Opis programa MAP

Večletni Program za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005 (Multiannual programme for entrepreneurship – MAP 2001-2005) prestavlja pravno podlago za specifične ukrepe podpore podjetjem in podjetništvu, ki jih ne vsebujejo druge politike EU. Sam program je odprt za države članice EU, neposredno in v celoti za obdobje 5 let, od 1.1.2001 do 31.12.2005, njegove aktivnosti in projekti pa so ovrednoteni na skupaj 450 milijonov evrov.

Cilji programa MAP

MAP predstavlja glavni inštrument doseganja izzivov podjetniške politike in na znanju temelječega gospodarstva v naslednjih petih letih. V njem je identificiranih pet ciljev, ki zajemajo splošne cilje podjetniške politike v posebnih programih aktivnosti, prilagojenih potrebam malih in srednjih podjetij, in sicer:
  • promocija podjetništva kot dragocene in produktivne življenjske veščine, osnovane na oreintaciji h kupcu in močnejši storitveni kulturi,
  • spodbujati zakonodajo in razvoj podjetniškega okolja, ki se zavzema za trajnostni razvoj, v katerem lahko uspevata raziskovanje in inovacije ter podjetništvo,
  • izboljšati finančno okolje za MSP,
  • povečati konkurenčnost MSP in na znanju temelječega gospodarstva,
  • zagotoviti in koordinirati podporne mreže in podjetniške storitve.

Sodelovanje Slovenskega podjetniškega sklada s programom MAP

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je sodeloval z EIF preko Večletnega programa za podjetja in podjetništvo (MAP), ki je potekal v letih 2001-2005.
V tem obdobju je Sklad izdal 123 odobrenih garancij s pogarancijo EIF v skupnem znesku 14,31 mio eur, ob tem je zgornji zensek pogarancije znašal 950.000 EUR.