Odgovor: Dodano vrednost izračunavamo po enaki formuli kot jo uporablja GZS, SURS in UMAR in je naslednja za: Gospodarske družbe: Kosmati donos od poslovanja (AOP126) – Stroški blaga, materiala in storitev (AOP128) – Drugi poslovni odhodki (AOP 148) / povpr. št. zaposlenih na podlagi del. ur (AOP 188) Samostojne podjetnike: Čisti prihodki od prodaje (AOP050) + Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP054) – Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP055) + Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (AOP056) + Drugi poslovni prihodki (AOP057) – Stroški blaga, materiala in storitev (AOP060) – Drugi poslovni odhodki (AOP073) / povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP 089).