NAZIV Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
KRATEK NAZIV Slovenski podjetniški sklad
SEDEŽ Maribor
POSLOVNI NASLOV Ulica kneza Koclja 22
MATIČNA ŠTEVILKA 5523362
DAVČNA ŠTEVILKA 58045473
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA Javni sklad
LASTNIŠTVO Republika Slovenija
LETO USTANOVITVE 1992
GLAVNA DEJAVNOST Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja
PODATKI O REGISTRACIJI 23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva
DEJAVNOSTI PO SKD
 • 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
 • 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 • 64.920 Drugo kreditiranje
 • 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
TRR

Podračuni pri UJP-u:

 • 01100-6950960475 »Namenska sredstva«
 • 01100-6270960405 »Programska sredstva«
 • 01100-6000007104 »Garancijski sklad EU«
ZAKONODAJSKA PODLAGA ZA DELOVANJE
 • Zakon o javnih skladih ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008)
 • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP–1 (Ur. l. št. 102/2007, 57/2012, 82/2013)
ZUNANJA REVIZIJA 2023 Deloitte revizija d.o.o.
NOTRANJA REVIZIJA 2023 AUDIT – svetovanje, družba za poslovno in drugo svetovanje d.o.o.
NAMENSKO PREMOŽENJE – KAPITAL 168,10 mio EUR
BILANČNA VSOTA 31.12.2023 900,54 mio EUR /cca 70 % EU sredstev/
ŠT. ZAPOSLENIH 48
INSTRUMENTI SKLADA V SKLADU S 17. ČLENOM ZPOP (UR. L. RS, ŠT. 102/2007)
 • ugodni posredni in neposredni krediti mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
 • garancije mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
 • subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij,
 • subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij,
 • subvencije za razvojne projekte mikro, malim in srednje velikih podjetij,
 • vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb,
 • kapitalske naložbe,
 • finančni zakup (leasing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za finančni zakup (leasing),
 • oblike financiranja, kjer je možno spremeniti obliko financiranja v časovno opredeljenem okvirju iz kreditne ali garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z inštrumenti iz prejšnjih alinej (mezzanin oblike financiranja). 
STATUT Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. l. RS št. 4/2019)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00