ODG: Na razpisu lahko kandidirajo zgolj oblike podjetij navedene v točki 3. Ciljne skupine / upravičenci in sicer: »Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.«Kot notarka ne morete kandidirati na razpisu.