MIKROKREDITI – KREDITI

LETONAZIV JAVNEGA RAZPISASTATUS
2024P7 2024 | Mikrokrediti 2024odprto
2024P7K 2024 | Krizno likvidnostni kreditodprto
2023P7P 2023 | Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023zaprto
2023P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kreditzaprto
2023P7 2023 | Mikrokreditizaprto
2023P7-2 2023 | COVID MIKROKREDITI 2023zaprto
2022P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kreditzaprto
2021P7C-2 2021 COVID | Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvozaprto
2021P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19zaprto
2021P7 2021 | Mikrokreditizaprto
2021P7-3 2021 - COVID Mikrokreditizaprto
2021P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanjzaprto
2021P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjihzaprto
2021P7-4 2021 - COVID Mikrokreditizaprto
2020P7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020,2021zaprto
2020P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVOzaprto
2020P7 2020 - Mikrokreditizaprto
2019P7-2 2019 - MIKROKREDITIzaprto
2019P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Slovenijizaprto
2018P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Slovenijizaprto
2018P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Slovenijizaprto
2018P7 - Mikrokrediti 2019zaprto
2017P7R 2017- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Slovenijizaprto
2017P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjazaprto
2016P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjazaprto
2016P7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetjazaprto
2016P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Slovenijizaprto
2015P7 2015 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjazaprto
2014P7 2014 – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJAzaprto

Namen mikrokreditne sheme

Namen mikrokreditne oz. kreditne sheme SPS-a je zagotavljati hitro ter ugodno financiranje manjših investicij ter obratnih sredstev za tekoče oziroma likvidno poslovanje mikro in malih podjetij v določenih primerih tudi srednje velikih podjetij.

Mikrokredite manjših vrednosti od 5.000 do 25.000 EUR ali v določenih primerih kredite do 100.000 EUR lahko podjetja najamejo neposredno na SPS-u pod ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve ter vodenja.

Določena mikroposojila za MSP SPS nudi tudi iz sredstev Sklada skladov SID banke

preberite več.

Osnovne
značilnosti
mikrokreditne
sheme


Mikrokrediti in krediti preko SPS-a so prilagojeni potrebam MSP:

 1. za MSP, ki imajo težave pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu
 2. za specifične ciljne skupine (problemska območja, okrevanje po Covid-19 razmerah, poplave….) ter so namenjeni financiranju manjših investicij ali obratnih sredstev za tekoče in likvidno poslovanje

Ugodni posojilni pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju
 • nižje obrestne mere
 • daljša ročnost kredita
 • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita
 • brez stroškov odobravanja in vodenja

Ostale značilnosti:

 • 100 % financiranje upravičenih stroškov
 • enostavna ter hitra pridobitev


Cilji kreditne
sheme

Cilji kreditne sheme so:

 • olajšati dostop MSP do ugodnega financiranja, še posebej tistih podjetij, ki imajo težave pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu
 • ohranitev delovnih mest ter spodbujanje nastanka novih delovnih mest
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva
 • spodbujati rast in razvoj MSP

Osnovni pogoji za kandidiranje

 • Vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje lahko koristi kredit le namensko
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • „De minimis“

Upravičeni stroški

Po posameznem finančnem produktu so sredstva dodeljena kot:

a) Opredmetena osnovna sredstva

 • stroški materialnih investicij

  (nakup nove opreme)
 • stroški nematerialnih investicij

  (prenos tehnologije- patenti/licence)

b) Neopredmetene

 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela

Upravičenci

 • Običajno mikro in mala podjetja pri določenih finančnih produktih tudi srednje velika podjetja registrirana v RS
 • Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo
 • Registrirana kot: d.o.o., s.p., zadruga, zavodi, so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu
 • Upravičenci do sredstev so podjetja iz območja Vzhodne in Zahodne kohezijske regije.

Upravičena območja

 • Zahodna/Vzhodna kohezijska regija
  (sprememba programskega območja po oddaji vloge
  ni dovoljena – upravičen razlog za odpoved pogodbe)

Postopek pridobitve kredita

 1. Korak: SPS
  Podjetje obišče spletno strani SPS-a in se seznani s pogoji posameznega finančnega produkta v okviru mikrokreditne sheme.
 1. Korak: ELEKTRONSKA PRIPRAVA/ODDAJA VLOGE
  Hitra in enostavna priprava ter oddaja vloge preko ePortala.
 1. Korak: OBDELAVA VLOGE IN IZDAJA SKLEPA SPS-a
  Sledi elektronski podpis pogodbe.
 1. Korak: ČRPANJE KREDITA
  Namensko/v enkratnem znesku ter realizacija investicije

Povezave do spletnih strani:

 

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
Predstavitveni video
 • Informacije

  Svetovalni telefon:

  02 234 12 88
  02 234 12 74
  02 234 12 42
  02 234 12 64