Slovenski podjetniški sklad razpisuje 10,8 milijona eurov sredstev za ugodne brezobrestne kredite podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, objavil razpis P7C-2 2021 COVID, v skupni vrednosti 10.800.000 EUR.

Z razpisom želimo neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa COVID 19. Slednje se izkazuje v znižanju prihodkov v primerjalnem obdobju 2019/2020.

Kredit je namenjen podjetjem, ki imajo sledeče glavno dejavnost in jo tudi opravljaj: dejavnostjo hotelov, počitniških domov, avtokampov, taborov, potovalnih agencij, organizacije potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, dejavnost strežbe jedi in pijač, organizacije razstav, sejmov in srečanj, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter medkrajevni in drug cestni potniški promet (podrobnosti v razpisu).

V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, pridobila namenski kredit v višini od 5.000 do maksimalno 50.000 EUR, z ročnostjo od 1 do 5 let. Kredit pa lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov.

Oddaja vlog

Z digitalizacijo prijave na razpis je SPS zelo poenostavil postopke in dokumente za izpolnjevanje in oddajanje vloge, kar se odraža tako v prihranku časa, kakor denarja, ki ga vlagatelji namenjajo za pripravo vloge.

Za prijavo na javni razpis smo na SPSu pripravili nezahtevno obliko in vsebino vloge s spletnim obrazcem SPSa “VLOGA ZA FINANCIRANJE P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 NA GOSPODARSTVO.” Ta omogoča, da jo vlagatelj/kreditojemalec samostojno pripravi in skupaj s prilogai odda na ePortal SPSa: https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer:

25.01.2022 do 14.00 ure, 25.02.2022 do 14.00 ure, 25.03.2022 do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej odobrena. 

Razpis P7C-2 2021– Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo, najdete na spletni strani SPSa in v Ur. l. RS št. 209/2021.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice