Odgovor: Ne. Kot lastna sredstva se lahko štejejo le sredstva, ki jih podjetje ob oddaji vloge izkazuje v bilanci stanja in izkazu uspeha (dobiček, amortizacija, finančne naložbe, denarna sredstva) kot tudi depoziti in finančne naložbe fizičnih oseb, pravnih oseb in lastnikov podjetja.