Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov. Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Glede na zamik oddaje letnega poročila za leto 2019 in možnosti pridobitve bonitetne ocene SB s strani Ajpes, na podlagi letnega poročila za leto 2020, šele v začetku meseca junija 2021, bo prijava na razpis – tretji prijavni rok 10.6.2021, temeljila še vedno na finančnih podatkih iz leta 2019 oz. bonitetni oceni SB na podlagi letnega poročila za leto 2019.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 53/2021 z dne 09.04.2021 in sprememba v Ur. l. RS dne 16.04.2021 (oddaja vloge do 14:00 ure na dan prijavnega roka):

1. korak:

Vloga za financiranje P7C 2021 KREDITI COVID-19 – dostopna na ePortalu

V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

 • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
 • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

2. korak:

Ustrezne finančne priloge

3. korak:

pošiljanje vloge

V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

 • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
 • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega;
 1. vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 2. vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 3. vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 4. potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
 5. obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 6. bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
 7. Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do organizatorjev potovanj» za prijavni rok 22.4.2021
 8. revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in

3. Več informacij o razpisu P7C 2021 – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID – 19 vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • mag. Nataša Krajnc Košar (02) 2341267
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

»To financiranje je upravičeno do poroštva Panevropskega garancijskega sklada (Pan EGF), ki ga izvaja Evropski investicijski sklad s finančno podporo držav članic, ki prispevajo v Pan EGF.«