Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), bo danes, 30. septembra 2022, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov v skupni razpisani vrednosti 0,62 mio EUR.

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR, max. sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Upravičeni stroški so:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
 • stroški nakupa standarda
 • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem. Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priglašen.

Poseben pogoj: Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo. Prav tako mora imeti prijavitelj v času trajanje projekta najmanj 1 zaposlenega.

Ostali pogoji za prijavo:

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
 • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
 • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
 • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
 • Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven.
 • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za vavčer so definirani v javnem pozivu zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za pridobitev certifikatov.

Več o vavčerju za certifikate kakovosti/2

Postopek pridobitve vavčerja je enostavna, hitra in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino, SPIRIT Slovenija).

Vse dodatne informacije o vavčerju je možno dobiti tudi na SPS, prosimo, da vprašanja pošljete na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice