Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v prijavnem listu in v finančnem delu predstavitvenega načrta. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila.