Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R)

Opis produkta

Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

P7R 2020/Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Produkt predstavlja ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri

mikro, mala in srednje velika podjetja

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so:

  • Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

  • nižje obrestne mere,
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev,
  • strošek kredita se ne zaračunava…

Upravičeni stroški so:

  • izdatki za materialne investicije,
  • izdatki za nematerialne naložbe,
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev izdatki za plače

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisi

Najpogostejša vprašanja

Odgovori v pripravi2021-10-13T12:31:06+02:00

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

2021-11-10T11:05:56+01:00