Opis produkta

 • neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije
 • kritje stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
 • omogočiti hiter in ugoden dostopo do financiranja
 • za manjše investicije, za obratna sredstva
 • za tekoče in likvidno poslovanje

Produkt predstavlja:

 • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 • mikro in mala podjetja

Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

 • nižje obrestne mere
 • nižje zavarovalne zahteve
 • ročnosti kredita
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov
 • brez stroškov odobritve…

Upravičeni stroški so:

 • stroški materialnih investicij,
 • stroški nematerialnih investicij,
 • stroški financiranja obratnih sredstev.

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisi

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR direktnega kredita/podjetje

 • ugodni posojilni pogoji

 • Primerni za:

  mikro in mala podjetja

  za tekoče in likvidno poslovanje