1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 59/2014 z dne 01.08.2014

1.2 Priprava vloge

– Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.

  • Kopija aktualne verzije družbene pogodbe,
  • Letna bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz denarnih tokov,
  • Organizacijska shema podjetja in življenjepis vodilnih oseb s kontaktnimi podatki.

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu SK200 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Simon Bohm (02) 234 12 53- informacije v zvezi z razpisom SK200 – mag. Manfred Lepej (02)234 12 72 – informacij v zvezi z razpisom SK200
  • Simona Grobelnik (02) 234 12 85 ali e-pošti: simona grobelnik@podjetniskisklad.si – informacije v zvezi z razpisom SK200.