V srednjeevropski sklad skladov bo 8 mio EUR vložil tudi Slovenski podjetniški sklad, na ta način bo slovenskim MSPjem v naslednjih štirih letih preko skladov zasebnega in tveganega kapitala omogočeno financirjanje v obliki tveganega kapitala.


O USTANOVITVI SREDNJEEVROPSKEGA SKLADA SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL (CEFoF)

Evropski investicijski sklad (EIF) je skupaj s Avstrijsko razvojno banko (OeEB, ki upravlja z investicijo v imenu Avstrijskega finančnega ministrstva), Češko-Moravsko banko za garancije in razvoj (ČMZRB), SZRB upravljanje premoženja (SZRB AM, podružnica za upravljanje premoženja Slovaške banke za garancije in razvoj), Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) in Mednarodno investicijsko banko (IIB) zagnal regionalno iniciativo v obliki regionalnega sklada skladov katerega namen je spodbujanje lastniških investicij v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Slovaški in Sloveniji. Pričakuje se, da bo sklad skladov vzpodbudil lastniške investicije vsaj v višini 160 mio € za MSP-je in srednja podjetja z majhno tržno kapitalizacijo v petih državah, kot tudi dodatne investicije v širši regiji.

CEFoF, s katerim upravlja EIF, bo investiral v približno pet do osem družb tveganega kapitala in zasebnih kapitalskih skladov, ki imajo sedež ali so aktivni v srednji Evropi in nalagajo v naložbe v regiji ali iščejo so-investicijske priložnosti v regiji. Tovrstne naložbe dopolnjujejo naložbeno podporo za podjetja v zgodnejši fazi razvoja, ki jo imajo razvite sodelujoče države, tako samostojno, kot tudi preko EIF in so rezultat skrbne analize trga ter posvetovanja z odločevalci v samih državah.
 
Direktor EIF Pier Luigi Gilibert je novo iniciativo komentiral: »Ponosni smo, da smo s podporo naših partnerjev lahko uresničili srednjeevropski sklad skladov, ki bo omogočal nadaljnji razvoj ekosistema za lastniško financiranje v centralni Evropi. CEFoF bo prispeval k zmanjšanju razdrobljenosti trga lastniškega financiranja, preko podpore regionalnih upravljavcev skladov ter mobilizacije zasebnega kapitala drugih investitorjev in privabljanjem novih investitorjev v centralno Evropo. Iniciativa tudi odraža naša prizadevanja za tesnejše sodelovanje s nacionalnimi promocijskimi institucijami, od katerih mnoge sodelujejo v naši »NPI Equity« platformi.«
 
Predsednik upravnega odbora in direktor ČMZRB Jiří Jirásek je dejal: »Podpora inovacijam je za nas ključen element, ki omogoča češkim podjetjem preživetje v današnjem visoko konkurenčnem okolju. Menimo da je sodelovanje ČMZRB preko investicije v CEFoF izredna priložnost za povečanje obsega naših aktivnosti, ki so do sedaj predvsem osredotočena na zagotavljanje preferenčnih posojil in garancij za MSP-je. Verjamemo, da bo ta podpora investicijam tveganega kapitala pomagala izboljšati poslovanje inovativnih podjetij – ne samo na Češkem, pač ta preko pozitivnih sinergijskih učinkov tudi v celotni srednjeevropski regiji.«
 
Predsednik upravnega odbora SZRB upravljanje premoženja, Ivan Lesay, je komentiral: »Zelo smo navdušeni nad CEFoF iniciativo. Trg lastniškega financiranja v tej regiji, vključno s Slovaško, je zgodovinsko premalo razvit. Nov regionalni sklad za lastniško financiranje, s katerim upravlja EIF je odlična priložnost, da odpravimo to vrzel na trgu. Za nas je ta iniciativa izredno komplementarna drugim aktivnostim SZRB AM na področju lastniških investicij, garancij in posojil za MSP-je. Prav tako zelo cenimo da je CEFoF primer mednarodnega sodelovanja, pri katerem so se združili prispevki petih držav in dveh mednarodnih finančnih institucij, z namenom ustvarjanja sinergij na trgu MSP-jev.«
 
Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič je izjavila: » Pozdravljamo to dolgoročno sodelovanje med EIF in srednjeevropskimi državami. CEFoF je dober primer sodelovanja med državami, saj omogoča manjšim kapitalskim trgom, kot je na primer slovenski, da so skupaj bolj privlačni za investitorje in hkrati ustvarja nove priložnosti za financiranje podjetij. Na ta način bodo slovenski MSP-ji lahko pridobili alternativne vire financiranja. Poleg tega pričakujemo, da bo ta iniciativa pozitivno vplivala ne samo za nadaljnji razvoj slovenskega ekosistema lastniškega financiranja in tveganega kapitala, pač pa bo tudi stimulirala večjo zaposlenost in ekonomsko konkurenčnost.«
 
Namestnik predsednika uprave IIB, Jozef Kollár je dejal: »Naše sodelovanje v oblikovanju CEFoF in začetek njegovega delovanja je prvi praktični rezultat interakcije med IIB in EIB skupino. Prepričan sem, da bo naše sodelovanje ustvarilo dodatno vzpodbudo za podporo IIB-ja za MSP-je v državah članicah v srednji in vzhodni Evropi, ki je za nas regija strateškega fokusa.«
CEFoF ima štiriletno investicijsko obdobje do konca leta 2021. Vložek CEFoF posameznemu skladu je omejen na 50% velikosti sklada, kar pomeni, da bo moral posamezni upravljavec sklada, ki ga bo izbral EIF zbrati dodatno zasebno financiranje vsaj v višini prispevka iz programa. Podobno, bodo izbrani skladi investirali vsaj dvakrat toliko kot je znesek, ki ga bo prispeval CEFoF, v podjetja, v petih srednjeevropskih državah.
 
EIF je prispeval 40% sredstev od skupaj 80,3 mio € v CEFoF, ki vključuje še zaveze v višini 12 mio € od OeEB, 8,2 mio € od ČMZRB, 10 mio € od SZRB AM in 8 mio € od SPS ter 10 mio € od IIB, druge mednarodne finančne institucije. Velikost sredstev CEFoF lahko kasneje še naraste, še posebej, če se pridruži nov investitor iz ciljne regije.
Iniciativa gradi na izkušnjah EIF-a s skladi skladov in preteklih regionalnih projektih kot je Baltski inovacijski sklad (BIF). Odprt je za uveljavljene in nastajajoče upravljavce skladov, vključno z novoustanovljenimi ekipami.
 
O Evropskem investicijskem skladu
Evropski investicijski sklad (European Investment Fund – EIF) je del skupine Evropske investicijske banke. Njegova osnovna misija je podpora evropskih mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSPjev) preko dostopa do finančnih sredstev. EIF oblikuje in razvija instrumente tveganega kapitala, kapitala za rast, garancije in mikro finance, ki so posebej namenjene temu tržnemu segmentu. V tej vlogi EIF spodbuja EU cilje preko podpore inovacij, raziskav in razvoja, podjetništva, rasti in zaposlenosti. Za več informacij obiščite spletno stran: www.eif.org
 
O Avstrijski razvojni banki
Avstrijska razvojna banka (Oesterreichische Entwicklungsbank AG – OeEB) deluje kot avstrijska razvojna banka od marca 2008. Banka je specializirana za dolgoročno financiranje za izvedbo projektov zasebnega sektorja v državah v razvoju, ki omogočajo trajnostni razvoj. Poleg tega OeEB nudi tehnično pomoč, ki lahko poveča razvojni učinek projektov. Za več informacij obiščite spletno stran: www.oe-eb.at
 
O Češko – Moravski banki za garancije in razvoj
Češko – Moravska banka za garancije in razvoj (Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB) je edina promocijska banka v Češki republiki, ki ji je zaupano upravljanje sredstev, ki jih je vlada namenila za pomoč za razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), z uporabo finančnih virov iz nacionalnih ali EU skladov za garancije in posojila. Bančne aktivnosti izvirajo iz dolgoročne strategije za uveljavitev ekonomske politike vlade Češke republike in njenih regij. Za več informacij obiščite spletno stran: www.cmzrb.cz
 
O SZRB upravljanje premoženja
SZRB upravljanje premoženja (SZRB Asset Management – SZRB AM) je upravljavska družba, ki vodi implementacijo finančnih instrumentov EU na Slovaškem. Njihov osnovni namen je zagotavljanje ugodnega financiranja za MSP-je, transportno infrastrukturo, socialno ekonomijo, energetsko učinkovitost, upravljanje odpadkov ter obnovljive energetske vire. SZRB AM zagotavlja financiranje v lastniški obliki, kot garancije in posojila. Za več informacij obiščite spletno stran: www.szrbam.sk.
 
O Slovenskem podjetniškem skladu
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je javni finančni sklad in nacionalna promocijska institucija, v lasti Republike Slovenije, ustanovljen z namenom zagotavljanja finančne podpore in vzpodbud za podjetniški sektor v Sloveniji. SPS podpira slovenske MSP-je, vključno z zagonskimi podjetji (start up) in hitro rastočimi podjetji (scale up), z izboljšanjem njihovega dostopa do finančnih sredstev v obliki garancij za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero, neposrednimi mikrokrediti, posebnimi vzpodbudami za inovativna zagonska podjetja, lastniškimi finančnimi instrumenti v obliki semenskega kapitala za inovativna podjetja in tveganega kapitala za hitro rast inovativnih rastočih podjetij. Za več informacij obiščite spletno stran: https://www.podjetniskisklad.si.
 
O Mednarodni investicijski banki
Mednarodna investicijska banka (International Investment Bank – IIB) je bila ustanovljena leta 1970. Trenutni delničarji banke vključujejo Bolgarijo, Kubo, Češko republiko, Madžarsko, Mongolijo, Romunijo, Rusijo, Slovaško in Vietnam. Banka je bila od leta 2012 obsežno modernizirana in ima S&P bonitetno oceno BBB (stabilni obeti), Moody’s bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti), Fitch bonitetno oceno BBB (pozitivni obeti) in Dagong bonitetno oceno A (stabilni obeti). Za več informacij obiščite spletno stran: www.iib.int.
 
Tiskovni predstavniki:
·         EIF: David Yormesor, tel +352 42 66 88 346, e-mail d.yormesor@eif.org
·         ČMZRB: Marie Lafantová, tel +420 770 105 466, e-mail lafantova@cmzrb.cz
·         SZRB AM: Danka Malíková, tel + 421 2 5737 3207, e-mail dana.malikova@szrbam.sk
·         SEF: Mateja Grobelnik, tel +386 2 234 1240, e-mail mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si
·         IIB: Rodion Kochetkov, tel +7 495 604 74 47, e-mail rodion.kochetkov@iibbank.com

Celotno sporočilo za javnost najdete tudi na spletni strani EIF:

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice