1. Oznaka produkta:
  SK200 – semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij
 2. Kratek opis produkta:
  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) s produktom SK200 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev semenskega kapitala v višini 200.000 EUR v obliki direktnega kapitalskega vložka SPSa. Mlada podjetja lahko sredstva koristijo v 2. razvojni fazi, ko že imajo dokazano vrednost produkta na trgu, potrebujejo pa kapital za uspešen začetek hitre rasti in profesionalno organizacijo podjetja.
 3. Skupni obseg razpisanih sredstev:
  0,4 mio EUR
 4. Višina financiranja na podjetje:
  200.000 EUR/podjetje
 5. Oblika financiranja:
  Direktni kapitalski vložek SPSa pod pogojem, da 20 % vrednosti javne investicije oz. 40.000 EUR zagotovi zasebni vlagatelj
 6. Doba financiranja:
  Izplačilo kapitalskega vložka v štirih tranšah
 7. Upravičenci:
  Mikro in mala podjetja organizirana kod d.o.o., mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotizirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena
 8. Upravičeni stroški:
  So vsi stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja, nadaljnjemu razvoju produktov in storitev, kot so npr.
  – stroški razvoja
  – plače zaposlenih, ki delajo na razvoju ali prodaji
  – strošek iz pogodbe o poslovodenju
  – stroški promocije
  – stroški najema opreme

  – stroški najema poslovnih prostorov
  – stroški testiranja in dodatnega usposabljanja
  – materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju produktov in storitev.
 9. Dodatne ugodnosti/prednosti:
  Z vključenim  “SPS DVOJČKOM” produkt poleg finančne podpore vključuje še vsebinsko podporo pred prijavo in po prijavi na razpis.

  Pred prijavo na razpis SK200:
  a) organiziran brezplačen (neobvezen) pred -selekcijski postopek
           
  pred oddajo vloge se vlagatelj lahko udeleži brezplačnega (neobveznega) pred-selekcijskega postopka. Primarni namen pred-selekcijskega postopka, poleg srečanja s podjetniškimi ekipami, je pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge, pripravi finančnega načrta, zbiranju potrebnih dokumentov, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba sredstev,…), priprava podjetnika na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomočjo pri celotni prirpavi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika. V fazi pred-selekcije se podjetniki podrobneje seznanijo z vsemi pogoji lasniškega financiranja.
            rok prijave je do 11.09.2017 na spletnem naslovu:
  http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijava

  Po prejeti investicji SK200:
  b) organiziran brezplačen vsebinski podporni program (coaching) za prejemnike investicije
        
      podjetja se morajo po prejemu investicije s strani Sklada udeležiti brezplačnega vsebinskega podpornega programa za prejemnike investicije, ki ga organizira podporno okolje za podjetništvo, skupaj z najboljšimi zasebnimi izvajalci in skladno z globalnimi trendi podjetniških pospeševalnikov ter traja 3 mesece.
            obvezen tri mesečni podporni program za prejemnike investicije omogoči podjetnikom pridobiti vso temeljno znanje o gradnji o hitri globalni rasti v okviru podjetniškega pospeševalnika Go global Slovenia http://www.goglobal.si/.

  –   
    vsako podjetje pa si lahko izbere tudi mentorja iz javno objavljene baze start up mentorjev: https://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/vsebinski-programi/mentorji

  Slovenski podjetniški sklad prejemnikom SK75 vsebinsko popodporo nudi skupaj z Iniciativo Start up Slovenia.

{tender id=”21,23,43,56″}
 1. Sem zelo zaposlen, kakšen vložek energije in truda je potreben za pridobitev sredstev?
  Pridobitev lastniškega financiranja s strani Sklada je nastavljena postopoma, z namenom, da ni preveč administrativno obremenjujoča za podjetnika, prav tako pa lahko podjetnik zelo hitro pridobi povratno informacijo ali je primeren za pridobitev tovrstnih sredstev.

  Priporočamo najprej prijavo v pred-selekcijo, ki v prvem koraku zahteva zgolj odgovor na 10 vprašanj, ki se nanašajo na podjetniško idejo in ekipo. Na podlagi podane prijave v pred-selekcijo bo vsak podjetnik povabljen na kratko predstavitev. Po predstavitvi bo pred-selekcijska komisija dodelila do 10 točk, vsa podjetja, ki bodo presegla 6 točk pa se bodo nato lahko udeležila delovnega vikenda oziroma priprave podjetja na investicijo.
  To zahteva minimalni vložek in bo dober indikator, če je podjetje primerno za tovrstno financiranje. Preseganje 6 točk pa seveda še ne zagotavlja pridobitve investicije.

 2. Nameravam najeti zunanjo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Ali je to smiselno?
  Pri SK75 in SK200 ne gre za klasična razpisa, temveč za prehajanje financiranja MSP iz nepovratnih sredstev (subvencije) v povratna sredstva (lastniško in dolžniško financiranje) s strani države in njenih izvajalskih inštitucij. Oba razpisa imata naravo lastniškega financiranja, ki pa zahteva aktivno vpletenost podjetniške ekipe v sam proces.
  Priprava vloge ni administrativno zahtevna ter temelji na osnovnih podjetniških kompetencah, kot so jasna predstavitev ideje, vizije razvoja podjetja, strategije ipd. Zaželena je tudi osebna predstavitev podjetniške ekipe, sploh v pred-selekciji, pri čemer gre torej za aktivnosti, za katere ni nikakor smiselno, da jih opravijo svetovalci namesto podjetnika. Namesto zunanje pomoči pri pripravi administrativne vloge vam priporočamo prijavo v pred-selekcijski proces, kjer boste dobili vse potrebno pomoč in usmeritve.
 3. Ali mora biti podjetje že ustanovljeno, ko se prijavlja v predselekcijski postopek?
  Da.
 4. Imam zasebnega investitorja. Kam se to šteje in kje lahko pridobim točke?
  V primeru prisotnosti zasebnega investitorja pri SK75, ki je vplačal denarna sredstva v obliki kapitalskega vložka, podjetje pridobi dodatne točke po merilu obsega ustanovitvenega vložka in po merilu prisotnosti zasebnega investitorja.
  Pri SK200, je pogoj prisotnost neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo), ki je v denarju investiral vsaj 40.000 EUR kapitala. Večji vložek zasebnega investitorja prinese več točk. Zasebni investitor lahko vplača kapitalski vložek, ki je višji od 40.000 tudi v tranšah. Zaželeno je, da se tranše časovno ujemajo s tranšami ki jih bo izvedel SPS.
 5. Ali lahko prenesem dobiček v kapital podjetja in s tem povečam višino kapitala in prejmem dodatne točke?
  Ustvarjeni dobiček se lahko prenese v kapital podjetja. Sklad bo povečanje kapitala upošteval le v primeru vpisa v sodni register. Takrat so podatki tudi javno dostopni in se lahko tudi preverijo.
 6. Kaj pomeni, da podjetje samo krije morebitne dodatne stroške za prilagoditev pravnih pogodb?
  Priloga obeh razpisov je osnutek družbene pogodbe oziroma pogodba o konvertibilnem posojilu. Gre za dokumenta, ki jih je potrebno nekoliko prilagoditi za vsako podjetje posebej, tako na podlagi individualnih značilnosti podjetja, kot so branža/sektor, lastniška struktura ipd., kot tudi na podlagi usklajevanja pogojev investicije.
  V tem procesu podjetniku priporočamo, da si pridobi ustrezno usposobljeno pravno pomoč. Skupaj z objavo razpisov so napovedane tudi predstavitve (Roadshow-i), kjer bodo pogoji obravnavani v podrobnosti in bo odgovorjeno na vsa morebitna vprašanja, vseeno pa je smiselno, da se podjetnik posvetujete tudi s pravnim strokovnjakom, kaj vse to pomeni za njegovo podjetje.
  Vse morebitne tovrstne stroške pravne pomoči, krije podjetje samo. Stroške, ki nastanejo na strani Sklada, pa krije Sklad sam. Sklad bo za vsako podjetje posebej pripravil predlog pogodbe, kot izhodišče za nadaljnje usklajevanje.
 7. Zakaj so potrebna soglasja za upravljanje družbe?
  Namen soglasij, pri razpisu SK200, je enako kot pri SK75, to je zaščita premoženja (vrednosti) podjetja. Kot omenjeno gre pri investiciji oziroma konvertibilnem posojilu za povratna in ne nepovratna sredstva, dana na trg s strani države. Vsako zmanjšanje vrednosti podjetja, ali z dodatnimi zadolžitvami, ali z odprodajo premoženja ipd. močno poveča tveganje investicije Sklada, zato so zahtevana soglasja.
  Sklad se pri tem zavezuje, da bo pri soglasjih konstruktiven in ne bo oviral poslovanja družbe. Z novimi investicijskimi rundami, se soglasja lahko prenesejo na novega zasebnega investitorja ali se z uspešnim poslovanjem družbe ta dodatno omejijo.
 8. Kaj pomeni, če podjetje propade?
  Razume se, da obstaja realno tržno tveganje, ki lahko pripelje do tega, da podjetje ne uspe in propade; pri tem instrumentu je torej pričakovana neto potencialna izguba visoka, kar ni nenavadno za tovrstne oblike financiranja.
  Kljub temu pa je v pogodbah serija klavzul, katerih namen je preprečevanje zlorabe investicije in dejanj gospodarskega kriminala. V tovrstnih nezaželenih scenarijih je logična obveza Sklada, da izvede vse ustrezne pravne postopke zoper družbenike in poslovodstvo (tožbe ipd.).
  Med takšen scenarij sodi npr. tudi zaprtje podjetja ter kmalu zatem odprtje konkurenčnega podjetja s strani družbenikov ali lastnikov z uporabo intelektualne lastnine zaprtega podjetja, gospodarski kriminal, poraba sredstev v osebne namene lastnikov ali poslovodstva ipd.
 9. Obenem se želim prijaviti še v kakšen tuj pospeševalnik (Seedcamp, Y Combinator ipd.)?
  Absolutno zaželeno, saj se spodbuja globalna rast in internacionalizacija podjetja.
 10. Kako se pridobi soglasje, da se lahko med stroški upraviči tudi nakup cestnih vozil – gre za dejavnost tovornih cestnih prevozov (dostava hitre pošte) (SK75/SK200)?
  Iz same vloge in opisa dejavnosti podjetja oziroma poslovne ideje je vidno, ali je upravičen strošek nakup cestnih vozil. Torej, če je vozilo potrebno za izvajanje same osnovne dejavnosti. Ta strošek je pogosto problematičen, ker se podjetniki odločijo za nakup luksuznih osebnih vozil za lastno uporabo, še preden je podjetje stabilno, rastoče in dobičkonosno. Če gre za samo dejavnost podjetja, pa ta strošek ni problematičen.
 11. Kateri podatki iz vsebine vloge se lahko opredelijo kot poslovna skrivnost (SK75/SK200)?
  Predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovno idejo – torej vprašanja v prijavnem obrazcu (investicijska dokumentacija), ki je sodobna verzija poslovnega načrta.
 12. Kaj, če bo novi investitor želel formalno ustanovitev družbe v tujini? (SK75 in SK200)?
  Glede na to, da je zaželena globalna rast in hitro širjenje podjetja, z vključenimi tujini investitorji, je v interesu Sklada, da se najde ustrezna rešitev, v takšnem primeru. Načelno stališče Sklada je, da ob prihodu novega investitorja izstopi, če bo to mogoče.
  Možni pa so seveda tudi drugi scenariji, vezani na željo družbenikov in investitorjev, kjer bo Sklad fleksibilen, kolikor to dopušča zakonodaja.
 13. Kako se dokazuje intelektualna lastnina – ali je potrebno imeti avtorske/sorodne pravice ali pravice industrijske lastnine (SK75 / SK200)?
  Pomembno je, da je podjetje lastnik intelektualne lastnine in ne posamezni ustanovitelji, zaposleni ali tretje osebe. Nekatere pravice IL se dokazujejo z listinami (patent, blagovna znamka,…), v nekaterih primerih, kot je npr. programska oprema, to ni potrebno. Podjetje lahko tudi navede, katero IL namerava zaščititi.
 14. Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2016 izkazuje negativni kapital, v letu 2017 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SK200)?
  Zadolženost podjetja in stanje kapitala se upošteva na zadnji dan preteklega meseca ob oddaji vloge, če se dokumenti oddajo skupaj z vlogo. Pri tem želimo opozoriti, da sredstva niso namenjena reševanju podjetij v težavah ampak globalnemu razvoju inovativnih podjetij.
 15. Ali obrazec za prijavo na razpis obstaja v elektronski obliki (SK75/SK200)?
  Ne. Prijavni obrazec je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji v tiskani obliki. Obrazec za prijavo v pred-selekcijo se oddaja preko spletnega obrazca.
 16. Kdaj, kje in kako potekajo pred-selekcijski postopki in kaj pridobim (SK75/SK200)?
  Vse informacije se nahajajo na:
  www.startup.si/sk50 in www.geekhouse.si za razpis SK75.
  www.startup.si/sk200 in www.goglobal.si za razpis SK200.
 17. Podjetje je pred dokapitalizacijo. Ali je po dikciji podjetje v težavah? (Glede na bilanco na dan 31.12.2016 in izkaz poslovnega izida za leto 2017) (SK75/SK200)?
  Če se vlogi priloži računovodske izkaze na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje razpisa se upoštevajo oddani izkazi se pravi tudi morebitno dodatno vplačan kapital podjetja (v razmerju z izgubo).
  Podjetja, ki so mlajša od 3 let pa so posebej obravnavana in se ne obravnavajo kot podjetja v težavah.
 18. Ali je potrebno, da je podjetje slovensko oz. ali je dovolj, da so lastniki podjetja Slovenci? (SK75/SK200)?
  Podjetje, ki se prijavlja na SK75 mora imeti registrirano podjetje v Republiki Sloveniji. Podjetje, ki se prijavlja na SK200 mora imeti v Republiki Sloveniji sedež, poslovno enoto ali podružnico, pri čemer je zaradi enostavnejših postopkov zaželeno, da je tudi registrirano v Republiki Sloveniji.
 19. V javnem razpisu je zapisano, da bo Sklad upošteval tudi razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki, ki ne sme presegati 70%. Ali to velja kot pogoj za prijavo na razpis (SK75, SK200)? Kaj vse se upošteva pri dolgovih (SK75, SK200)?
  Omenjeno razmerje ni pogoj ob prijavi na javni razpis. Si pa Sklad pridržuje pravico, da vsako posamezno podjetje prouči z vidika njegove zadolženosti, tako skozi merila (finančno stanje oz. zadolženost podjetja), kot tudi z vidika omenjenega razmerja med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki in s tem prepreči npr. poplačevane obstoječih dolgov z vložkom Sklada. Upravičeni stroški vložka Sklada namreč jasno definirajo, da so namenjeni razvoju, rasti itd..

  Pri dolgovih se upoštevajo celotni dolgovi podjetja:
  – kratkoročne obveznosti (finančne, poslovne)
  – dolgoročne obveznosti (finančne, poslovne)

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice