Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Minisrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javnega razpisa dodelil 311 mikro, malim in srednje velikim podjetjem 30 milijonov evrov za digitalno transformacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Naslednji razpis za sredstva za digitalno transformacijo podjetij iz Načrta za okrevanje in odpornost bo ministrstvo objavilo predvidoma konec januarja.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tem poudaril: »Z digitalizacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij krepimo njihov razvoj, inovacije in kompetence zaposlenih. S tem pomagamo podjetjem, da postajajo še bolj produktivna in odporna tako doma kot v mednarodnem okolju. Slovensko gospodarstvo pa postaja bolj konkurenčno. Prepričan sem, da je uspešno izveden javni razpis P4DReactEU korak v smeri dviga slovenskega gospodarstva tudi na evropski lestvici digitalnega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).«

Digitalna transformacija je eden ključnih ciljev preobrazbe ne samo slovenskega ampak tudi evropskega gospodarstva. Minister Počivalšek: »Zato bomo slovenska podjetja še naprej podpirali na tej poti. Predvidoma konec januarja bomo objavili že nov javni razpis za digitalno transformacijo podjetij v višini 44 milijonov evrov, ki bo tokrat namenjen velikim podjetjem v konzorcijih z manjšimi podjetji.«

Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS)  je izpostavila: »Za pospeševanje razvoja je ključnega pomena hiter napredek digitalnih tehnologij – in njihova integracija v napredne digitalne poslovne in proizvodne procese. Z javnim razpisom smo dosegli zastavljen cilj – spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na podjetja. Vsi novi poslovni modeli podprtih podjetij temeljijo na digitalizaciji, ki je in bo zagotovo nepogrešljiv dejavnik uspeha.«

Podprta tako proizvodna kot storitvena podjetja na različnih področjih poslovanja

Na zaključen javni razpis (P4D ReactEU) za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) je v roku prispelo 668 vlog. Iz programskega območja kohezijska regija Vzhodna Slovenija je prispelo 316 vlog in iz programskega območja kohezijske regije Zahodna Slovenija 352 vlog. Odobrenih je bilo 311 vlog v skupni višini 29.991.423,10 EUR.

Podprta so bila vlaganja na različnih področjih poslovanja, tako temeljni informacijski sistemi in podatkovne baze, kot specifični ukrepi, vezani na konkretno dejavnost podjetja (senzorika in umetna inteligenca, industrija 4.0, spletna trgovina, integrirani procesi s kupci ali dobavitelji, pametno skladiščenje, logistika, upravljanje procesov ipd). Ker ne gre za tipičen investicijski javni razpis, so stroški porazdeljeni med stroške storitev programiranja in svetovanja, nakupa računalniških strojne in programske opreme, opreme za avtomatizacijo in robotizacijo. Upravičeni so tudi stroški plač največ dveh zaposlenih, ki bosta delala na digitalni transformaciji podjetja.

Pri odobrenih in neodobrenih vlogah je na rezultat odločitve vplivala predvsem širina zastavljene operacije, glede na zastavljena poglavja digitalne transformacije v podanih merili javnega razpisa. Nekatere vloge pa so bile tudi neustrezne npr. zaradi preseženega še razpoložljivega zneska »de minimis« pomoči v okviru podjetja, neporavnanih obveznosti do FURS, neskladnosti s cilji javnega razpisa ali zaprtosti finančne konstrukcije.

SPS je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), junija 2021, v Uradnem listu RS št. 97/2021 in septembra 2021 v Uradnem listu RS št. 145/2021, objavil razpis v skupni vrednosti 30 mio EUR, v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

Namen javnega razpisa je bil sofinanciranje najmanj 300 projektov MSP, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

V okviru javnega razpisa P4D ReactEU, ki je bil namenjen tudi odpravi posledic krize v okviru pandemije COVID–19, so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR. Država je krila do 60 odstotkov upravičenih stroškov projekta podjetja.

Z digitalno transformacijo v podjetjih izboljšujemo poslovanje na večih področjih

Upravičenci bodo z izvedbo digitalne transformacije izboljšali izkušnjo kupca, uvedli učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, ukrepe, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov COVID-19, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, ukrepe industrije 4.0, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture ter ukrepe kibernetske varnosti.

Z javnim razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manjša odvisnost od razmer na trgu (v času pandemije covid-19 se je zaradi omejitev v obstoječem načinu poslovanja in motenj v blagovnih tokovih, zmanjšal obseg poslovanja in dodana vrednost podjetij).

Seznam  vseh upravičencev bo objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, po podpisu pogodb o sofinanciranju:  https://www.podjetniskisklad.si/o-nas/kljucni-rezultati/seznam-prejemnikov-sredstev/ 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice