Odgovor: Če ima predmet investicije značaj osnovnega sredstva in je kot tak tudi knjižen v poslovnih knjigah (v navedenem primeru kot neopredmeteno osnovno sredstvo), potem ga lahko podjetje prijavi v vlogi kot investicijo.