Namen produkta P7 – Mikrokrediti 2019,je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja,investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018

2. Pridobitev P7 – Mikrokrediti 2019

1. korak:

2. korak: Ustrezne finančne priloge

  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih je razvidno poslovno leto 2017 (za prijavne roke od 17.01.2019 do vključno 09.05.2019) ter poslovno leto 2018 (za prijavne roke od 16.05.2019 do vključno 19.12.2019) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES.
  • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
  • Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa ali eS.BON, spletna bonitetna ocena)

3. korak: Pošiljanje vloge

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom “NE ODPIRAJ – VLOGA ZA MIKROKREDIT – P7”. V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

Prosimo, da dokumentacije v vlogi ne spenjate.

3. Več informacij o razpisu P7 – Mikrokrediti 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si