Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončna odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

1. Objava javnega razpisa P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit v Ur. l. RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

2. Priprava vloge P7CE 2022

  • Vloga za financiranje P7CE 2022
  • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • Zavarovanje kredita P7CE 2022
  • Izjava o lastnem premoženju osebnega poroka (vsak porok izpolni izjavo in priloži ustrezno dokumentacijo: GURS, ZK)
   “Osebni porok je fizična oseba, ki pristopi k zavarovanju kredita in je dolžna poravnati dolg po kreditu, v kolikor ga kreditojemalec (podjetje) ne odplačuje. Pri tem se preveri premoženje osebnega poroka (to je njegovo nepremično premoženje), s katerim se ugotavlja njegova likvidnost in sposobnost odplačila dolga po kreditu. Ob tem vse seznanjamo, da to ne pomeni vpisa hipoteko na njegovi nepremičnini!”
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON na podlagi letnega poročila 2021 izdan s strani AJPES
  • Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize

3. Pošiljanje vloge P7CE 2022

 • Dokumentacijo, ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. javnega razpisa, se odda na ePortal Sklada.

4. Vročanje dokumentacije

 • Vročanje sklepov bo potekalo v digitalni obliki in ga prijavitelj prejme na ePortal.
 • Kreditna pogodba s prilogami (v primeru odobritve kredita) pa se vroča v fizični obliki po pošti z zakonsko predpisanimi določili in velja postopek ročnega podpisovanja. Navedeno velja zaradi osebnih porokov, ki bodo vključeni v kreditno razmerje v okviru zavarovanja kredita.

5. Najava porabe kredita

4. Več informacij o razpisu P7CE vam je na voljo na telefonskih številkah: