Namen razpisa P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Roki za oddajo vlog: 15.5., 1.6., 15.6.,1.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2022.

A) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022:

2. Priprava vloge

  • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • za prijavo na kreditno garancijsko linijo A.1., A.2. ali A.3. se izdela POSLOVNI NAČRT
 • Finančna priloga
  • za gospodarske družbe (usmeritev: po kliku na link “Za gospodarske družbe” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
  • za s.p. (usmeritev: po kliku na link “Za s.p.” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
 • Bilance/boniteta
  • Letno poročilo za 2020 oz.2021 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
  • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2020 oz. 2021
  • za podjetja ustanovljena v letu 2022: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
 • Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).
 • Cenitev objekta – če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2021.

3. Informacije

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

B) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1. Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2022

2. Kontaktne osebe SPS-a

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Darinka Meško (02) 234 12 53
 • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
 • Petra Kujavec (02) 234 12 66

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi