1. Oznaka produkta
  P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
 2. Kratek opis produkta 
  • ugodni neposredni BREZOBRESTNI krediti SPS-a za likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVIS-19
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za namen likvidnostnega financiranja podjetij za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
 4. Višina financiranja
  od 5.000 EUR do 100.000 EUR kredita/podjetje
  kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov
 5. Skupna višina razpisanih sredstev
  77,03 mio EUR / za podporo okoli 750 podjetij/
 6. Končni prejemniki
 7. Ugodnosti za končne prejemnike
  Omogočiti hiter dostpo MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita do 7 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 24 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja.
  Omogočiti MSPjem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  Omogočiti “preživetje” oz. ohranitev poslovanja podjetij,
  Ohranitev delovnih mest.
 8. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • naložbe v opredmetena sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 9. Roki za prijavo
  Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer 22.04, 20.05 in 10.06.2021. 

  Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

  in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

  Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala vsa ostala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

 10. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

  To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

  • povezave do spletnih strani:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl,

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl,

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl)

  http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

   

{tender id=”110,116″}
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice