Odgovor: V obrazložitvi posameznih kvantitativnih meril v točki 4. Tržna naravnanost piše, da vlagatelj pridobi 12 točk za vsaj eno (1) priloženo kopijo podpisane pogodbe. Komisija v primeru predložitve izjave stranke, da ima s podjetjem podpisano veljavno pogodbo, ne more točkovati z maksimalnim številom točk (12). Sama izjava stranke torej ne zadostuje. Se pa vsa dokumentacija, ki je priložena k vlogi uporablja izključno za ocenjevanje projektov. Podjetje ima možnost dokumente označiti kot poslovno skrivnost, v skladu z ustrezno zakonodajo.