Novice


 1. Oznaka produkta
  P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:
  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške akstivnosti. Namen produkta je socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma družbe.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:
  • nižje obrestne mere (od 2 % do 5 %)
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov do 6 mesecev,
  • stroški kredita se ne zaračunavajo...
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu)
  • stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt
  • stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov)
  • stroški amortizacije
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.
 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Top