Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, na osnovi katerega je SPS pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov in na ta način postal posrednik mikroposojilne linije za MSP v okviru Sklada skladov.

Cilj SKLADA SKLADOV je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja.
Več o Skladu skladov lahko preberete tukaj.


Skupno bo do leta 2023 preko SPSa na voljo 42 milijonov evrov finančnih spodbud v obliki mikroposojil, katere mora SPS posredovati samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem ter zagonskim (»start-up«) podjetjem. Podrobni pogoji so razvidni iz razpisa P7, ki ga je SPS že objavil tudi na svoji spletni strani. V odvisnosti od dinamike in potreb po dodatnih sredstvih je dana tudi možnost povečanja sredstev.

Ugodni posojilni pogoji:

  • ugodne obrestne mere
  • daljšo ročnost (do 5 let),
  • moratorij na odplačilo glavnice (do 2 1/2 leta)
  • nižje pogoje zavarovanja.

Vrednost kredita ter upravičeni stroški:

  • od 5.000 € do 25.000 €
  • financira pa se lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

Razpisi iz sredstva sklada skladov so:

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82
info@podjetniskisklad.si