Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit, zavarovan z garancijo sklada ter ostali viri, pri čemer se pod lastna sredstva ne štejejo krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji, prav tako pa tudi ne krediti podjetnika oz. lastnikov podjetja.