SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi nabor instrumentov in uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja, v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju SPS).

Financiranje je namenjeno mikro in malim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla (t.j. semenski fazi ali fazi oblikovanja ali drugi začetni fazi razvoja), ki so  organizirana v obliki delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo ter so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank. Cilj finančnega produkta je, da se izboljša struktura virov financiranja inovativnih podjetij in da se jim omogoči financiranje poslovanja do točke, ko postane njihovo poslovanje ustrezno in tako tudi dostopno za drugo, zlasti dolžniško, financiranje. Glavna prednost takšnih oblik financiranja je, da podjetja prejmejo finančna sredstva brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 evrov, neposredne naložbe, ki se izvajajo kot so-investiranje z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovni angeli, skladi semenskega kapitala, korporacijami) pa med 100.000 evrov in 600.000 evrov, v določenih primerih pa tudi do največ 1.200.000 evrov. Do naložbe v kapital so upravičena le podjetja, ki imajo ob oddaji vloge za financiranje že zagotovljena dodatna vplačila v kapital s strani zasebnega investitorja.

SEED CAPITAL  

Sredstva v obliki naložbe v kapital podjetij in kvazi lastniškega financiranja v obliki konvertibilnega posojila so na voljo zgolj pri Slovenskem podjetniškem skladu od konca julija do porabe sredstev.

Finančni posrednik (Slovenski podjetniški sklad) bo 10 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov, dodal še najmanj 3 milijone evrov lastnih sredstev. Skupaj bo tako najmanj 13 milijonov evrov finančnih sredstev namenjenih za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij.

Po besedah predsednika uprave SID banke mag. Sibila Svilana bo ponudba lastniškega in kvazi lastniškega financiranja dodatno spodbudila razvoj malih in srednje velikih podjetij in krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter omogočala bolj trajnostni razvoj: » SID banka igra pomembno vlogo pri financiranju slovenskih podjetij, tam, kjer obstajajo tržne vrzeli, to je predvsem pri malih in srednje velikih podjetjih. Obstoječo paleto produktov Sklada skladov smo okrepili z novo ponudbo lastniškega in kvazi lastniškega financiranja, ki je namenjena kapitalski krepitvi slovenskih podjetij z namenom izboljšanja strukture virov financiranja ter zagotovitve njihove trajnostne rasti, razvoja in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih. Tako preko SPS gradimo domače kapacitete in dodatno utrjujemo zavedanje o koristnosti izvajanja finančnih instrumentov kot povratnih oblik financiranja, tudi v obliki (kvazi) lastniškega financiranja.«       

Direktorica SPS, mag. Maja Tomanič Vidovič pravi: »SPS je v preteklih letih že izvajal lastniške oblike financiranja v obliki semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja, ki potrebujejo financiranje za hitrejši vstop in rast na trgu, zato na tem področju ne orjemo ledine, ampak zgolj nadaljujemo že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z še nadgrajeno linijo semenskega kapitala. SPS je v sodelovanju s SID banko pripravil nove osvežene razpise semenskega kapitala za pokritje druge razvojne faze razvoja inovativnih zagonskih podjetij, poleg finančne podpore podjetij pa je namen novih javnih razpisov tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze inovativnih perspektivnih podjetij.« Mag. Maja Tomanič Vidovič dodaja: »SPS bo  s konvertibilnimi posojili v obdobju 2019-2023 skupno podprl okoli 40 podjetij v višini 3 mio evrov. V okviru novega razpisa So–investiranje semenskega kapitala z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi semenskega kapitala, korporacijami) pa bodo lahko mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti pridobila direktni kapitalski vložek s strani SPSa ob hkratni investiciji zasebnih investitorjev. V obdobju 2019-2023 bi naj bilo v okviru so-investiranja v hitrorastoča inovativna podjetja investiranih 10 mio evrov javnih sredstev, dodatnih 10 mio evrov pa bodo investirali še zasebni investitorji. Pomembna prednost, ki jo podjetja pridobijo s semenskim kapitalom je tudi vsebinska podpora v obliki izobraževanj oz. usposabljanj, mentoriranja, pomoči pri iskanju investitorjev ter pri internacionalizaciji, ki lahko poveča možnost za uspeh prejemnikov finančnih spodbud na trgu in jo SPS izvaja preko projekta »Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju 2018–2023«.

Sklad skladov, v katerem je z 253 milijoni evrov evropskih sredstev ter prispevki finančnih posrednikov končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov, je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetjih, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Sredstva v obliki posojil, lastniškega financiranja in garancij bodo podjetjem in občinam na voljo do porabe, največ pa do leta 2023. Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije je že možno pridobiti pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki; mikroposojila pa preko Primorske hranilnice Vipava in Slovenskega podjetniškega sklada. Sredstva za financiranje energetske učinkovitosti in urbanega razvoja so na voljo le pri SID banki od junija dalje.

O skladu skladov:

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva z uporabo finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, malih in srednje velikih podjetij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.

253-tim milijonom sredstev evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki zagotovili še dodatna sredstva v okvirni višini 150 milijonov evrov zaradi zahteve po finančnem vzvodu in ponovne uporabe vrnjenih sredstev, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na preko 400 milijonov evrov.

 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice