Odgovor: Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije, vse kar presega omenjeni odstotek, pa se kot neupravičen strošek izloči.