Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS., št. 9/2020 z dne 14.02.2020

3. Priprava vloge

4. Zahtevek za izplačilo subvencije (vnos preko sistema eMA)

5. Več informacij o razpisu P2R 2020 je na voljo na telefonskih številkah