Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializiran tržišča.

SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jem preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, privablja ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSP-je. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja. S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

Osnovna naloga SPSa je, da s svojimi instrumenti in ukrepi prispeva k olajšanju dostopa do finančnih in vsebinskih spodbud, katere uresničuje skozi tri nivoje strateškega poslanstva.

slika poslanstvo in cilji B5  

V slovenskem okolju SPS igra pomembno vlogo, saj nastopa kot:

1. Operativna vloga: VODILNI PONUDNIK GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE

Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo SPSa, ki predstavlja povprečno več kot 80 % vseh odobrenih sredstev letno. SPS sodeluje z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere MSPjem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev.

2. Operativna vloga: VODILNI PONUDNIK MIKROKREDITOV
Mikroposojila predstavljajo mikrokrediti prilagojeni potrebam MSPjev, samozaposlenim, start-upom in scale upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu.

3. Operativna vloga: SOOBLIKOVALEC START UP EKOSISTEMA V SLOVENIJI
SPS je sooblikovalec Startup ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start up podjetij. Z različnimi oblikami zagonskih spodbud v obliki nepovratnih sredstev omogoča zagon podjetij ter skupaj s poglavitnimi partnerji (inkubatorji, tehnološkimi parki, privatnimi investitorji) sooustvarja  močan in aktiven start up ekosistem v Sloveniji.

4. Operativna vloga: KLJUČNI SOINVESTITOR SEMENSKEGA IN TVEGANEGA KAPITALA V POVEZAVI Z VSEBINSKO PODPORO
Od leta 2010 SPS namenja poseben fokus podpori mladim inovativnim podjetjem z alternativnimi viri lastniškega financiranja, ki so na slovenskem trgu šele v razvoju. Preko investicij semenskega in tveganega kapitala se v sodelovanju s poslovnimi angeli, korporacijami, skladi semenskega in tveganega kapitala podpirajo mlada hitrorastoča podjetja, ki imajo potencial globalne rasti.

5. Operativna vloga: EDINI PONUDNIK SPODBUD MALIH VREDNOSTI – VAVČERJEV
Preko vavčerjev je SPS ponudnik 60 % sofinanciranja različnih poslovnih storitev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja. Gre za poenostavljen in hiter dostop do spodbud manjših vrednosti, ki jih podjetja prejmejo v obliki nepovratnih sredstev.

6. Operativna vloga: SOOBLIKOVALEC PODJETNIŠKEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠKI SEKTOR V SLOVENIJI
SPS pri poslovanju sodeluje in se povezuje s številnimi slovenskimi in tujimi institucijami za doseganje maksimalnega uspeha pri financiranju MSPjev.

7. Operativna vloga: POVEZOVALEC PODJETNIŠKE MREŽE V MEDNARODNEM OKOLJU
Zaradi majhnega trga in ohlajanja oz. upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU predstavlja internacionalizacija ključni element za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja pomemben element pri izvajanju finančnih linij in pri veh programih vsebinske podpore.

8. Operativna vloga: UČINKOVITA JAVNA FINANČNA INSTITUCIJA
SPS pri svojem poslovanju deluje po načelu učinkovitosti, načelih enostavnosti, preglednosti in transparentnosti.

Dobro gosodarjenje z državnimi sredstvi
Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP – je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala in semenskega kapitala v Sloveniji. 

Postopki odobravanja finančnih spodbud
Vsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. 

Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih 
Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumentni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. 

Drevo moto dalji txt  
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice