Opis produkta

 • neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP)
 • za namen likvidnostnega financiranja podjetij za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
 • omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo prekomernih postopkov odobritve kredita

Omogočiti hiter dostop do virov financiranja z omejitvijo prekomernih postopkov odobritve kredita in pod ugodnimi pogoji:

 • brezobrestni kredit
 • nižje zavarovalne zahteve
 • ročnost kredita do 7 let
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 24 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR
 • brez stroškov odobravanja in vodenja kredita
 • od 5.000 EUR do 100.000 EUR kredita/podjetje
 • kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov
 • mikro, mala in srednje velika podjetja
 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)

 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)

 • stroški materiala in trgovskega blaga

 • stroški storitev

 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na

  delo in z dela, stroški prehrane med delom)

 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 • vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene
 • na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje
 • komisija za dodelitev sredstev poda predlog upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem
 • uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije

Razpisi

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

 • od 5.000 EUR do 50.000 (100.000 EUR) kredita/podjetje

 • brezobrestni krediti

 • ugodni posojilni pogoji

 • za mikro, mala in srednje velika podjetja