Namen produkta P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti – namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 139/2020 z dne 09.10.2020

2. Pridobitev P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

1. korak:

V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

 • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
 • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

2. korak: Ustrezne finančne priloge

3. korak: Pošiljanje vloge

Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.

Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega;

 • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
 • obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
 • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in
 • dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.

3. Več informacij o razpisu P7-2 2020 COVID Mikrokrediti vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

4. Vročanje dokumentov (sklepov in kreditnih pogodb s prilogami) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

5. Najava porabe kredita

Zahtevek za črpanje

4. Več informacij o razpisu P7R 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

SPS bo mikrokredite ponudil iz sredstev Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, tudi v kombinaciji z drugimi viri.