Namen razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 3 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 4.0.

Namen javnega razpisa je:

 • predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih,
 • načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih,
 • širiti strokovno znanje dizajn managementa v podpornem okolju za podjetja,
 • spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij,
 • povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih,
 • izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in proizvodov oz. storitev slovenskega oblikovanja.

Predmet razpisa

Sklad bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje skupno izbral predvidoma tri kompetenčne centre na prednostnih področjih:

 1. osnove dizajn managementa,
 2. napredni dizajn management (dizajn inovacij).

Predmet javnega razpis je financiranje aktivnosti s področja dizajn managementa. V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje upravičene aktivnosti:

 • vodenje projekta, ki vključuje strokovno-vsebinsko delo, kadrovsko-poslovno funkcijo, administrativno – finančno vodenje projektnih aktivnosti ter komuniciranje z javnostjo,
 • razvoj znanj in izboljšave poslovnih praks na prednostnih področjih dizajn management znanj v podjetjih,
 • aktivno sodelovanje partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn managementa, izmenjave dobrih praks ter drugih ustreznih vsebin,
 • izvajanje aktivnosti za širšo javnost (razvojne ter promocijske konference, sodelovanje z mladimi, študenti, izobraževalnimi institucijami, subjekti inovativnega okolja, …).

Razpisana sredstva

 • 1,52 mio EUR

Pogoji razpisa

Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo (npr. grozdi), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta, v skladu s cilji in pravili.

Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki:

 • vključuje najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 7 malih in/ali srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen ZGD-1,
 • vključuje partnerje, ki na dan oddaje vloge skupaj zaposlujejo vsaj 1.500 oseb[1],
 • mora biti skladno z namenom, cilji in s predmetom javnega razpisa,
 • načrtuje v vlogi najmanj 2.000 vključitev v programe izobraževanj in usposabljanj,
 • načrtuje program usposabljanja na ravni partnerstva, skladno s prednostnim področjem dizajn management znanj.

Vlagatelj in ostali partnerji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje, navedene v razpisu in razpisni dokumentaciji.

[1] Upošteva se stanje na dan oddaje vloge na javni razpis.

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
 • Rok za predložitev vlog je 25. 9. 2024

Informativni dan

 • Informativni dan bo potekal 5. 9. 2024 ob 10.00h, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju.

Informacije za prijavitelje

1. Razpis in dokumentacija

2. Kontaktne osebe SPS za podjetnike

 • (02) 234 12 61
 • (02) 234 12 41
 • ali na e-pošti kcdm@podjetniskisklad.si
ODDAJA VLOGE
Vlogo na odprti javni razpis lahko hitro, varno in enostavno oddate elektronsko preko ePortala.
ePortal
Postopek oddaje vloge
Spoznajte ePortal in postopke oddaje vloge po korakih.
Potrebujete pomoč?
Izkoristite brezplačne pripomočke, ki jih ponuja SPS za pripravo vloge.
Pripomoček za pripravo poslovnega načrta
Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Koristne informacije
Kaj je dobro vedeti o koriščenju državnih pomoči, preden oddate vlogo na SPS.
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive SPS
Preverite aktualne razpise in pozive SPS
Vsi javni razpisi in pozivi