1. OPERACIJA
  Garancijski sklad za odobravanje garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  “Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje podjetništva.

  Opis:
  Operacija zagotavlja dostop do ugodnih finančnih virov za MSP oz. zagotavlja garancije za zavarovanje bančnih kreditov in subvencij obrestnih mer za MSP.

  Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja
  Finančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk:

  Garancije:
  945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 – EU
  945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- slovenska udeležba
  36.261.565,08 EUR
  6.399.099,72 EUR
  SKUPAJ 42.660.664,80 EUR
  Subvencija obrestne mere: 
  692710 – Spodbujanje podjetništva – 07-13-EU
  6965510 – Spodbujanje podjetništva – 07-13- slovenska udeležba
  606410* – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva
  5.595.253,22 EUR
  987.397,63 EUR
  17.617.451,72 EUR
  SKUPAJ 24.200.102,57 EUR
  *za sredstva subvencije obrestne mere do 31.12.2015 je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU, zato so bila ta sredstva financirana tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 15.253.222,83 EUR

  Trajanje operacije:
  Od podpisa aktualne pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, do poteka šestih mesecev po izteku zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere v skladu s Programom.

  Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije
  Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis Sklada je dosegljiva na tej spletni strani v poglavju razpisi ter na sedežu Sklada. Na vsa vaša vprašanja in dileme bodo odgovorili svetovalci Sklada na elektronskem naslovu: info@podjetniskisklad.si ali po tel. 02/234 12 60.  Informacije o javnih razpisih Sklada in razpisno dokumentacijo najdete tudi pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s Skladom, pri območnih obrtnih in gospodarskih zbornicah.

 2.  OPERACIJA
  Holdinški sklad v okviru Slovenskega podjetniškega sklada
  “Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje podjetništva.”


  Opis:
  V okviru operacije »Program Instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 – 2013 (PIFI)«, ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti:
  ·         lastniškega financiranja (tvegan kapital za hitrorastoča podjetja preko družb tveganega kapitala, semenski kapital, itd,…)
  ·         dolžniškega financiranja (garancije, pogarancije, mikrokrediti,…)

  Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih sredstev financiranja
  Finančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk:

  945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 –EU
  945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- SLO
  SKUPAJ:                                                                                   124.601.331,23 EUR        

  Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev
  Pričetek operacije: 22.10.2009
  Konec operacije:    31.12.2016

  Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije
  Simona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih služb
  e-pošta: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
  tel: +386 (0) 2 234 12 85

  Več o evropskih, strukturnih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi.

 3. OPERACIJA
  Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009-2013 (PIFI)-ESS (4.prednostna usmeritev)“Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.”

  Opis
  V okviru operacije »Program Instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 – 2013 (PIFI) – ESS (4. prednostna usmeritev)«, ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti:
  ·         dolžniškega financiranja (mikrokrediti)
  Finančni instrumenti se izvajajo preko posameznih javnih razpisov.

  Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja 
  Finančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk:

  945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 –EU
  945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- SLO
  572.775,90 EUR
  101.078,10 EUR
  SKUPAJ                                                                                                                                                 673.854,00 EUR

  Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev
  Pričetek operacije: 22.10.2009
  Konec operacije:    31.12.2016

  Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije
  Simona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih služb
  e-pošta: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
  tel: +386 (0) 2 234 12 85

  Več o evropskih, strutkrunih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi.

 4. OPERACIJA
  Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (1. prednostna usmeritev)“Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.”

  Opis
  V okviru operacije “Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (1. prednostna usmeritev)”, ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti:
  – dolžniškega financiranja (garancije)
  Finančni instrumenti se izvajajo preko posameznih javnih razpisov.

  Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja
  Finančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk:

  9453- Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 – EU
  9454 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 -SLO
  21.357.224,10 EUR
  3.768.921,90 EUR
  SKUPAJ                                                                                                                                                                     25.126.146,00 EUR           
  * za sredstva za oblikovanje rezervacij za izdane garancije Sklada v letih 2011-2012 in 2014-2015 je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU, zato so bila ta sredstva financirana tudi iz Evropskega Socialnega Sklada (ESS) in sicer v višini 25.126.146,00 EUR. Prejemniki podpore,
  katerim je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU so navedeni na seznamu P1TIP2011, P1TIP 2012, P1TIP2014, P1BTIP2014 in P1TIP2015.

  Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev
  Pričetek operacije: 22.10.2009
  Konec operacije:    31.12.2016

  Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije
  Simona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih služb
  e-pošta:
  tel: +386 (0) 2 234 12 85

  Več o evropskih, strukturnih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi.