Časovnica in pomembni mejniki Slovenskega podjetniškega Sklada

  • Uvedba elektronskega dokumentarnega sistema in integracija le-tega z ePortalom
  • SPS je v letu 2021 podpisal sporazum z EIF v okviru Panevropskega garancijskega sklada, ki omogoča zavarovanje kreditnih linij SPS-a in s tem prenos tveganja
  • Uspešno potrjena 2 projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja v okviru UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), in sicer: UNIDO-KUBA-SLOVENIJA: »Vzpostavitev skupnega inovacijskega grozda s poudarkom na bio-farmacevtski industriji, medicini in nanotehnologiji 2020 – 2021« ter UNIDO – SRBIJA- SLOVENIJA: »Spodbujanje pametne proizvodnje z izgradnjo inovacijskega sistema v Srbiji«
  • Začetek vzpostavitve digitalnega dokumentarnega sistema – ePortal. Ker Slovenski podjetniški sklad stremi k smernicam digitalne transformacije je v svoje poslovanje uvedel digitalne poslovne modele ter na ta način optimiziral delovne procese z učinkovitimi metodami dela za še večjo produktivnost.
  • Z uvedbo elektronske oddaje vloge preko ePortala podjetjem omogoča hitro, varno in enostavno oddajo celotne vloge na javni razpis ali poziv SPSa.
  • Slovenski podjetniški sklad je prejel Certifikat (potrdilo) o skladnosti ravnanja za ponudnike mikrokreditov, ki ga podeljuje Evropska komisija.

Podpisan drugi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za dve leti in povečanje obsega razpoložljivih sredstev.

Podpisana nova garancijska pogodba z EIF v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije 2014-2020 (EaSI 2014-2020) za obdobje petih let.

Podpisan prvi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za eno leto in povečanje obsega razpoložljivih sredstev.

Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa “EASI”

Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa “COSME”

Uvedba alternativne oblike lastniškega financiranja “Semenski kapital”
Uvedba vsebinske podpore pri določenih produktih (coaching programi, mentorstvo,…) v sodelovanju z Iniciativo Start up Slovenija

Priprava na novo finančno perspektivno za obdobje 2014-2020
Navezava stikov z EVFIN (European Venture Fund Investors Network), ki združuje javne investitorje tveganega kapitala

Idejni predlog vzpostavitve dveh novih linij lastniškega financiranja – oblikovanje sklada semenskega kapitala za izboljšanje razpoložljivosti financiranja nastajajočih in mladih, rastočih podjetij v Sloveniji ter oblikovanje sklada za konsolidacijo oz. razvojno prestrukturiranje podjetij, namenjenega klasičnim podjetjem

Pridobitev dodatnih sredstev v okviru PIFI s strani MVZT in MGRT
Likvidacije hčerinskih podjetij Prvi kapital d.o.o. in Prve, družbe tveganega kapitala d.o.o.

Sprejet je bil Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v RS (PIFI)
Podpis sporazuma z MGRT o financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007-2013

Začne veljati Zakon o javnih Skladih, ki je prinesel nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti
Sklad ustanovi t.i. javno družbo tveganega kapitala t.j.  Prva, družba tveganega kapitala
Sklenitev pogobe za pridobirev pogarancije pri EIF v okviru programa za konkurenčnost in inovacije 2007-2013 (CIP 2007-2013) za obdobje treh let
Vzpostavljen kontakt z Evropsko investicijsko banko EIB

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo določa vsebino in možnosti izvajanja različnih oblik finančnih instrumentov ter dooča postopke pri izvajanju Skladovih aktivnosti
Sklad postane polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (AECM)

Izveden pilotni projekt sodelovanja z regionalnimi garancijskimi shemami
Ustanovitev družbe Prvi kapital d.o.o. za upravljanje in vodenje poslov javne družbe tveganega kapitala

Sklenitev pogodbe o sodelovanu z Evropskim garancijskim združenjem (AECM)

Sklenitev pogodbe z Evropskim investicijskim skladom (EIF) o sodelovanju pri izdajanju garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov MSP-jem.
Objava prvega javnega razpisa, ki je vključeval sredstva Evropskega skalda za regionalni razvoj
Javni Sklad RS za razvoj malega gospodarstva se preoblikuje v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo s skrajšanim imenom Slovenski podjetniški sklad (Zakon o podpornem okolju za podjetništvo UL RS št. 40/2044 in Ustanovitveni akt Sklada UL RS št. 112/2004
Pridobitev certifikata ISO 9001:2000 za sistem vodenja kakovosti pri spodbujanju malih in srednje velikih podjetij pri investicijskih vlaganjih s finančnimi produkti

Preselitev sedeža Sklada iz Ljubljane v Maribor
Sklad se z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) preoblikuje v javni finančni sklad in dobi naziv Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva

Upravni odbor Sklada sprejme Statut Sklada RS za ravoj malega gospodarstva in Vlada RS poda soglasje k Statutu Sklada

Sprejetje Zakona o razvoju malega gospodarstva (zakonska podlaga za ustanovitev Sklada)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00