Novice

Vse oblike ugodnih finančnih pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu www.podjetniskisklad.si/povzetek pravil o državnih pomočeh (link) konkretne uredbe in dokumenti so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije, npr. http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm; www.euskladi.si. Namenjene so izključno novim, še nezačetim in nerealiziranim investicijam, saj je namen državnih pomoči ustvarjanje vidnih gospodarskih učinkov v okolju, kot so: povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetniškem sektorju, širitev tržnega deleža slovenskih podjetij na skupnem evropskem in globalnem trgu, ustvarjanje novih delovnih mest.
Prispele vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni. Glavni kriteriji so povezani z ustvarjanjem gospodarskih učinkov v okolju kot so: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje prodaje izven trga Republike Slovenije, donosnostjo poslovanja, razvoj in uvajanje novih produktov ali storitev v poslovni proces, število novih delovnih mest, itd. Skladno z obljubljenimi učinki komisija vloge tudi ocenjuje. Podjetja s pridobljenim višjim številom točk imajo tudi več možnosti za odobritev pomoči. Z odobritvijo državne pomoči postane prijavitelj upravičenec do državne pomoči.
Prijavitelj pa se sam po lastni presoji odloča, ali bo vlogo pripravil sam ali bo za to koristil zunanjo pomoč. V primeru, da se odloči za zunanjo pomoč, prostovoljno in po lastni presoji tržnih razmer izbere svetovalno podjetje ali podjetniškega svetovalca in z njim stopi v poslovni odnos. Vendar v tem odnosu Sklad ne sodeluje. Še enkrat opozorilo – svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog za potencialne prijavitelje na javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada ni. Zato naj podjetja ne nasedajo morebitnim namigom ali razlagam, da so podprte zgolj vloge, ki jih pripravljajo svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci s posebnimi pooblastili. Je pa potrebno pri tem poudariti, da so določena svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci bolj usposobljeni za pripravo vlog kot drugi. Vendar to bodo podjetniki zagotovo znali oceniti in preveriti sami na trgu, ko se bodo odločali za zunanjo pomoč.
Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt.Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj. Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.Slovenski podjetniški Sklad izvaja javne razpise po pravilih enostavnosti, preglednosti in transparentnosti. To pomeni, da vse prijavne obrazce in potrebne informacije o javnih razpisih najdete za vsak razpis posebej v zavihku RAZPISI.
Za lažji izračun anuitete kredita smo za prijavitelje na javne razpise Sklada pripravili pripomoček amortizacijski načrt za izračun kredita, ročnosti 3 do 10 let. Obrestna mera se pri informativnem izračunu zaračunava po linearni metodi, kjer je določeno število dni v letu 360 ter dolžina meseca 30 dni. Uporaba predloženega pripomočka amortizacijski načrt je zaželena pri oddaji vlog na javne razpise Slovenskega podjetniškega Sklada. Amortizacijski načrt >>
  Spoštovani uporabniki pripomočka!   Pred vami je pripomoček za lažjo in enostavnejšo pripravo poslovnih načrtov za manjše in vsebinsko manj zahtevne investicije in projekte. Navodila za uporabo so v nadaljevanju podrobno predstavljena in jih morate za pravilno delovanje pripomočka v celoti upoštevati. Posebej opozarjamo da: pripomoček pravilno deluje s programsko opremo Microsoft Office, morate pri varnostnem opozorilu ob zagonu finančnega dela poslovnega načrta nastaviti pravilno varnost makrojev glede na verzijo vašega  Excela, zneske v Finančno prilogo vpisujete samo v modre Excelove celice zato, ker so bele in rumene celice programsko zaklenjene. Po več kot desetletnih izkušnjah z uporabo pripomočka ugotavljamo, da so vse težave pri izdelavi Finančne priloge izključno posledica površne seznanitve z navodili in ne napak v računalniškem programu, kot vsak uporabnik najprej pomisli. Če imate kljub vsemu težave z izdelavo poslovnega načrta, dobite dodatne informacije na telefonski številki (02) 234 12 87 - Anton Vajngerl. Ker je uporaba neobvezna in brezplačna, za brezhibno delovanje pripomočka na vaših računalnikih Sklad ne prevzema nobene odgovornosti! Če podjetnik želi izdelati poslovni načrt sam ali v sklopu podjetniškega tima je Sklad za pripravo poslovnega načrta z navodili pripravil pripomoček za izdelavo poslovnega načrta posebej za: Poslovni načrt za gospodarske družbe Poslovni načrt za samostojne podjetnike
ePortal je nova oblika elektronskega prijavnega obrazca in je nadgradnja pretekega elektronskega obrazca eVloge. V ePortalu je izpolnjevanje prijavnih obrazcev enostavno in omogoča hitro oddajo vloge preko spleta.Povezava na ePortal >>
Slovenski podjetniški sklad je za enostavnejšo in preglednejšo pripravo vloge za prijavo na javni razpis pripravil nekaj pripomočkov, ki podjetniku olajšajo delu pri pripravi vloge in sicer: 1. Elektronski obrazci za prijavo na razpise 2. Pripomoček za pripravo poslovnega načrta 3. Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) določam. Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Stroški za posredovanje in formacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanje informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov. 1. Cena odbiranja in posredovana informacij javnega značaja: Cena odbiranja ali priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) X (cena ure dela) Cena ure dela se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov in sicer: za enostavna dela se računa cena svetovalca 3 za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo eno od izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena ure svetovalca 2 za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo več izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena dela svetovalca 1 Cena ure svetovalca 3  9,16 EUR Cena ure svetovalca 2  12,19 EUR Cena ure svetovalca 1  16,63 EUR  2. Cena materialnih stroškov ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,09 EUR elektronski zapis na eni disketi 3,92 EUR pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,05 EUR pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za poštne storitve (storitve po ceniku pošiljanja Pošte Slovenije) Amortizacija je vključena v ceno. Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa. Cenik začne veljati z dnem podpisa direktorja, uporabljati pa se prične z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo. Maribor, dne 25.09.2007 mag. Maja Tomanič- Vidovič direktorica
 Kataloga Informacij Javnega Značaja: 1. Osnovni podatki o katalogu:  Naziv organa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Odgovorna uradna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Datum prve objave kataloga: 19.01.2007 Datum zadnje spremembe: 4.2.2013 Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si Druge oblike kataloga: fizična oblika kataloga, dostopna na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga a. Organigram in podatki o organizaciji organa Splošni podatki o organu: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, Maribor tel.: 02/234-12-60 fax: 02/234-12-82 email: info@podjetniskisklad.si internet: www.podjetniskisklad.si Kratek opis delovnega področja organa: Kratek opis delovnega področja organa: Slovenski podjetniški Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. Sklad sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S podpiranjem inovativnosti, novih investicij v človeški in tehnološki potencial Sklad dosega hitrejši razvoj in oblikuje podjetnejše poslovno okolje. Pričakovan rezultat intenzivnejših raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v MSP- je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšanje človeškega kapitala. Skladno s sprejeto Poslovno politiko je vizija Sklada delovati kot učinkovita nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja rast in razvoj tržno uspešnejšega podjetništva ter izboljšuje strukturo slovenskega gospodarstva. Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju: • zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij, • zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami, • spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. Sklad skrbi, da so državne pomoči razporejene po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij, tako od zagonske faze kot do faze nadaljnje rasti in razvoja. Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sektor državnih pomoči Sektor za finance Sektor za splošne zadeve in razvoj Organigram organa Priloga št. 1 b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij javnega značaja Pristojna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica - tel. (02) 234-12-60, - email: info@podjetniskisklad.si Mateja Krajnc - tel. (02) 234-12-51, - email: info@podjetniskisklad.si c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa Državni predpisi • Zakon o javnih skladih (Ur. I. RS št. 77/08) • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. I. RS št. 102/07 in 57/12) • Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur. l. RS št. 92/07 in 57/09) • Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. I. RS št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09) Predpisi EU • Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Commission regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises) • Uredba komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10 marec 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitve Uredbe (ES) št. 1145/2003 • Uredba Evropske komisije št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri de minimis pomoči z dne 15. december 2006 (Uradni list Evropske unije L 379/5) • Uredba Evropske komisije št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja in Uredba komisije št. 1976/2006 glede podaljšanja uporabe obdobij • Uredba Evropske komisije št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri državni regionalni pomoči za naložbe • Priporočilo Komisije (ES) 2003/361/ES z dne 6. maj 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, Ur.l. RS 124/2003 z dne 20.05.2003, str. 36 • Smernice skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (2006/C 194/02) • Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.06.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ul L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25) • Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05.07.2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. L., št. 210 z dne 31.07.2006, str. 1) • Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu • Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktober 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva • Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02) • Uredba Komisije (ES) št. 1976/2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, oktober 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe • Uredba komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi uredbe št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (Ur.l. RS L 063, z dne 28.02.2004) • Uredba sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21.06.1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih, Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) • Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL l, št. 371 z dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 (Ur. list RS št. 41/07), uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) Predlogi predpisov / e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov · Programu ukrepov za spodbujanje gospodarstva (Paket št. 3), sprejet na 29. seji Vlade RS, dne 13.9.2012, sklep št. 30000-5/2012/15; · Nacionalni reformni program 2011 – 2012; · Europa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast; · Ukrepi države za blažitev posledic gospodarske krize (sprejeti na Vladi RS dne 18.12.2008 in 19.02.2009); · Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja (sprejet na Vladi RS dne 06.05.2010); · Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013); · Poslovna politika Sklada za obdobje 2009 – 2013, ki jo je Vlada RS sprejela na 39. redni seji dne 30.7.2009; · Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji - PIFI za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS v osnovni verziji sprejela s sklepom št. 30200-2/2009/5 na svoji 50. redni seji dne 22.10.2009, ter njegove spremembe in dopolnitve v letih 2010, 2011 in 2012. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopki dodelitve sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja, ki se izvajajo skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. g. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov Seznam vsebinskih sklopov / 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja dostop preko spleta: www.podjetniskisklad.si fizični dostop: na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor. Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu. Prosilec ima pravico dobiti od Sklada informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračuna. Na pravno varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. 4. Stroškovnik in cenik Cenik za posredovanje informacij javnega značaja Cenik za posredovanje informacij javnega značaja - priloga št. 2 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Prejemniki državnih pomoči Maribor, 4.2.2013 mag. Maja Tomanič Vidovič direktorica priloga št. 1 – ORGANIGRAM ORGANA priloga št. 2 – CENIK
Top