Strateški dokument  Vsebina Povezava 
Slovenska industrijska politika – SIP, februar 2013 Vlada RS je sprejela Slovensko industrijsko politiko (SIP) kot strateški dokument, ki predstavlja nabor usmeritev za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, za krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, za učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za trajnostni razvoj industrije. Hkrati je SIP pomemben element pri pripravi operativnega programa za večletno obdobje finančne perspektive 2014 – 2020 ter pripravo programov ukrepov s področja podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije. Pomemben poudarek v okviru SIP je na izboljšanju dostopa do virov financiranja, kjer so usmeritve v :
• Podporo rasti in razvoju podjetij ter širitvi na tuje trge preko dolžniških virov financiranja (instrumenti finančnega inženiringa: subvencioniranje obrestnih mer, mikrokrediti, mikrogarancije, krediti in mezzanin krediti, garancije, itd).
• Nadaljnji razvoj lastniških virov financiranja (krepitev in učinkovito delovanje skladov semenskega in tveganega kapitala) ter razvoj drugih sodobnih obliki financiranja, vključno z javno zasebnim partnerstvom,
• Spodbujanje podjetništva za posebne ciljne skupine (mladi, ženske, socialni podjetniki, mikropodjetniki),
• Podpora rasti in razvoju podjetij na enostaven in hiter način financiranja za določen namen.
Povezava
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek)  Strategija razvoja Slovenije predstavlja krovni strateški dokument, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2020.

V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja:
• Konkurenčno gospodarstvo
• Znanje in zaposlovanje
• Zeleno življenjsko okolje
• Vključujoča družba

V okviru opredeljenih prioritet so identificirane naslednje tri horizontalne razvojne vsebine za katere se bo namenil del razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020:
• raziskave in razvoj ter inovacije,
• zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij,
• zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši).

Povezava
Partnerski sporazum Slovenije (osnutek) Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki.

Poglavitni elementi Partnerskega sporazuma:
• skladnost s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora zahtevam posameznega sklada EU (tj ESRR, ESS, KS, EKSRP, ESPR) tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,
• integralni pristop k teritorialnemu razvoju, ki bo podprt s strani skladov EU,
• učinkovita implementacija.

Povezava
Strategija pametne specializacije Strategija pametne specializacije Slovenije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 2014-2020.

Strategija pametne specializacije ni strategija specializacije samo v visokotehnoloških dejavnostih, ampak predstavlja strategijo za ustvarjanje in dvig dodane vrednosti v vseh dejavnostih in s tem za njihovo prestrukturiranje, na podlagi identificiranih prioritet, predvsem pa daje možnost za ustvarjanje novih delovnih mest.

Povezava
Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (dokument) Akcijski načrt za podjetništvo 2020 je usmerjen v podporo podjetnikom in k radikalnim spremembam podjetniške kulture v Evropi. Načrt postavlja v ospredje ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij podjetnikov, vključuje pa tudi posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in brezposelnimi.

Del načrta je tudi osredotočen k odpravljanju ovir na poti do podjetništva in sicer z ambicioznimi ukrepi, ki so v pomoč podjetjem v začetni fazi poslovanja in novim podjetjem, ter omogočajo uspešnejši prenos lastništva podjetja, boljši dostop do financiranja ter še eno možnost po stečaju za poštene podjetnike.

Povezava
Operativni program za obdobje 2014-2020 Z vlaganjem sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov bo Slovenija prispevala k izpolnjevanju naslednjih ciljev:
• Dvig konkurenčnosti, produktivnosti in inovacijskega potenciala slovenskega gospodarstva, temelječega na raziskavah in inovacijah;
• Zvišanje zaposlenosti ženskih in moških predvsem v ključnih ciljnih skupinah (mladi, starejši, dolgotrajno brezposelni, nižje izobraženi);
• Doseganje nacionalnih ciljev na področju podnebno energetskega paketa;
• Zmanjšanje števila oseb, ki se soočajo z visokim tveganjem revščine in socialne izključenosti.
Povezava
Jamstvo za mlade – Izvedbeni načrt 2014-2015 Jamstvo za mlade je aktualen evropski projekt na področju zaposlovanja mladih, ki ga sprejema Vlada RS in s tem sledi pozivu Evropske Komisije, naj države članice zagotovijo, da vsi mladi v starosti od 15-29 let v Evropi v štirih mesecih po prenehanju šolanja ali začetku brezposelnosti dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

Izvedbeni načrt Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015, ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014 zajema 36 ukrepov, v ukrepe bi naj bilo vključenih več kot 63.000 mladih. Načrtovane aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo med drugim pokrivale tudi področje podjetništva in inovativnosti ter različne spodbude za zaposlovanje. Posebna pozornost v okviru ukrepov se tako namenja spodbujanju podjetništva oz. pomoč tistim, ki bi želeli stopiti na pot podjetništva, v katerega se bodo z različnimi resursi vključila vsa pristojna ministrstva. Na podlagi diferenciranega pristopa (ločitev na tiste, ki si želijo manj tveganih poslovnih odločitev in tiste, katerih ideje so povezane s tveganim kapitalom) naj bi se podjetnikom v prvih letih pomagalo s čim več spodbudami in svetovanjem.

Povezava
Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 Socialno podjetništvo med drugim omogoča dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja ter zagotavlja dodatna delovna mesta z dobro, morda tudi inovativno poslovno priložnostjo.

Zakon o socialnem podjetništvu, ki ga je Vlada RS sprejela marca 2011 določa ukrepe za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij, ki zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov, preko skladov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja.

Vlada RS je tako na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva v RS za obdobje štirih let, kjer je tudi opredelila njene izvajalce. Strategija določa tri strateške razvojne cilje. Največji poudarek v Programu ukrepov 2014-2015 je na drugem razvojnem cilju t.j. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo in številnih ukrepih za njegovo dosego.

Povezava