetje ne more kandidirati z dvema ločenima projektoma. Lahko jih združi, vendar odobren ugodni kredit za katerega Sklad izda garancijo ne sme presegati 1.250.000 EUR. Obratna sredstva so lahko v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicije oz. max. 200.000 EUR.

Investicija, s katero želimo kandidirati na razpis znaša 95.000 EUR, nanaša pa se na nakup zemljišča, ki je v neposredni bližini naših poslovnih prostorov. V nadaljevanju bomo na tem zemljišču zgradili proizvodnjo halo, ki bo dopolnjevala že obstoječe poslovne prostore. Ali z navedeno investicijo lahko kandidiramo na vaš razpis?2021-10-13T13:45:07+02:00

Odgovor: Samo z nakupom zemljišča ne morete kandidirati na naš razpis, saj lahko upravičeni strošek naložbe v zemljišče predstavlja največ 10% celotne investicije in mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije.

Investicija s katero želimo kandidirati na vaš razpis znaša 270.000 EUR. Investicijo bomo v celoti zaprli z bančnim kreditom. Upravičeni stroški investicije so naslednji: 160.000 EUR adaptacija poslovnih prostorov, 52.500 EUR oprema trgovine, 57.500 EUR trgovsko blago, s katerim bomo razširili naš prodajni program v obnovljeni trgovini. Ali lahko z navedenimi stroški kandidiramo na razpis?2021-10-13T13:44:55+02:00

Odgovor: Vsebinsko vaši stroški spadajo med upravičene stroške, tudi trgovsko blago, ki spada med obratna sredstva, katerih delež je nižji kot 30% od skupne vrednosti materialne oz. nematerialne investicije.

V mesecu novembru 2014 smo ustanovili podjetje. Ali lahko kandidiramo na razpis P1 kot novo podjetje, ker potrebujemo vašo garancijo za bančni kredit, ki ga bomo najeli za nakup poslovnih prostorov?2021-10-13T13:44:44+02:00

Odgovor: Podjetja letos prvič delimo na dve starostni skupini:
• mlada podjetja to so podjetja stara do 5 let glede na datum registracije in datum oddaje vloge na Sklad in
• MSP 5+ to so podjetja stara nad 5 let. Vaše podjetje spada med mlado podjetje in lahko na razpisu P1 pridobi 80% garancijo ne glede na vrsto upravičenih stroškov.

Ali mora podjetje, če kandidira na razpis, tudi Skladu predložiti kakršnekoli instrumente zavarovanja?2021-10-13T13:44:32+02:00

Odgovor: Ne, ker kredit zavaruje pri banki v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko, Sklad pa z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave morebitnega neplačanega dela glavnice in obresti kredita.

Podjetje ima poslovno enoto na Hrvaškem. Glede na to, da imamo prostorsko stisko, bi na lokaciji na Hrvaškem dogradili poslovno stavbo. Ali se lahko prijavimo na vaš razpis za garancije za bančne kredite?2021-10-13T13:44:21+02:00

Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker se mora projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, realizirati v Republiki Sloveniji.

V mesecu novembru bomo kupili 20 let star proizvodni objekt, v katerem so tudi stroji, katere bomo uporabljali v že obstoječi proizvodnji. Ali lahko z investicijo v nakup objekta in strojev kandidiramo na razpis P1 plus?2021-10-13T13:44:07+02:00

Odgovor: Med upravičene stroške investicije pri razpisu P1 med drugim spadajo tudi stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme ter nakupa ali gradnje poslovnih objektov. V vašem primeru proizvodni objekt spada med upravičene stroške, glede na to, da je star objekt je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. Nakup starih strojev pa ni upravičeni strošek. Na razpisu P1 TIP 2015 je možna prijava na Razvojno garancijo za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja, kjer je med upravičenimi stroški projekta tudi nakup stare opreme, vendar je pri tem potrebno upoštevati osnovni namen navedene kreditno – garancijske linije, ki je: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.

Pri banki imamo najet investicijski kredit, za katerega smo zastavili nepremičnino. Ker bi želeli nepremičnino prodati bi potrebovali novo zavarovanje. Ali bi lahko kandidirali na vaš razpis P1 za pridobitev oz. zamenjavo garancije za že obstoječi bančni kredit?2021-10-13T13:43:45+02:00

Odgovor: Garancije Sklada ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite ali za že obstoječe kredite oz. leasing pogodbe vlagatelja.

V mesecu decembru 2014 smo pričeli z gradnjo poslovnih prostorov. Ker nimamo zagotovljenih sredstev za dokončanje investicije, kakor tudi ne potrebnih sredstev za zavarovanje kredita pri banki, bi želeli kandidirati na razpis P1 plus. Ali lahko?2021-10-13T13:43:32+02:00

Odgovor: Ne. Razlog, zaradi katerega ne morete kandidirati na razpis za izdajo garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere je v tem, da ste z gradnjo pričeli pred obdobjem, v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški operacije. Upravičeni stroški operacije lahko nastanejo v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015.

V lanskem letu sem na razpisu Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere pridobil ugodni kredit in garancijo za nakup nove strojne opreme. V letošnjem letu pa želimo razširiti poslovne prostore. Ali lahko kandidiram na razpis P1 plus?2021-10-13T13:43:19+02:00

Odgovor: Lahko, v kolikor skupni znesek pomoči, ki ste jo prejeli na podlagi pravila de minimis ne presega 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči.

Ali je možno, da naše podjetje kandidira na razpis P1 plus in pri tem koristi samo subvencijo obrestne mere, glede na to, da imamo nepremičnino, ki bi jo zastavili za zavarovanje kredita?2021-10-13T13:39:39+02:00

Odgovor: Garancija Sklada in subvencija obrestne mere sta med seboj povezani in se medsebojno ne izključujeta. Razpis je namenjen podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 • 80 % garancija za bančni kredit

 • Subvencija obrestne mere

 • Primerno za:

  podjetja, ki so utrpela COVID škodo

 • Upravičenci:

  mikro, mala in srednje vleika podjetja

 • za obratna sredstva

2022-05-30T10:12:16+02:00