Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gosodarstvo.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 107/2020 z dne 31.07.2020 in spremembe, objavljene v Ur. l. RS, št. 110/2020 z dne 14.8.2020 in spremembe objavljene v Ur.l.RS, št. 116/2020 z dne 28.08.2020.

2. Pridobitev P7C 2020 COVID – Krediti

1. korak:

 • Vloga za financiranje P7C 2020 COVID Krediti – dostopna na ePortalu
 • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
 • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

2. korak: Ustrezne finančne priloge

3. korak: Oddaja vloge na ePortal

Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije , se odda na na ePortal Sklada.

Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega;

 • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
 • bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON )
 • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in
 • dokazila o upadu ali odpovedi naročil v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.

3. Več informacij o razpisu P7C 2020 COVID – Krediti vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«