Odgovor: Pri merilu Neposredna prodaja izven trga RS se upoštevajo čisti prihodki iz prodaje, ustvarjeni na tujih trgih, prikazani v izkazu poslovnega izida podjetja prijavitelja.