Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000 EUR.

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021 in spremembe v Ur.l.RS,št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022.:
 1. Pridobitev P7 2021 – Mikrokrediti
  • 1. korak:
   • Vloga za financiranje P7 2021 Mikrokrediti – dostopna na ePortalu
   • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
  • 2. korak: Ustrezne finančne priloge
  • 3. korak: Pošiljanje vloge
   • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
   • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega:
    • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,
    • računovodski izkazi za leto 2020, skladno z javno objavljenimi na AJPES,
    • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
    • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA
 1. Več informacij o razpisu P7 – Mikrokrediti 2021 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si