Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjetme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS., št. 55/2017 z dne 06.10.2017

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije (vnos preko sistema eMA)

4. Več informacij o razpisu P2R 2017 je na voljo na telefonskih številkah

“P2R se financira iz sredstev EKP 2014-2020”