Prijavitelji delajo največ napak, s tem ko:

  • prijavljajo tudi neupravičene stroške (npr. stroške dela, med upravičenimi stroški javnega razpisa pa so le stroški nakupa nove tehnološke opreme),
  • podjetja se nepravilno razvrstijo v velikostno skupino (mikro, mala ali srednje velika podjetja) ali pa se prijavijo kljub omejitvam glede upravičenosti do kandidiranja,
  • prijavijo že začete investicije.

Zato je potrebno upoštevati naslednja dejstva, da do napak ne pride:

  • Državna pomoč, ki jo lahko odobrava SPS, je namenjena zgolj mikro, malim in srednje velikim podjetjem skladno s skupno evropsko definicijo malih in srednje velikih podjetij, razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno.
  • Podjetja se še vedno premalo zavedajo, da državne pomoči v večini primerov sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje tovrstnih pomoči. In eno izmed pravil je, da mora biti državna pomoč nujno potrebna in je nihče ne more koristiti za nazaj. Torej investicija, ki se že izvaja in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana s strani SPS-a. Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe kreditov in subvencij za projekte, ki se šele začenjajo izvajati.
  • Včasih podjetja ne upoštevajo upravičenih stroškov kot strogo pravilo. Upravičen strošek je natančno definiran in vsi ostali stroški, ki bi jih podjetnik želel uveljavljati v kasnejših fazah realizacije in niso predstavljeni v vlogi, so neupravičeni stroški in jih mora SPS zavrniti.
  • Z državnimi pomočmi morajo biti ustvarjeni širši gospodarski učinki kot so nova delovna mesta in večja povprečna dodana vrednost na zaposlenega. Če teh učinkov ne bo, se bodo tudi državne pomoči izkazale kot neučinkovite. Ustvarjanje rasti in razvoja podjetja pa zahteva od podjetnikov zrelost, strokovnost, profesionalizacijo poslovanja in pravo mero podjetniške odgovornosti.
  • Včasih so podjetniki premalo ambiciozni glede nadaljnjega razvoja podjetja in netolerantni glede skupnih evropskih pravil o dodeljevanju državnih pomoči podjetniškemu sektorju. Pravila so za vse države članice enaka in jih je potrebno upoštevati. Sankcije so namreč visoke – tudi vračilo državne pomoči z zamudnimi obrestmi vred. Vsako pravilo pa je hitro povezano z birokratskimi postopki. Trudimo se, da so le-ti čim bolj prilagojeni potrebam podjetij, izogniti pa se jim žal ne moremo.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00