1. Oznaka produkta
  P7- Mikrokrediti 2019
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:
  – ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
 4. Končni prejemniki
  – mikro,mala ter start up podjetja
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:
  • nižje obrestne mere
  • nižje zavarovalne zahteve
  • ročnosti kredita 
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov
  • brez stroškov odobritve kredita
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij
  • stroški financiranja obratnih sredstev

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projetkov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge.
  Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
  Evropskistrukturnisklad zmanjsan  

  Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

{tender catid=”2″ id=”15,16,32,35,51,72″}
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA PRODUKT P7-MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

 1. Katero podjetje lahko kandidira na javnem razpisu?
  Odgovor: Na razpisu za mikrokredit, lahko kandidirajo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki so ustanovljena najkasneje v letu 2012. Imeti morajo zagotovljen trg, njihova bonitetna ocena po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) dosega oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.
 2. Ali se pri določanju velikosti podjetja uporabljajo kriteriji iz Zakona o gospodarskih družbah?
  Odgovor: Za namene tega razpisa se za opredeljevanje velikosti podjetja uporabljajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 najdete na spletni strani: https://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article &id=65&Itemid=85. Kazalci, ki se upoštevajo pri izračunavanju velikosti so isti kot po ZGD (zaposleni, bilančna vsota ali prihodki), vendar z različnimi mejnimi vrednostmi. Je pa način izračunavanja odvisen od odnosa (povezav), ki ga ima neko podjetje z drugimi. Namreč vpeljujeta se dva tipa odnosa med podjetji, ki vplivata tudi na način izračunavanja velikosti in sicer: – povezana podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem 50% ali več lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in 100% vrednosti kazalnikov vseh povezanih podjetij. Povezave niso omejene zgolj na prvi nivo v verigi (navzgor in navzdol). – partnerska podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem podjetju od 25% do 50% lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in % deleža podatkov vseh podjetij, ki so v partnerskem odnosom s prijaviteljem. Povezave so omejene zgolj na prvi nivo partnerstva v verigi (navzgor in navzdol). – podatki za podjetja oz. skupino povezanih podjetij, kateri so v odnosu s prijaviteljem z manj kot 25%, niso relevantna za izračun velikosti. 
 3. Ali pomeni datum oddaje vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum oddaje šteje poštni žig na ovojnici?
  Odgovor: Za datum oddaje vloge šteje poštni žig na pisemski ovojnici.
 4. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.
  Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko Vsebina vloge. Sklad razpisuje razpis samostojno, brez sodelovanja z ostalimi podpornimi institucijami. Morebitna vabila zunanjih svetovalnih institucij, ki navajajo partnersko sodelovanje s Skladom so zavajajoča. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko poslužite pomoči zunanjih svetovalcev oz. svetovalnih podjetij. Ponovno pa opozarjamo, da se podjetja, ki želijo kandidirati na tem javnem razpisu samostojno odločijo ali se bodo poslužila takšne pomoči.
 5. Kateri so upravičeni stroški, ki jih podjetje financira iz naslova odobrenega mikrokredita?
  Odgovor: Upravičeni stroški so izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS.
 6. Kolikokrat lahko črpam kredit?
  Odgovor: Sredstva odobrenega kredita se morajo porabiti namensko za plačilo upravičenih stroškov projekta, ki so bili odobreni z vlogo, s katero je kreditojemalec kandidiral na tem javnem razpisu. Črpanje je enkratno.
 7. Katere račune lahko predložim?
  Odgovor: Kreditojemalec je dolžan pred koriščenjem kredita na Sklad v tabeli »Najava porabe kredita«, navesti račune, ki jih bo s kreditom in lastnimi sredstvi poravnal. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške iz javnega razpisa, nastale od 01.12.2013 do 25.08.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja.
 8. Kakšen je skrajni rok koriščenja kredita?
  Odgovor: Skrajni rok koriščenja kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.
 9. Kakšen so roki za moratorij in odplačilo kredita?
  Odgovor: Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
 10. Ali mora podjetje predložiti na Sklad instrumente zavarovanja?
  Odgovor: Ob podpisu pogodbe podjetje predloži 2 bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ter uredi osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja oz. drugo. Solidarni porok ob sklenitvi kreditne pogodbe Skladu izroči 2 bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
 11. Kateri upravičeni stroški so podlaga za črpanje kredita?
  Odgovor: Podjetje lahko črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške projekta, ki so bili odobreni z vlogo, s katero je kreditojemalec kandidiral na javnem razpisu in so nastali od 01.12.2013 do 25.08.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je enkratno. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznostih vlagatelja.
 12. Kakšni so kreditni pogoji?
  Odgovor: Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Preostalih 15% predstavljajo lastna sredstva ali drugi viri. Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
 13. Kakšen je način odplačevanja kredita?
  Odgovor: Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno, kreditojemalec odplačuje kredit skladno z amortizacijskim načrtom ter skladno z roki, določenimi v kreditni pogodbi.
 14. Kakšno dokumentacijo je potrebno predložiti ob črpanju kredita?
  Odgovor: Mikrokredit lahko podjetje koristi šele po ureditvi celotnega zavarovanja. Predloži izpolnjen in potrjen obrazec »Najava porabe kredita«. Obrazec je dosegljiv na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Podjetje naknadno, v skladu s pozivom Sklada predloži ustrezno dokumentacijo (računi, gradbene situacije, itd.), ki jih je navedel v obrazcu.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice