Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe kreditov in posebnih spodbud za projekte, ki se šele začenjajo izvajati. Kontrola projekta se izvede na terenu ob sami nabavi tehnične opreme, kar pomeni, da se preveri dejansko stanje investicije in namenska poraba sredstev. Po zaključku investicije in izplačilu sredstev pa se obveznosti podjetnika ne končajo. Prejemniki državnih pomoči SPS-a so dolžni SPS-u, skladno s sklenjeno pogodbo o dodeljeni državni pomoči, poročati o doseženih stopnjah v pogodbi zastavljenih ciljev. Poročanje, ki poteka enkrat letno (najkasneje do 30.04. tekočega leta), za investicijsko leto in 3 leta po prejemu sklepa o državni pomoči, se nanaša na podatke o:

  • prihodkih od prodaje,
  • dobičku,
  • ustvarjanju novih delovnih mest,
  • stanju števila zaposlenih,
  • dodani vrednosti na zaposlenega,
  • drugih pogodbeno določenih kategorijah.

SPS v okviru vzpostavljenih direktnih povezav z javnimi bazami podatkov, kot so AJPES – Agencija za javnopravne evidence in storitve, IPRS – Poslovni register Slovenije za samostojne podjetnike, ZZZS – Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, baze podatkov InfoBON –a in drugih, dostopa oz. si sam zagotovi potrebno spremljanje omenjenih finančnih podatkov o poslovanju ter številu zaposlenih v okviru posameznega prejemnika državne pomoči.