Novice

V PRIPRAVI NOVA OBLIKA TVEGANEGA KAPITALA! Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Kratek opis produkta Tvegan kapital za hitro rast mladih podjetij v okviru SPS-ovega »SKLADA TVEGANEGA KAPITALA« nudi podporo v obliki co-investment sklada tveganega kapitala ter zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja se podpirajo perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki prodirajo na globalne trge. Izvajalci Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja izvajajo izbrane družbe tveganega kapitala (DTK), ki so vstopile v javno - zasebno partnerstvo z državo. Oblika pomoči Podpora, ki vam jo zagotavljajo izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je: kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital), vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja, sodelovanje DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja, pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, …). Namen produkta Namen produkta je: razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala, podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge. Upravičenci Upravičenci so MSP5+ (podjetja starejša od 5 let), ki so perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja v Sloveniji, ki prodirajo na globalne trge. Maksimalna višina podpore Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 mio EUR letno. Povprečna ročnost naložb 3-7 let Postopek pridobitve V kolikor se produkt izvaja preko posrednikov (DTK-jev), se podrobnejši pogoji in postopki za sodelujoče zasebne DTK se določijo v javnem razpisu. Do leta 2015 se podpora izvaja preko že vzpostavljenega javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku obstoječega programa (torej po letu 2015) se načrtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki se lahko razlikuje od obstoječe izvedbe produkta v obdobju 2009-2015. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2010 z dne 05.03.2010 ter njegovih sprememb in dopolnitev v Ur.l.RS, št. 45/2010 z dne 04.06.2010: Kapitalske naložbe republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala Spremembe in dopolnitve Javnega Razpisa Razpisna dokumentacija Prijavni list Obvezna vsebina poslovnega načrta družbe tveganega kapitala (DTK) in upravljalske družbe (UD) Vzorec družbene pogodbe Zahtevek za nakdadna vplačila Trenutno najpogostejša vprašanja niso na razpolago, so v pripravi. Opis produkta Razpisi Oznaka produkta P2L/ Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa/ Namen produkta Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na ravzoju in komercializaciji proizvodvov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvanjanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo.  Končni prejemniki na razpis se lahko prijavijo podjetja, delujoča na področju lesarstva, ki so bila registrirana od 1.1.2016 do 15.3.2017 Ugodnosti za končne prejemnike spodbuditi rast na področju rabe lesa, izboljšanje finančnega položaja, prvi prodor na trg. Upravičeni stroški stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti, prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek.  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P2L. Postopek pridobitveMlado podjetje, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem razpisu Sklada, se prijavi na javni razpis. V primeru pozitivne ocene Sklada podjetju odobri spodbudo za zagon podjetja. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Tvegan kapital za hitro rast inovativnih podjetij Lastniško financiranje za podjetja starejša od 5 let predstavlja povečano možnost pridobitve potrebnih finančnih virov za rast in razvoj visokotehnoloških in na lastnem znanju temelječih novih podjetij s potencialom izredno hitra rasti in prodora na globalne trge, saj so to po navadi tista podjetja, ki sploh nimajo jamstev za zavarovanje virov ali so zaradi svojega razvojnega potenciala, faze razvoja ali zahtevanega obsega potrebnih finančnih sredstev dolžniški viri neprimerni. V skupino lastniškega kapitala za financiranje  MSP5+ podjetij spada: - tvegan kapital (naložbe tveganega kapitala in naložbe navideznega lastniškega kapitala - mezzanin naložbe).
Namen produkta (P1TIP) je hitrejše pridobivanje bančnih kreditov MSP5+ podjetjem za izvedbo TEHNOLOŠKO INOVATIVNIH projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produktaP1 TIP/garancije za tehnološko inovativne projekte s subvencijo obrestne mere za MSP5+ podjetja/ Kratek opis produktaProdukt predstavlja: Garancija za bančni kredit SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo podjetja starejša od pet let pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja. Subvencija obrestne mere Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero. Namen produkta Namen produkta je izboljšanje dostopa MSP5+ podjetjem, ki so starejši od 5 let, do ugodnih virov dolžniškega financiranja za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Produkt P1 TIP je namenjen MSP5+ podjetjem za tehnološko inovativne projekte, ki: z novimi investicijami zagotavljajo hitro rast podjetja, so starejša od 5 let, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja (starejša od pet let), ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Ugodnosti za končne prejemnike Kredit zavarovan z garancijo SPS-a je za MSP5+ ugodnejši zaradi: nižje zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, zaradi pridobitve garancije SPS-a, nižje obrestne mere, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki Posredniki so banke, ki podjetju odobrijo kredit. Seznam sodelujočih bank je naveden v razpisu. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij stroški financiranja obratnih sredstev Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Osnovne značilnosti garancij Višina garancije: do 80% glavnice kredita brez obresti Višina kredita: do 937.500 EUR Odplačilna doba: do 10 let Cena kredita: Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,00%. Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke. Cena garancije: Provizija za odobritev in vodenje garancije se definira v javnem razpisu. Postopek pridobitve Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA P1 JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO GARANCIJ SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Ali je možno, da naše podjetje kandidira na razpis P1TIP in pri tem koristi samo subvencijo obrestne mere, glede na to, da imamo nepremičnino, ki bi jo zastavili za zavarovanje kredita? Odgovor: Garancija Sklada in subvencija obrestne mere sta med seboj povezani in se medsebojno ne izključujeta. Razpis je namenjen podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. V lanskem letu sem na razpisu Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere pridobil ugodni kredit in garancijo za nakup nove strojne opreme. V letošnjem letu pa želimo razširiti poslovne prostore. Ali lahko kandidiram na razpis P1 TIP? Odgovor: Lahko, v kolikor skupni znesek pomoči, ki ste jo prejeli na podlagi pravila de minimis ne presega 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. V mesecu decembru 2014 smo pričeli z gradnjo poslovnih prostorov. Ker nimamo zagotovljenih sredstev za dokončanje investicije, kakor tudi ne potrebnih sredstev za zavarovanje kredita pri banki, bi želeli kandidirati na razpis P1 TIP. Ali lahko? Odgovor: Ne. Razlog, zaradi katerega ne morete kandidirati na razpis za izdajo garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere je v tem, da ste z gradnjo pričeli pred obdobjem, v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški operacije. Upravičeni stroški operacije lahko nastanejo v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Pri banki imamo najet investicijski kredit, za katerega smo zastavili nepremičnino. Ker bi želeli nepremičnino prodati bi potrebovali novo zavarovanje. Ali bi lahko kandidirali na vaš razpis P1 TIP za pridobitev oz. zamenjavo garancije za že obstoječi bančni kredit? Odgovor: Garancije Sklada ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite ali za že obstoječe kredite oz. leasing pogodbe vlagatelja. V mesecu novembru bomo kupili 20 let star proizvodni objekt, v katerem so tudi stroji, katere bomo uporabljali v že obstoječi proizvodnji. Ali lahko z investicijo v nakup objekta in strojev kandidiramo na razpis P1 TIP - garancije Sklada…. Odgovor: Na razpisu P1 TIP 2014 je možna prijava na Razvojno garancijo za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja, kjer je med upravičenimi stroški projekta tudi nakup stare opreme, vendar je pri tem potrebno upoštevati osnovni namen navedene kreditno – garancijske linije, ki je: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu. Podjetje ima poslovno enoto na Hrvaškem. Glede na to, da imamo prostorsko stisko, bi na lokaciji na Hrvaškem dogradili poslovno stavbo. Ali se lahko prijavimo na vaš razpis za garancije za bančne kredite? Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker se mora projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, realizirati v Republiki Sloveniji. Ali mora podjetje, če kandidira na razpis, tudi Skladu predložiti kakršnekoli instrumente zavarovanja? Odgovor: Ne, ker kredit zavaruje pri banki v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko, Sklad pa z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave morebitnega neplačanega dela glavnice in obresti kredita. V mesecu novembru 2014 smo ustanovili podjetje. Ali lahko kandidiramo na razpis P1 TIP kot novo podjetje, ker potrebujemo vašo garancijo za bančni kredit, ki ga bomo najeli za nakup poslovnih prostorov? Odgovor: Podjetja delimo na dve starostni skupini: • mlada podjetja to so podjetja stara do 5 let glede na datum registracije in datum oddaje vloge na Sklad in • MSP 5+ to so podjetja stara nad 5 let. Vaše podjetje spada med mlado podjetje in lahko na razpisu P1 TIP pridobi 80% garancijo ne glede na vrsto upravičenih stroškov. Investicija s katero želimo kandidirati na vaš razpis znaša 270.000 EUR. Investicijo bomo v celoti zaprli z bančnim kreditom. Upravičeni stroški investicije so naslednji: 160.000 EUR adaptacija poslovnih prostorov, 52.500 EUR oprema trgovine, 57.500 EUR trgovsko blago, s katerim bomo razširili naš prodajni program v obnovljeni trgovini. Ali lahko z navedenimi stroški kandidiramo na razpis? Odgovor: Vsebinsko vaši stroški spadajo med upravičene stroške, tudi trgovsko blago, ki spada med obratna sredstva, katerih delež je nižji kot 30% od skupne vrednosti materialne oz. nematerialne investicije. Investicija, s katero želimo kandidirati na razpis znaša 95.000 EUR, nanaša pa se na nakup zemljišča, ki je v neposredni bližini naših poslovnih prostorov. V nadaljevanju bomo na tem zemljišču zgradili proizvodnjo halo, ki bo dopolnjevala že obstoječe poslovne prostore. Ali z navedeno investicijo lahko kandidiramo na vaš razpis? Odgovor: Samo z nakupom zemljišča ne morete kandidirati na naš razpis, saj lahko upravičeni strošek naložbe v zemljišče predstavlja največ 10% celotne investicije in mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Ali lahko podjetje kandidira na razpisu z dvema projektoma? Prvi bi se nanašal na izgradnjo poslovnega prostora, drugi pa na nakup opreme za poslovanje in trgovskega blaga? Odgovor: Podjetje ne more kandidirati z dvema ločenima projektoma. Lahko jih združi, vendar odobren ugodni kredit za katerega Sklad izda garancijo ne sme presegati 1.500.000 EUR. Obratna sredstva so lahko v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicije oz. max. 200.000 EUR. Ali lahko poslovne prostore, ki bodo predmet investicije in za katere bo podjetje kot vir financiranja pridobilo bančni kredit, Sklad pa bo za le tega izdal garancijo, oddam v najem? Odgovor: Ne. Podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu z Javnim razpisom in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po zaključku investicijskega projekta. Ali se kot lastna sredstva štejejo tudi drugi krediti pod tržnimi pogoji, ki jih bo podjetje najelo za realizacijo investicije? Odgovor: Ne. Kot lastna sredstva se lahko štejejo le sredstva, ki jih podjetje ob oddaji vloge izkazuje v bilanci stanja in izkazu uspeha (dobiček, amortizacija, finančne naložbe, denarna sredstva) kot tudi depoziti in finančne naložbe fizičnih oseb, pravnih oseb in lastnikov podjetja. Podjetje svoje proizvode v celoti izvozi v državo izven EU preko slovenskega podjetja. Ali bom pridobil točke pri merilu neposredna prodaja izven trga RS? Odgovor: Pri merilu Neposredna prodaja izven trga RS se upoštevajo čisti prihodki iz prodaje, ustvarjeni na tujih trgih, prikazani v izkazu poslovnega izida podjetja prijavitelja. V letu 2013 je podjetje pridobilo državno pomoč po shemi »de minimis« za projekt, ki smo ga že zaključili. V letošnjem letu bomo na Skladu zaprosili za garancijo za izvedbo novega projekta. Ali vam moram posredovati podatke o že dodeljeni pomoči? Odgovor: Ne. Višino državne pomoči, ki ste jo dobili po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, bo Sklad pridobil neposredno od Ministrstva za finance, ki ima podatke o dodeljenih državnih pomočeh po prejemnikih. Ali so investicijski stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o izdaji garancije, vendar po 01.01.2015, upravičeni stroški investicije? Odgovor: Kreditnih sredstev, za katera bo izdana garancija Sklada podjetje zagotovo ne morete črpati pred odobritvijo garancije ter pred ureditvijo zavarovanja in vseh obveznosti, ki so pogoj, da garancija postane aktivna. V primeru, da imate v finančni konstrukciji tudi lastna sredstva, lahko stroški investicije, ki jih boste poravnali z lastnimi sredstvi nastanejo pred izdajo garancije, vendar ne pred 01.01.2014. Koliko investicijskih projektov lahko podjetnik prijavi na ta javni razpis? Odgovor: Podjetnik lahko prijavi največ en (1) investicijski projekt. Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo Sklada za največ en (1) investicijski projekt za materialne in/ali nematerialne investicije po tem javnem razpisu. Na podlagi poslovnega načrta je bilo ugotovljeno, da zaradi področja delovanja našega podjetja ni možnosti za dodatno zaposlovanje. Ali se lahko kljub temu prijavimo na razpis? Odgovor: Podjetje se lahko prijavi na razpis tudi če na podlagi realizirane operacije ne bo dodatno zaposlovalo, mora pa ohraniti število zaposlenih. V točki 5.2. navajate, da je lahko maksimalna višina bančnega kredita za razvojne garancije 937.500 EUR. V primeru, da upravičeni stroški investicije znašajo 1.200.000 EUR je potrebno zagotoviti še 262.500 EUR lastnih sredstev. Ali se lahko financiramo s kakšnim drugim kreditom? Odgovor: Za izpolnitev pogojev je potrebno predstaviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da v kolikor za razliko ne zagotavljate lastnih sredstev, morate pridobiti še dodatni kredit, kot vir financiranja. Ali analiza finančnega položaja podjetja v postopku ocenjevanja vpliva na končno oceno? Odgovor: Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena, vendar se smiselno upošteva pri ocenjevanju kvalitativnih meril. V primeru nakupa zemljišča, ki je v neposredni povezavi s celotno razvojno investicijo sem prišel do izračuna, da delež nakupa zemljišča predstavlja 11% višine stroškov celotne investicije. V javnem razpisu je pod točko 6. namreč navedeno, da naložba v zemljišče ne sme presegati 10% vrednosti celotne investicije. Ali se mi zato vloga zavrže oziroma je neustrezna? Odgovor: Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije, vse kar presega omenjeni odstotek, pa se kot neupravičen strošek izloči. Ali pri točkovanju prinašajo točke samo nova delovna mesta ali tudi ohranjanje obstoječih delovnih mest? Odgovor: V okviru točkovanja tega merila se upoštevajo novo nastala delovna mesta kot tudi ohranjena delovna mesta. Ali se pri določanju velikosti podjetja uporabljajo kriteriji iz Zakona o gospodarskih družbah? Odgovor: Za namene tega razpisa se za opredeljevanje velikosti podjetja uporabljajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article &id=65&Itemid=85. Kazalci, ki se upoštevajo pri izračunavanju velikosti so isti kot po ZGD (zaposleni, bilančna vsota ali prihodki), vendar z različnimi mejnimi vrednostmi. Je pa način izračunavanja odvisen od odnosa (povezav), ki ga ima neko podjetje z drugimi. Namreč vpeljujeta se dva tipa odnosa med podjetji, ki vplivata tudi na način izračunavanja velikosti in sicer: - povezana podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem 50% ali več lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in 100% vrednosti kazalnikov vseh povezanih podjetij. Povezave niso omejene zgolj na prvi nivo v verigi (navzgor in navzdol). - partnerska podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem podjetju od 25% do 50% lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in % deleža podatkov vseh podjetij, ki so v partnerskem odnosom s prijaviteljem. Povezave so omejene zgolj na prvi nivo partnerstva v verigi (navzgor in navzdol). - podatki za podjetja oz. skupino povezanih podjetij, kateri so v odnosu s prijaviteljem z manj kot 25%, niso relevantna za izračun velikosti. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta? Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit, zavarovan z garancijo sklada ter ostali viri, pri čemer se pod lastna sredstva ne štejejo krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji, prav tako pa tudi ne krediti podjetnika oz. lastnikov podjetja. Ali mora imeti poslovni načrt kakšno posebno obliko? Ali je pripomoček na spletni strani Sklada obvezen ali lahko uporabim kakšno drugo obliko poslovnega načrta? Ali mi lahko na Skladu pomagate pri pripravi poslovnega načrta oz. mi lahko priporočate kakšnega svetovalca, usposobljenega za pripravo poslovnih načrtov? Odgovor: Poslovni načrt na spletni strani Sklada ni obvezen pripomoček, predviden je kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta. Pri pripravi poslovnega načrta za posamezna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpise, Sklad ne sodeluje, s strani Sklada je v tem smislu predvidena le informativna pomoč za morebitne nejasnosti pri pripravi vloge ali poslovnega načrta. Ali pomeni datum oddaje vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum oddaje šteje poštni žig na ovojnici? Odgovor: Za datum oddaje vloge šteje poštni žig na pisemski ovojnici. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge. Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko Vsebina vloge. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko poslužite zunanjih svetovalcev. Na spletni strani slovenskega podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si) pa lahko najdete tudi katalog podjetniških svetovalcev. Poslovne prostore nameravamo pridobiti s finančnim leasingom. Ali se lahko prijavimo na razpis P1 TIP? Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker je predmet razpisa P1 - izdaja garancij za bančne kredite in ne za leasing. Ali je potrebno k vlogi priložiti tudi pogodbe o dolgoročnem poslovanju s kupci ali lahko kupce samo navedemo v poslovnem načrtu? Odgovor: V prijavnem listu in razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno pogodbe (še veljavne) oz. predpogodbe (fotokopije) priložiti vlogi. Poslovne prostore, ki jih imamo v najemu, nam je lastnik ponudil v odkup. Ali lahko za investicijo nakupa poslovnih prostorov kandidiramo na razpis P1 TIP? Odgovor: Z omenjeno investicijo lahko kandidirate na razpis, vendar je v primeru nakupa starih objektov oz. poslovnih prostorov potrebno predložiti cenitev, izdelano s strani neodvisne institucije. Nepremičnino je potrebno kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih. Podjetje je bilo prvič registrirano leta 1998, februarja 2012 pa sem ga prevzela od zakoncev, ki sta se invalidsko upokojila. Podjetje sem registrirala z novim imenom, novim naslovom, novo dejavnostjo in novo matično številko. V podjetju tudi ni zaposlenih. Ali se torej moje podjetje šteje kot mlado podjetje, staro manj kot 60 mesecev in lahko kandidiran na vašem razpisu kot novo podjetje? Odgovor: Kot je možno razbrati iz vašega dopisa, je vaše podjetje bilo registrirano v letu 2012. Glede na to, da ima podjetje novo matično številko, se šteje kot novo in nima povezave s podjetjem, katerega prvotno omenjate. Glede na to, da nimate zaposlenih pa ne izpolnjujete osnovnega razpisnega pogoja, da mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na oddajo vloge. 28.02.2015 smo zaposlili novega delavca, z investicijo pa bomo pričeli v mesecu oktobru 2015. Ali se bo pri točkovanju upoštevala zaposlitev, realizirana v februarju 2015?Odgovor: V primeru prijave na razpis P1 TIP, komisija upošteva (ocenjuje) nove zaposlitve po zaključka investicije, vendar ne dlje kot do 31.12.2016. Vse zaposlitve je potrebno v vlogi jasno razložiti in opredeliti njihovo povezavo z operacijo. Zaradi nastale situacije imam zapadle neporavnane račune za obratna sredstva. Ali jih lahko poravnam s kreditom, zavarovanim z garancijo Sklada? Odgovor: Lahko, če so upravičeni stroški, kamor spadajo tudi stroški obratnih sredstev, nastali v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. Ali lahko za financiranje obratnih sredstev pridobim garancijo Sklada za bančni kredit, katerega ročnost bi bila 10 let in bi še koristili 2 letni moratorij?Odgovor: Odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev. Moratorij mora seveda najprej odobriti Banka. Podjetje sem ustanovil 11.11.2014 in trenutno še nima zaposlenih. Dne 01.04.2015 nameravam zaposliti 1 osebo. Ali se lahko prijavim na razpis P1 TIP 2015?Odgovor: Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, kar pomeni, da se ne morete prijaviti na prvi rok razpisa P1 TIP 2015 t.j. 15.04.2015, lahko pa se prijavite na naslednje roke. V zadnjem odstavku 5.1 točke Javnega razpisa Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je navedeno, da podjetje mora zagotavljati ohranjanje števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. V merilih za ocenjevanja pod zap. št. 1 pa se z 0 točkami oceni podjetje, ki bo zmanjševalo število zaposlenih. Nadalje po tem kriteriju ni nikjer napisano, da podjetje avtomatsko pridobi negativno mnenje po kvantitativnih merilih. Ali to pomeni, da če pri merilu 1 pridobimo 0 točk, ne izpolnjujemo navedenih razpisnih pogojev? Odgovor: Pri merilu 1 - št. zaposlenih komisija ocenjuje zaposlene v časovnem okvirju od 31.12.2013 do zaključka operacije, vendar ne dlje, kot do 31.12.2016 na podlagi delovnih ur iz finančnih podatkov AJPES. Podjetje mora ohraniti nominalno št. zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. Smo mlado podjetje, ki je ustanovljeno 59 mesecev. Natančneje, 10.04.2015 bo minilo točno 60 mesecev od ustanovitve. Zanima me, ali se lahko prijavimo na rok 15.04.2015? Odgovor: Lahko se prijavite, vendar če bo vaše podjetje ob oddaji vloge starejše ko 60 mesecev, ne morete koristiti bonitet, ki so predvidena za mlada podjetja (80% garancije in 15 točk pri merilu 9 za status mladega podjetja). Kot s.p. nameravam kupiti 23 let star poslovni prostor. Ker je za moj namen poslovanja prevelik (naprodaj je samo v celoti), bi v polovici poslovnih prostorov delovala nova firma v kateri bom 42% lastnik in bo zaposlovala 15 novih delavcev. Ali je to v skladu s pogoji za prijavo na P1 TIP? Odgovor: Predmet investicije mora uporabljati izključno in samo podjetje, ki pridobi garancijo Sklada. V vašem primeru boste verjetno polovico poslovnih prostorov oddajali v najem, kar pa po javnem razpisu ni dovoljeno. Ali se na razpis lahko prijavi podjetje, ki je v prejšnjem letu že prejelo pozitiven sklep na razpisu P1 2014, in sicer 200.000 € za financiranje obratnih sredstev? V razpisnih pogojih namreč te omejitve ni? Odgovor: Lahko, vendar morate biti pozorni, da ne prekoračite višine državnih pomoči 200.000 evrov po shemi de minimis. 28 subjektov gospodarskega prava (s.p. in d.o.o.) je ustanovilo konzorcij (pravno osebo) za izgradnjo obrtne cone. Ocenjena vrednost investicije je 3,1 mio €. Glede na razpisne pogoje je maksimalna višina subvencioniranega kredita 1,5 mio €, kar pomeni, da bi se moral prijavit vsak član konzorcija posebej, kar pomeni 28 vlog in posledično ogromno administracije pri SPS in banki. Ali obstaja kakšna možnost, da se na razpis prijavi konzorcij za celoten znesek investicije? Lahko v okviru prijave konzorcija pripravimo poslovne načrte za vsakega člana konzorcija posebej. Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno. Iz tega izhaja, da SPS obravnava le individualne vloge posameznega podjetja. Slednje mora na podlagi javnega razpisa v svoji vlogi predstaviti tudi svoje cilje in učinke državne pomoči. Ali pridobitev kredita pod ugodnejšimi pogoji P1 TIP izključuje možnost pridobitve subvencije za zaposlitev absolventa in/ali brezposelne osebe? Odgovor: Ne. V razpisni pogojih za produkt P1 TIP ni nikakršnih omejitev glede pridobitve subvencij za zaposlene in/ali brezposelne osebe s strani drugih institucij v Republiki Sloveniji. Potrebno je paziti samo, da podjetje ne prekorači 200.000 evrov državnih pomoči po shemi de minimis. Kako se izračunava dodana vrednost zaposlenega (možni različni pristopi) – kot (poslovni izid iz poslovanja + stroški dela + amortizacija)/število zaposlenih po obračunskih urah ali kako drugače? Odgovor: Dodano vrednost izračunavamo po enaki formuli kot jo uporablja GZS, SURS in UMAR in je naslednja za: Gospodarske družbe: Kosmati donos od poslovanja (AOP126) - Stroški blaga, materiala in storitev (AOP128) – Drugi poslovni odhodki (AOP 148) / povpr. št. zaposlenih na podlagi del. ur (AOP 188) Samostojne podjetnike: Čisti prihodki od prodaje (AOP050) + Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP054) - Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP055) + Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (AOP056) + Drugi poslovni prihodki (AOP057) - Stroški blaga, materiala in storitev (AOP060) – Drugi poslovni odhodki (AOP073) / povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP 089). Podpisane pogodbe s strankami so poslovna skrivnost – ali se lahko namesto kopije pogodb predložijo izjave strank, da imajo s podjetjem podpisano veljavno pogodbo? Odgovor: V obrazložitvi posameznih kvantitativnih meril v točki 4. Tržna naravnanost piše, da vlagatelj pridobi 12 točk za vsaj eno (1) priloženo kopijo podpisane pogodbe. Komisija v primeru predložitve izjave stranke, da ima s podjetjem podpisano veljavno pogodbo, ne more točkovati z maksimalnim številom točk (12). Sama izjava stranke torej ne zadostuje. Se pa vsa dokumentacija, ki je priložena k vlogi uporablja izključno za ocenjevanje projektov. Podjetje ima možnost dokumente označiti kot poslovno skrivnost, v skladu z ustrezno zakonodajo. V 3.členu Pogodbe o izdaji garanciji piše, da morata banka in upravičenec urediti celotno zavarovanje kredita in poslati izjavo, da je banka uredila zavarovanje skladno s kreditno pogodbo. Zanima me, ali to izjavo pošlje banka in/ali podjetje? Odgovor: Banka pošlje na Sklad izjavo o ureditvi celotnega zavarovanja v roku 120 dni od prvega črpanja. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicije za isti namen. Ne sme ga prodat, oddat v najem ali leasing tretjim osebam. Zanima me, kako naj izpolnim ta pogoj, če gre za obratna sredstva? Odgovor: Za obratna sredstva ta omejitev ne velja, kar je navedeno tudi v razpisu. Ali lahko na razpis P1 TIP kandidira nekdo, ki ima zasebno ambulanto in status samostojnega zdravstvenega delavca z registracijo na Ministrstvu za zdravje RS? Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah, razen, če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Samostojni zdravstveni delavec ne more kandidirati na razpise Sklada, ker ni organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Podjetje je v prejšnjem letu prejelo garancijo sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 TIP). V letošnjem letu ne more kandidirati za celotnih 200.000€ pomoči, saj je potrebno odšteti že prejeto pomoč po pravilu de minimis. Katero pomoč je potrebno upoštevati bruto ali neto? Odgovor: Pri dodeljevanju državnih pomoči po pravilu de minimis istemu podjetju – končnemu prejemniku se upošteva neto znesek dodeljene pomoči. Ali se lahko prijavimo na razpis P1 TIP v letu 2015 za nakup obratnih sredstev glede na to, da smo dobili pozitiven sklep na razpisu Sklada P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme? Odgovor: Kljub pridobitvi pozitivnega sklepa na razpisu Sklada z oznako P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, se lahko prijavite na razpis Sklada P1 TIP garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za nakup obratnih sredstev, seveda v kolikor ne presegate pomoči de minimis v višini 200.000 EUR v zadnjih treh letih. Pomoč pri razpisu P4 se je dodeljevala kot pomoč po regionalni shemi pomoči, in ne po shemi de minimis. Imam s.p. s štirimi zaposlenimi in me zanima ali lahko s kreditom, odobrenim po razpisu P1 TIP, torej z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere, poravnam tudi davčne obveznosti? Odgovor: Ob prijavi na razpis vlagatelj ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti. V okviru nakupa obratnih sredstev po pogojih razpisa Sklada z oznako P1 TIP pa lahko podjetje poravnava tudi tekoče davčne obveznosti, v kolikor so le te navedene v stroških operacije. Nanašati pa se morajo na nezapadle in neporavnane davčne obveznosti. Predmet investicije je gradnja novega poslovnega objekta. Ali mora vlagatelj k vlogi priložiti tudi gradbeno dovoljenje? Odgovor: Gradbeno dovoljenje ni obvezna priloga vloge Sklada, upoštevati pa je potrebno, da je maksimalna doba koriščenja kredita po razpisu 31.12.2015, kar pomeni, da morajo biti do takrat porabljena vsa sredstva kredita, sam pogoj za gradnjo pa je izdaja gradbenega dovoljenja. Vlagatelj mora predvideti rok izdaje gradbenega dovoljenja ter porabo sredstev kredita. Gradbeno dovoljenje običajno zahteva Banka pred koriščenjem kredita. Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2015 in ne more pridobiti bonitetnega potrdila SBON -1 Kaj storiti v takem primeru? Odgovor: Za podjetja, ustanovljena v letu 2015 se priloži bonitetno potrdilo BON 2, samostojni podjetniki pa priložijo potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, izdano od pristojne davčne izpostave. Podjetje, bi se prijavilo na razpis P1 TIP z investicijo v računalniški portal, del investicije bo baza podatkov, ki jo bodo kupili od drugih podjetij, v poslovnih knjigah bo to predstavljalo nematerialno osnovno sredstvo? Ali se je možno na razpis prijaviti z opisano investicijo? Odgovor: Če ima predmet investicije značaj osnovnega sredstva in je kot tak tudi knjižen v poslovnih knjigah (v navedenem primeru kot neopredmeteno osnovno sredstvo), potem ga lahko podjetje prijavi v vlogi kot investicijo. V primeru, da se s.p. preoblikuje v d.o.o. me zanima, ali se tako podjetje smatra kot mlado podjetje?Odgovor: Če gre pri preoblikovanju poslovnega subjekta iz s.p. v d.o.o. za univerzalno pravno nasledstvo, potem se d.o.o. ne šteje kot mlado podjetje, razen, če tudi s.p. predhodno ne posluje več kot 60 mesecev (torej šteje se datum registracije s.p.). Skupna doba delovanja s.p.- ja in d.o.o.- ja tako ne sme presegati 60 mesecev. Ali datum 31.12.2015 v razpisu pomeni datum zaključka investicije? Odgovor: Datum 31.12.2015 pomeni skrajni datum izdaje garancije s strani Sklada in hkrati tudi skrajni datum porabe sredstev kredita, odobrenega po pogojih razpisa P1 TIP. Ta datum ni možno podaljševati. Ali lahko garancija Sklada velja tudi za druge posle podjetja, kot so garancije za dobro izvedbo del in podobno? Odgovor: Ne, garancija Sklada je vezana izključno na kredite Bank, odobrene po pogojih Sklada. Pogoji so navedeni v razpisu P1 TIP. Ali se lahko podjetje, registrirano v tujini, prijavi na razpis P1 TIP? Odgovor: Na razpis se lahko prijavi le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji. Ali lahko podjetje kandidira na razpisu P1 TIP z investicijo/projektom, ki bi se izvedla na podlagi javno-zasebnega partnerstva z občino? Odgovor: V kolikor bo investitor podjetje, v katerem občina ne bo imela lastniškega deleža in bo lastništvo objekta v lasti podjetja, se lahko investicija/projekt prijavi na razpis. Seveda se mora investicija nanašati samo na tisti del, ki bo v lasti podjetja. Del, ki bo zaradi vložka občine v njeni lasti, ne sme biti zajet v prijavljeni investiciji, lahko pa je opredeljen v tekstualnem delu poslovnega načrta. Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2014. Kako se v tem primeru upošteva razpisno merilo 3. Dinamika rasti čistih prihodkov podjetja, glede na to, da v letu 2013 ni bilo prihodkov iz prodaje? Odgovor: Ker v letu 2013 ni podatkov za primerjavo in ker deljenje z 0 ne obstaja, dobi podjetje pri tem merilu 0 točk. Tako podjetje, s statusom mladega podjetja (novoustanovljena podjetja, ki niso registrirana več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), lahko pridobi pri razpisnem merilu 9. za status mladega podjetja 15 točk.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P1 plus /garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere/ Kratek opis produktaProdukt predstavlja: Garancija za bančni kredit SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP5+ podjetja, ki so starejša od pet let pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja. Subvencija obrestne mereVsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero. Namen produktaProdukt P1 plus je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno rehnoloških rešitev v podjetju. Produkt P1 plus je namenjen MSP5+ podjetjem, ki: so starejša od 5 let, postopoma rastejo, imajo klasičen (tehnološko nezahteven) projekt, povečujejo dodano vrednost na zaposlenega, ohranjajo in/ali ustvarjajo nova delovna mesta, nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so starejša od 5 let Ugodnosti za končne prejemnikeKredit zavarovan z garancijo SPS -a je za MSP5+ podjetja ugodnejši zaradi: nižje zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, zaradi pridobitve garancije SPS-a, nižje obrestne mere, daljše ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki Posredniki so banke, ki podjetju odobrijo kredit. Seznam sodelujočih bank je opredeljen v razpisu. Pogoji za izbor posrednikovSPS z uradnim povabilom povabi vse banke, delujoče v Sloveniji k sodelovanju pri odobravanju produkta garancij. Z bankami, ki izrazijo interes za sodelovanje in pristanejo na pogoje medsebojnega sodelovanja, SPS sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju produkta. Upravičeni stroškiUpravičeni stroški so: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev. Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P1. Osnovne značilnosti garancij Višina garancije: 60% ali  80% garancija za zavarovanje bančnega kredita Višina kredita: do 1.250.000 EUR kredita/podjetje za investicije                       do 200.000 EUR kredita/podjetje za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)                       do 100.000 EUR kredita/podjetje za obratna sredstva ( za mikro in mala podjetja) Odplačilna doba: od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva                            od 1,5 let do 10 let za investicije Možnost koriščenja moratorija: do 24 mesecev za investicije                                                 do 6 mesecev za obratna sredstva                                                  /moratorij na odplačilo glavnice kredita/ Nižja obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + od 0,65% do 1,15 %.  Cena garancije in kredita: Brez stroškov odobritve in vodenja garancije. Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.  Postopek pridobitvePodjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA P1 JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO GARANCIJ SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Ali je možno, da naše podjetje kandidira na razpis P1 plus in pri tem koristi samo subvencijo obrestne mere, glede na to, da imamo nepremičnino, ki bi jo zastavili za zavarovanje kredita? Odgovor: Garancija Sklada in subvencija obrestne mere sta med seboj povezani in se medsebojno ne izključujeta. Razpis je namenjen podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. V lanskem letu sem na razpisu Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere pridobil ugodni kredit in garancijo za nakup nove strojne opreme. V letošnjem letu pa želimo razširiti poslovne prostore. Ali lahko kandidiram na razpis P1 plus? Odgovor: Lahko, v kolikor skupni znesek pomoči, ki ste jo prejeli na podlagi pravila de minimis ne presega 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. V mesecu decembru 2014 smo pričeli z gradnjo poslovnih prostorov. Ker nimamo zagotovljenih sredstev za dokončanje investicije, kakor tudi ne potrebnih sredstev za zavarovanje kredita pri banki, bi želeli kandidirati na razpis P1 plus. Ali lahko? Odgovor: Ne. Razlog, zaradi katerega ne morete kandidirati na razpis za izdajo garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere je v tem, da ste z gradnjo pričeli pred obdobjem, v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški operacije. Upravičeni stroški operacije lahko nastanejo v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Pri banki imamo najet investicijski kredit, za katerega smo zastavili nepremičnino. Ker bi želeli nepremičnino prodati bi potrebovali novo zavarovanje. Ali bi lahko kandidirali na vaš razpis P1 plus za pridobitev oz. zamenjavo garancije za že obstoječi bančni kredit? Odgovor: Garancije Sklada ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite ali za že obstoječe kredite oz. leasing pogodbe vlagatelja. V mesecu novembru bomo kupili 20 let star proizvodni objekt, v katerem so tudi stroji, katere bomo uporabljali v že obstoječi proizvodnji. Ali lahko z investicijo v nakup objekta in strojev kandidiramo na razpis P1 plus?Odgovor: Med upravičene stroške investicije pri razpisu P1 plus med drugim spadajo tudi stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme ter nakupa ali gradnje poslovnih objektov. V vašem primeru proizvodni objekt spada med upravičene stroške, glede na to, da je star objekt je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. Nakup starih strojev pa ni upravičeni strošek. Na razpisu P1 TIP 2015 je možna prijava na Razvojno garancijo za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja, kjer je med upravičenimi stroški projekta tudi nakup stare opreme, vendar je pri tem potrebno upoštevati osnovni namen navedene kreditno – garancijske linije, ki je: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu. Podjetje ima poslovno enoto na Hrvaškem. Glede na to, da imamo prostorsko stisko, bi na lokaciji na Hrvaškem dogradili poslovno stavbo. Ali se lahko prijavimo na vaš razpis za garancije za bančne kredite? Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker se mora projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, realizirati v Republiki Sloveniji. Ali mora podjetje, če kandidira na razpis, tudi Skladu predložiti kakršnekoli instrumente zavarovanja? Odgovor: Ne, ker kredit zavaruje pri banki v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko, Sklad pa z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave morebitnega neplačanega dela glavnice in obresti kredita. V mesecu novembru 2014 smo ustanovili podjetje. Ali lahko kandidiramo na razpis P1 kot novo podjetje, ker potrebujemo vašo garancijo za bančni kredit, ki ga bomo najeli za nakup poslovnih prostorov? Odgovor: Podjetja delimo na dve starostni skupini: • mlada podjetja to so podjetja stara do 5 let glede na datum registracije in datum oddaje vloge na Sklad in • MSP 5+ to so podjetja stara nad 5 let. Vaše podjetje spada med mlado podjetje in lahko na razpisu P1 plus pridobi do 80% garancijo ne glede na vrsto upravičenih stroškov. Investicija s katero želimo kandidirati na vaš razpis znaša 270.000 EUR. Investicijo bomo v celoti zaprli z bančnim kreditom. Upravičeni stroški investicije so naslednji: 160.000 EUR adaptacija poslovnih prostorov, 52.500 EUR oprema trgovine, 57.500 EUR trgovsko blago, s katerim bomo razširili naš prodajni program v obnovljeni trgovini. Ali lahko z navedenimi stroški kandidiramo na razpis? Odgovor: Vsebinsko vaši stroški spadajo med upravičene stroške, tudi trgovsko blago, ki spada med obratna sredstva, katerih delež je nižji kot 30% od skupne vrednosti materialne oz. nematerialne investicije. Investicija, s katero želimo kandidirati na razpis znaša 95.000 EUR, nanaša pa se na nakup zemljišča, ki je v neposredni bližini naših poslovnih prostorov. V nadaljevanju bomo na tem zemljišču zgradili proizvodnjo halo, ki bo dopolnjevala že obstoječe poslovne prostore. Ali z navedeno investicijo lahko kandidiramo na vaš razpis? Odgovor: Samo z nakupom zemljišča ne morete kandidirati na naš razpis, saj lahko upravičeni strošek naložbe v zemljišče predstavlja največ 10% celotne investicije in mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Ali lahko podjetje kandidira na razpisu z dvema projektoma? Prvi bi se nanašal na izgradnjo poslovnega prostora, drugi pa na nakup opreme za poslovanje in trgovskega blaga? Odgovor: Podjetje ne more kandidirati z dvema ločenima projektoma. Lahko jih združi, vendar odobren ugodni kredit za katerega Sklad izda garancijo ne sme presegati 1.250.000 EUR. Obratna sredstva so lahko v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicije oz. max. 200.000 EUR. Ali lahko poslovne prostore, ki bodo predmet investicije in za katere bo podjetje kot vir financiranja pridobilo bančni kredit, Sklad pa bo za le tega izdal garancijo, oddam v najem? Odgovor: Ne. Podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu z Javnim razpisom in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po zaključku investicijskega projekta. Ali se kot lastna sredstva štejejo tudi drugi krediti pod tržnimi pogoji, ki jih bo podjetje najelo za realizacijo investicije? Odgovor: Ne. Kot lastna sredstva se lahko štejejo le sredstva, ki jih podjetje ob oddaji vloge izkazuje v bilanci stanja in izkazu uspeha (dobiček, amortizacija, finančne naložbe, denarna sredstva) kot tudi depoziti in finančne naložbe fizičnih oseb, pravnih oseb in lastnikov podjetja. Podjetje svoje proizvode v celoti izvozi v državo izven EU preko slovenskega podjetja. Ali bom pridobil točke pri merilu neposredna prodaja izven trga RS? Odgovor: Pri merilu Neposredna prodaja izven trga RS se upoštevajo čisti prihodki iz prodaje, ustvarjeni na tujih trgih, prikazani v izkazu poslovnega izida podjetja prijavitelja. V letu 2013 je podjetje pridobilo državno pomoč po shemi »de minimis« za projekt, ki smo ga že zaključili. V letošnjem letu bomo na Skladu zaprosili za garancijo za izvedbo novega projekta. Ali vam moram posredovati podatke o že dodeljeni pomoči? Odgovor: Ne. Višino državne pomoči, ki ste jo dobili po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, bo Sklad pridobil neposredno od Ministrstva za finance, ki ima podatke o dodeljenih državnih pomočeh po prejemnikih. Ali so investicijski stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o izdaji garancije, vendar po 01.01.2015, upravičeni stroški investicije? Odgovor: Kreditnih sredstev, za katera bo izdana garancija Sklada podjetje zagotovo ne morete črpati pred odobritvijo garancije ter pred ureditvijo zavarovanja in vseh obveznosti, ki so pogoj, da garancija postane aktivna. V primeru, da imate v finančni konstrukciji tudi lastna sredstva, lahko stroški investicije, ki jih boste poravnali z lastnimi sredstvi nastanejo pred izdajo garancije, vendar ne pred 01.01.2015. Koliko investicijskih projektov lahko podjetnik prijavi na ta javni razpis? Odgovor: Podjetnik lahko prijavi največ en (1) investicijski projekt. Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo Sklada za največ en (1) investicijski projekt za materialne in/ali nematerialne investicije po tem javnem razpisu. Na podlagi poslovnega načrta je bilo ugotovljeno, da zaradi področja delovanja našega podjetja ni možnosti za dodatno zaposlovanje. Ali se lahko kljub temu prijavimo na razpis? Odgovor: Podjetje se lahko prijavi na razpis tudi če na podlagi realizirane operacije ne bo dodatno zaposlovalo, mora pa ohraniti število zaposlenih. V točki 5.2. navajate, da je lahko maksimalna višina bančnega kredita za razvojne garancije 1.250.000 EUR. V primeru, da upravičeni stroški investicije znašajo 1.600.000 EUR je potrebno zagotoviti še 350.000 EUR lastnih sredstev. Ali se lahko financiramo s kakšnim drugim kreditom? Odgovor: Za izpolnitev pogojev je potrebno predstaviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da v kolikor za razliko ne zagotavljate lastnih sredstev, morate pridobiti še dodatni kredit, kot vir financiranja. Ali analiza finančnega položaja podjetja v postopku ocenjevanja vpliva na končno oceno? Odgovor: Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena, vendar se smiselno upošteva pri ocenjevanju kvalitativnih meril. V primeru nakupa zemljišča, ki je v neposredni povezavi s celotno razvojno investicijo sem prišel do izračuna, da delež nakupa zemljišča predstavlja 11% višine stroškov celotne investicije. V javnem razpisu je pod točko 6. namreč navedeno, da naložba v zemljišče ne sme presegati 10% vrednosti celotne investicije. Ali se mi zato vloga zavrže oziroma je neustrezna? Odgovor: Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije, vse kar presega omenjeni odstotek, pa se kot neupravičen strošek izloči. Ali pri točkovanju prinašajo točke samo nova delovna mesta ali tudi ohranjanje obstoječih delovnih mest? Odgovor: V okviru točkovanja tega merila se upoštevajo novo nastala delovna mesta kot tudi ohranjena delovna mesta. Ali se pri določanju velikosti podjetja uporabljajo kriteriji iz Zakona o gospodarskih družbah? Odgovor: Za namene tega razpisa se za opredeljevanje velikosti podjetja uporabljajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article &id=65&Itemid=85. Kazalci, ki se upoštevajo pri izračunavanju velikosti so isti kot po ZGD (zaposleni, bilančna vsota ali prihodki), vendar z različnimi mejnimi vrednostmi. Je pa način izračunavanja odvisen od odnosa (povezav), ki ga ima neko podjetje z drugimi. Namreč vpeljujeta se dva tipa odnosa med podjetji, ki vplivata tudi na način izračunavanja velikosti in sicer: - povezana podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem 50% ali več lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in 100% vrednosti kazalnikov vseh povezanih podjetij. Povezave niso omejene zgolj na prvi nivo v verigi (navzgor in navzdol). - partnerska podjetja – neko podjetje ali skupina povezanih podjetij ima v drugem podjetju od 25% do 50% lastniškega deleža ali glasovalnih pravic. Pri izračunu se upošteva 100% vrednosti kazalnikov prijavitelja in % deleža podatkov vseh podjetij, ki so v partnerskem odnosom s prijaviteljem. Povezave so omejene zgolj na prvi nivo partnerstva v verigi (navzgor in navzdol). - podatki za podjetja oz. skupino povezanih podjetij, kateri so v odnosu s prijaviteljem z manj kot 25%, niso relevantna za izračun velikosti. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta? Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit, zavarovan z garancijo sklada ter ostali viri, pri čemer se pod lastna sredstva ne štejejo krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji, prav tako pa tudi ne krediti podjetnika oz. lastnikov podjetja. Ali mora imeti poslovni načrt kakšno posebno obliko? Ali je pripomoček na spletni strani Sklada obvezen ali lahko uporabim kakšno drugo obliko poslovnega načrta? Ali mi lahko na Skladu pomagate pri pripravi poslovnega načrta oz. mi lahko priporočate kakšnega svetovalca, usposobljenega za pripravo poslovnih načrtov? Odgovor: Poslovni načrt na spletni strani Sklada ni obvezen pripomoček, predviden je kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta. Pri pripravi poslovnega načrta za posamezna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpise, Sklad ne sodeluje, s strani Sklada je v tem smislu predvidena le informativna pomoč za morebitne nejasnosti pri pripravi vloge ali poslovnega načrta. Ali pomeni datum oddaje vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum oddaje šteje poštni žig na ovojnici? Odgovor: Za datum oddaje vloge šteje poštni žig na pisemski ovojnici. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge. Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko Vsebina vloge. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko poslužite zunanjih svetovalcev. Na spletni strani slovenskega podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si) pa lahko najdete tudi katalog podjetniških svetovalcev. Poslovne prostore nameravamo pridobiti s finančnim leasingom. Ali se lahko prijavimo na razpis P1 plus? Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker je predmet razpisa P1 - izdaja garancij za bančne kredite in ne za leasing. Ali je potrebno k vlogi priložiti tudi pogodbe o dolgoročnem poslovanju s kupci ali lahko kupce samo navedemo v poslovnem načrtu? Odgovor: V prijavnem listu in razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno pogodbe (še veljavne) oz. predpogodbe (fotokopije) priložiti vlogi. Poslovne prostore, ki jih imamo v najemu, nam je lastnik ponudil v odkup. Ali lahko za investicijo nakupa poslovnih prostorov kandidiramo na razpis P1 plus? Odgovor: Z omenjeno investicijo lahko kandidirate na razpis, vendar je v primeru nakupa starih objektov oz. poslovnih prostorov potrebno predložiti cenitev, izdelano s strani neodvisne institucije. Nepremičnino je potrebno kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih. Podjetje je bilo prvič registrirano leta 1998, februarja 2012 pa sem ga prevzela od zakoncev, ki sta se invalidsko upokojila. Podjetje sem registrirala z novim imenom, novim naslovom, novo dejavnostjo in novo matično številko. V podjetju tudi ni zaposlenih. Ali se torej moje podjetje šteje kot mlado podjetje, staro manj kot 60 mesecev in lahko kandidiran na vašem razpisu kot novo podjetje ? Odgovor: Kot je možno razbrati iz vašega dopisa, je vaše podjetje bilo registrirano v letu 2012. Glede na to, da ima podjetje novo matično številko, se šteje kot novo in nima povezave s podjetjem, katerega prvotno omenjate. Glede na to, da nimate zaposlenih pa ne izpolnjujete osnovnega razpisnega pogoja, da mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na oddajo vloge. 28.02.2015 smo zaposlili novega delavca, z investicijo pa bomo pričeli v mesecu oktobru 2015. Ali se bo pri točkovanju upoštevala zaposlitev, realizirana v februarju 2015.Odgovor: V primeru prijave na razpis P1, komisija upošteva (ocenjuje) nove zaposlitve po zaključka investicije, vendar ne dlje kot do 31.12.2016. Vse zaposlitve je potrebno v vlogi jasno razložiti in opredeliti njihovo povezavo z operacijo. Zaradi nastale situacije imam zapadle neporavnane račune za obratna sredstva. Ali jih lahko poravnam s kreditom, zavarovanim z garancijo Sklada. Odgovor: Lahko, če so upravičeni stroški, kamor spadajo tudi stroški obratnih sredstev, nastali v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. Ali lahko za financiranje obratnih sredstev pridobim garancijo Sklada za bančni kredit, katerega ročnost bi bila 10 let in bi še koristili 2 letni moratorij. Odgovor: Odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev. Moratorij mora seveda najprej odobriti Banka. Podjetje sem ustanovil 11.11.2016 in trenutno še nima zaposlenih. Dne 01.04.2016 nameravam zaposliti 1 osebo. Ali se lahko prijavim na razpis P1plus 2016?Odgovor: Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, kar pomeni, da se ne morete prijaviti na prvi rok razpisa P1 plus 2016 t.j. 15.04.2016, lahko pa se prijavite na naslednje roke. V zadnjem odstavku 5.1 točke Javnega razpisa Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je navedeno, da podjetje mora zagotavljati ohranjanje števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. V merilih za ocenjevanja pod zap. št. 1 pa se z 0 točkami oceni podjetje, ki bo zmanjševalo število zaposlenih. Nadalje po tem kriteriju ni nikjer napisano, da podjetje avtomatsko pridobi negativno mnenje po kvantitativnih merilih. Ali to pomeni, da če pri merilu 1 pridobimo 0 točk, ne izpolnjujemo navedenih razpisnih pogojev? Odgovor: Pri merilu 1 - št. zaposlenih komisija ocenjuje zaposlene v časovnem okvirju od 31.12.2013 do zaključka operacije, vendar ne dlje, kot do 31.12.2016 na podlagi delovnih ur iz finančnih podatkov AJPES. Podjetje mora ohraniti nominalno št. zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge Smo mlado podjetje, ki je ustanovljeno 59 mesecev. Natančneje, 10.04.2015 bo minilo točno 60 mesecev od ustanovitve. Zanima me, ali se lahko prijavimo na rok 15.04.2016? Odgovor: Lahko se prijavite, vendar če bo vaše podjetje ob oddaji vloge starejše ko 60 mesecev, ne morete koristiti bonitet, ki so predvidena za mlada podjetja (80% garancije in 15 točk pri merilu 9 za status mladega podjetja). Kot s.p. nameravam kupiti 23 let star poslovni prostor. Ker je za moj namen poslovanja prevelik (naprodaj je samo v celoti), bi v polovici poslovnih prostorov delovala nova firma v kateri bom 42% lastnik in bo zaposlovala 15 novih delavcev. Ali je to v skladu s pogoji za prijavo na P1 plus? Odgovor: Predmet investicije mora uporabljati izključno in samo podjetje, ki pridobi garancijo Sklada. V vašem primeru boste verjetno polovico poslovnih prostorov oddajali v najem, kar pa po javnem razpisu ni dovoljeno. Ali se na razpis lahko prijavi podjetje, ki je v prejšnjem letu že prejelo pozitiven sklep na razpisu P1 2015, in sicer 200.000 € za financiranje obratnih sredstev? V razpisnih pogojih namreč te omejitve ni. Odgovor: Lahko, vendar morate biti pozorni, da ne prekoračite višine državnih pomoči 200.000 evrov po shemi de minimis. 28 subjektov gospodarskega prava (s.p. in d.o.o.) je ustanovilo konzorcij (pravno osebo) za izgradnjo obrtne cone. Ocenjena vrednost investicije je 3,1 mio €. Glede na razpisne pogoje je maksimalna višina subvencioniranega kredita 1,5 mio €, kar pomeni, da bi se moral prijavit vsak član konzorcija posebej, kar pomeni 28 vlog in posledično ogromno administracije pri SPS in banki. Ali obstaja kakšna možnost, da se na razpis prijavi konzorcij za celoten znesek investicije? Lahko v okviru prijave konzorcija pripravimo poslovne načrte za vsakega člana konzorcija posebej. Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno. Iz tega izhaja, da SPS obravnava le individualne vloge posameznega podjetja. Slednje mora na podlagi javnega razpisa v svoji vlogi predstaviti tudi svoje cilje in učinke državne pomoči. Ali pridobitev kredita pod ugodnejšimi pogoji P1 izključuje možnost pridobitve subvencije za zaposlitev absolventa in/ali brezposelne osebe? Odgovor: Ne. V razpisni pogojih za produkt P1 ni nikakršnih omejitev glede pridobitve subvencij za zaposlene in/ali brezposelne osebe s strani drugih institucij v Republiki Sloveniji. Potrebno je paziti samo, da podjetje ne prekorači 200.000 evrov državnih pomoči po shemi de minimis. Kako se izračunava dodana vrednost zaposlenega (možni različni pristopi) – kot (poslovni izid iz poslovanja + stroški dela + amortizacija)/število zaposlenih po obračunskih urah ali kako drugače? Odgovor: Dodano vrednost izračunavamo po enaki formuli kot jo uporablja GZS, SURS in UMAR in je naslednja za: Gospodarske družbe: Kosmati donos od poslovanja (AOP126) - Stroški blaga, materiala in storitev (AOP128) – Drugi poslovni odhodki (AOP 148) / povpr. št. zaposlenih na podlagi del. ur (AOP 188) Samostojne podjetnike: Čisti prihodki od prodaje (AOP050) + Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP054) - Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (AOP055) + Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (AOP056) + Drugi poslovni prihodki (AOP057) - Stroški blaga, materiala in storitev (AOP060) – Drugi poslovni odhodki (AOP073) / povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (AOP 089). Podpisane pogodbe s strankami so poslovna skrivnost – ali se lahko namesto kopije pogodb predložijo izjave strank, da imajo s podjetjem podpisano veljavno pogodbo? Odgovor: V obrazložitvi posameznih kvantitativnih meril v točki 4. Tržna naravnanost piše, da vlagatelj pridobi 12 točk za vsaj eno (1) priloženo kopijo podpisane pogodbe. Komisija v primeru predložitve izjave stranke, da ima s podjetjem podpisano veljavno pogodbo, ne more točkovati z maksimalnim številom točk (12). Sama izjava stranke torej ne zadostuje. Se pa vsa dokumentacija, ki je priložena k vlogi uporablja izključno za ocenjevanje projektov. Podjetje ima možnost dokumente označiti kot poslovno skrivnost, v skladu z ustrezno zakonodajo. V 3.členu Pogodbe o izdaji garanciji piše, da morata banka in upravičenec urediti celotno zavarovanje kredita in poslati izjavo, da je banka uredila zavarovanje skladno s kreditno pogodbo. Zanima me, ali to izjavo pošlje banka in/ali podjetje? Odgovor: Banka pošlje na Sklad izjavo o ureditvi celotnega zavarovanja v roku 120 dni od prvega črpanja. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicije za isti namen. Ne sme ga prodat, oddat v najem ali leasing tretjim osebam. Zanima me, kako naj izpolnim ta pogoj, če gre za obratna sredstva? Odgovor: Za obratna sredstva ta omejitev ne velja, kar je navedeno tudi v razpisu. Ali lahko na razpis P1 plus kandidira nekdo, ki ima zasebno ambulanto in status samostojnega zdravstvenega delavca z registracijo na Ministrstvu za zdravje RS? Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah, razen, če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Samostojni zdravstveni delavec ne more kandidirati na razpise Sklada, ker ni organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Podjetje je v prejšnjem letu prejelo garancijo sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus). V letošnjem letu ne more kandidirati za celotnih 200.000€ pomoči, saj je potrebno odšteti že prejeto pomoč po pravilu de minimis. Katero pomoč je potrebno upoštevati bruto ali neto? Odgovor: Pri dodeljevanju državnih pomoči po pravilu de minimis istemu podjetju – končnemu prejemniku se upošteva neto znesek dodeljene pomoči. Ali se lahko prijavimo na razpis P1 plus v letu 2016 za nakup obratnih sredstev glede na to, da smo dobili pozitiven sklep na razpisu Sklada P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme? Odgovor: Kljub pridobitvi pozitivnega sklepa na razpisu Sklada z oznako P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, se lahko prijavite na razpis Sklada P1 garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za nakup obratnih sredstev, seveda v kolikor ne presegate pomoči de minimis v višini 200.000 EUR v zadnjih treh letih. Pomoč pri razpisu P4 se je dodeljevala kot pomoč po regionalni shemi pomoči, in ne po shemi de minimis. Imam s.p. s štirimi zaposlenimi in me zanima ali lahko s kreditom, odobrenim po razpisu P1, torej z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere, poravnam tudi davčne obveznosti? Odgovor: Ob prijavi na razpis vlagatelj ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti. V okviru nakupa obratnih sredstev po pogojih razpisa Sklada z oznako P1 pa lahko podjetje poravnava tudi tekoče davčne obveznosti, v kolikor so le te navedene v stroških operacije. Nanašati pa se morajo na nezapadle in neporavnane davčne obveznosti. Predmet investicije je gradnja novega poslovnega objekta. Ali mora vlagatelj k vlogi priložiti tudi gradbeno dovoljenje? Odgovor: Gradbeno dovoljenje ni obvezna priloga vloge Sklada, upoštevati pa je potrebno, da je maksimalna doba koriščenja kredita po razpisu 31.12.2015, kar pomeni, da morajo biti do takrat porabljena vsa sredstva kredita, sam pogoj za gradnjo pa je izdaja gradbenega dovoljenja. Vlagatelj mora predvideti rok izdaje gradbenega dovoljenja ter porabo sredstev kredita. Gradbeno dovoljenje običajno zahteva Banka pred koriščenjem kredita. Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2015 in ne more pridobiti bonitetnega potrdila SBON -1 Kaj storiti v takem primeru? Odgovor: Za podjetja, ustanovljena v letu 2015 se priloži bonitetno potrdilo BON 2, samostojni podjetniki pa priložijo potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, izdano od pristojne davčne izpostave. Podjetje, bi se prijavilo na razpis P1plus z investicijo v računalniški portal, del investicije bo baza podatkov, ki jo bodo kupili od drugih podjetij, v poslovnih knjigah bo to predstavljalo nematerialno osnovno sredstvo? Ali se je možno na razpis prijaviti z opisano investicijo? Odgovor: Če ima predmet investicije značaj osnovnega sredstva in je kot tak tudi knjižen v poslovnih knjigah (v navedenem primeru kot neopredmeteno osnovno sredstvo), potem ga lahko podjetje prijavi v vlogi kot investicijo. V primeru, da se s.p. preoblikuje v d.o.o. me zanima, ali se tako podjetje smatra kot mlado podjetje?Odgovor: Če gre pri preoblikovanju poslovnega subjekta iz s.p. v d.o.o. za univerzalno pravno nasledstvo, potem se d.o.o. ne šteje kot mlado podjetje, razen, če tudi s.p. predhodno ne posluje več kot 60 mesecev (torej šteje se datum registracije s.p.). Skupna doba delovanja s.p.- ja in d.o.o.- ja tako ne sme presegati 60 mesecev. Ali datum 31.12.2015 v razpisu pomeni datum zaključka investicije? Odgovor: Datum 31.12.2015 pomeni skrajni datum izdaje garancije s strani Sklada in hkrati tudi skrajni datum porabe sredstev kredita, odobrenega po pogojih razpisa P1. Ta datum ni možno podaljševati. Ali lahko garancija Sklada velja tudi za druge posle podjetja, kot so garancije za dobro izvedbo del in podobno? Odgovor: Ne, garancija Sklada je vezana izključno na kredite Bank, odobrene po pogojih Sklada. Pogoji so navedeni v razpisu P1. Ali se lahko podjetje, registrirano v tujini, prijavi na razpis P1 plus? Odgovor: Na razpis se lahko prijavi le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji. Ali lahko podjetje kandidira na razpisu P1 plus z investicijo/projektom, ki bi se izvedla na podlagi javno-zasebnega partnerstva z občino? Odgovor: V kolikor bo investitor podjetje, v katerem občina ne bo imela lastniškega deleža in bo lastništvo objekta v lasti podjetja, se lahko investicija/projekt prijavi na razpis. Seveda se mora investicija nanašati samo na tisti del, ki bo v lasti podjetja. Del, ki bo zaradi vložka občine v njeni lasti, ne sme biti zajet v prijavljeni investiciji, lahko pa je opredeljen v tekstualnem delu poslovnega načrta. Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2014. Kako se v tem primeru upošteva razpisno merilo 3. Dinamika rasti čistih prihodkov podjetja, glede na to, da v letu 2013 ni bilo prihodkov iz prodaje? Odgovor: Ker v letu 2013 ni podatkov za primerjavo in ker deljenje z 0 ne obstaja, dobi podjetje pri tem merilu 0 točk. Tako podjetje, s statusom mladega podjetja (novoustanovljena podjetja, ki niso registrirana več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), lahko pridobi pri razpisnem merilu 9. za status mladega podjetja 15 točk.
Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1plus) GARANCIJE Sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere predstavljajo največji delež odobrenih sredstev Sklada. Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami SPS-a omogoča MSP-jem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.   
Program »MSP5+« vključuje finančno podporo že ustaljenim podjetjem starejšim od 5 let, ki rastejo po ustaljeni in povprečni dinamiki ter donosno poslujejo znotraj izbrane tržne niše, nimajo potenciala hitre rasti. Večina podjetij se razvije v klasična podjetja, ki zapolnijo določeno tržno nišo, in zagotavljajo stalno in enakomerno rast, nimajo pa potenciala izjemne rasti na globalnem trgu. Ta podjetja so nujno potrebna za delovanje celotnega ekonomskega sistema in širšega razvoja podjetniškega sektorja, saj na eni strani ohranjajo obstoječa delovna mesta, ter ustvarjajo nova delovna mesta, na drugi strani pa z razvojem ustvarjajo tudi višjo dodano vrednost na zaposlenega. MSP5+ podjetjem ponujamo produkte v četrti razvojni fazi za tekoče poslovanje in nadaljnjo rast podjetja. - MIKROKREDITI v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/ - GARANCIJE v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/- POSEBNE SPODBUDE v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/ Slika: Celostna finančna podpora Sklada s produkti prilagojenimi razvojnim fazam podjetja   
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7) Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R) Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo (P7C 2020 COVID) Mikrokrediti predstavljajo neposredne kredite SPSa manjših vrednosti, ki so namenjeni financiranju manjših investicij ter financiranju obratnih sredstev. Njihova pridobitev je enostavna in hitra, prav tako so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) in brez stroškov odobritve. Koristijo jih lahko podjetja oz. specifične ciljne skupine, ki predstavljajo doloženo tržno vrzel (npr. podjetja na problemskih območjih, podjetja na obmejnih problemskih območjih). Cilj mikrokreditov je podjetjem omogočiti dostop do ugodnega financiranja, in jim na ta način zagotoviti nemoteno tekoče oz. likvidno poslovanje ter nadaljno rast in razvoj. Postopek odobritve mikrokreditov:     To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.Povezave do spletnih strani: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl) http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/ Predstavitveni video- mikrokrediti Vaš brskalnik ne podpira HTML5 videa.
Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij (SK75) Semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK) SEMENSKI KAPITAL je namenjen mladim podjetjem (mlajšim od 5 let) za vstop le-teh na trg. Produkt deluje na način, da holdinški sklad (SPS) sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so investira v obliki konvertibilnega posojila ali neposrednega lastniškega vložka v mlado visokotehnološko podjetje. Financiranje v obliki semenskega kapitala se osredotoča na podporo zgolj tistih mladih podjetij, ki izkazujejo potencial rasti, razvoj novih produktov, vstopa na tuje trge ali povečanje števila zaposlenih v podjetju. Ta podjetja so v tej razvojni fazi še posebej ranljiva ter za uspešen začetek poslovanja nujno potrebujejo ustrezna finančna sredstva in strokovno pomoč pri izvajanju svojih poslovnih procesov. Instrument ima tudi namen spodbuditi privatni kapital (poslovni angeli, privatni investitorji,...) za tovrstne oblike vlaganja, spodbuditi mreženje deležnikov ter sinergijsko sodelovanje s start - up ekosistemom po vzoru dobrih tujih praks.  Postopek odobritve semenskega kapitala:      
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja   Naziv produkta:SK75 - semenski kapital - kovertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij Kratek opis produkta:S produktom SK75 Slovenski podjetniški sklad mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom rasti in kreiranja novih delovnih mest omogoča pridobitev semenskega kapitala v višini 75.000 EUR v obliki konvertibilnega posojila. Podjetja, ki želijo kandidirati na tem razpisu so predhodno s testiranjem na trgu že potrdila obstoj problema s prototipom, sedaj pa potrebujejo nova investicijska sredstva za testiranje funkcionalnosti prototipa in nadaljnji razvoj produkta, kar jim omogoča razpis SK75. Pomembni datumi: Rok za pred-selekcijo: 09.09.2020 prijave na: prijave.startup.si. Rok za oddajo vloge: 02.10. 2020 Višina in oblika financiranja: 75.000 EUR konvertibilnega posojila/podjetje Črpanje financiranja:Črpanje posojila v treh tranšah 1. tranša: 25.000 EUR 2. tranša: 25.000 EUR 3. tranša: 25.000 EUR Doba financiranja:  ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je pet (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti Možnost moratorija: 3 letni moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila Obrestna mera: pogodbena obrestna mera: fiksno 4,0 % p. a. Način odplačevanja: konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija Razpisana sredstva: 750.000 EUR Upravičenci: mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o. starost podjetja od 1 do 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge) dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri novih strankah lasten razvoj in inovativni poslovni model prvi prihodki od prodaje produkta/storitve vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas podjetje ne sme biti v težavah podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo registrirano v Republiki Sloveniji Upravičeni stroški:So vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojni idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. Strokovni svet:V primeru pridobitve konvertibilnega posojila se oblikuje strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. Merila za izbor: število doseženih točk v predselekciji podjetniška ekipa inovativnost in tehnologija obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju prisotnost zasebnega investitorja finančno stanje oz. zadolženost podjetja velikost in rast trga sposobnost vračila konvertibilnega posojila Predselekcijski postopek SK75Pridobitev finančne spodbude SK75 je delno pogojena tudi s sodelovanjem v predselekcijskem postopku, katerega namen je pomoč pri izboru najustreznejših startup podjetij z vključitvijo podjetniških ekspertov v postopek ocenjevanja in osebnimi predstavitvami poslovnih idej. Sodelovanje v predselekciji ni nujno, je pa zelo priporočljivo, saj lahko podjetje pridobi do 40 točk za potrebe javnega razpisa. Pogoji za sodelovanje v predselekciji za SK75: inovativna poslovna ideja z ambicijami na globalnem trgu razvita rešitev, ki je že preizkušena pri prvih strankah oziroma zgodnjih uporabnikih podjetniška ekipa (ni nujno, da je že dokončno sestavljena) zaveza k uresničitvi ideje za 100-odstotni delovni čas pripravljenost, delati po sodobnih metodologijah podjetništva in za vključitev v podporne programe Več o predselekciji najdete na: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/SK75/ Vsebinska podpora in programi usposabljanjaSlovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti. Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem. Poleg mentorskega programa so prejemnikom finančnih spodbud na voljo naslednji programi: Push2Start – pospeševalnik za prejemnike P2 SK Growth Camp – pospeševalnik za prejemnike SK NextRound – povezovanje startupov z investitorji KorpoStart – povezovanje startupov s korporacijami INTL – program za internacionalizacijo, specializiran za startupe HardwareSTART – vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme Konferenca PODIM – možnost udeležbe, tuji mentorji in razstavni prostor Startup klinika – odprava kritičnega tveganja startupov Startup.si – nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij Dogodki Teambuilding+, »all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje Več najdete na :https://startup-plus.podjetniskisklad.si/SK75/   Sem zelo zaposlen, kakšen vložek energije in truda je potreben za pridobitev sredstev?  Pridobitev lastniškega financiranja s strani Sklada je nastavljena postopoma, z namenom, da ni preveč administrativno obremenjujoča za podjetnika, prav tako pa lahko podjetnik zelo hitro pridobi povratno informacijo ali je primeren za pridobitev tovrstnih sredstev. Priporočamo najprej prijavo v pred-selekcijo, ki v prvem koraku zahteva zgolj odgovor na vprašanja, ki se nanašajo na podjetniško idejo in ekipo. Na podlagi podane prijave v pred-selekcijo bo vsak podjetnik povabljen na kratko predstavitev. Po predstavitvi bo pred-selekcijska komisija dodelila do 10 točk, vsa podjetja, ki bodo presegla 6 točk pa se bodo nato lahko udeležila delovnega vikenda oziroma priprave podjetja na investicijo.  To zahteva minimalni vložek in bo dober indikator, če je podjetje primerno za tovrstno financiranje. Preseganje 6 točk pa seveda še ne zagotavlja pridobitve investicije. Nameravam najeti zunanjo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Ali je to smiselno?  Pri SK75 in SI-SK ne gre za klasična razpisa, temveč za prehajanje financiranja MSP iz nepovratnih sredstev (subvencije) v povratna sredstva (lastniško in dolžniško financiranje) s strani države in njenih izvajalskih inštitucij. Oba razpisa imata naravo lastniškega financiranja, ki pa zahteva aktivno vpletenost podjetniške ekipe v sam proces. Priprava vloge ni administrativno zahtevna ter temelji na osnovnih podjetniških kompetencah, kot so jasna predstavitev ideje, vizije razvoja podjetja, strategije ipd. Zaželena je tudi osebna predstavitev podjetniške ekipe, sploh v pred-selekciji, pri čemer gre torej za aktivnosti, za katere ni nikakor smiselno, da jih opravijo svetovalci namesto podjetnika. Namesto zunanje pomoči pri pripravi administrativne vloge vam priporočamo prijavo v pred-selekcijski proces, kjer boste dobili vse potrebno pomoč in usmeritve. Ali mora biti podjetje že ustanovljeno, ko se prijavlja v pred-selekcijski postopek?  Da. Imam zasebnega investitorja. Kam se to šteje in kje lahko pridobim točke?  V primeru prisotnosti zasebnega investitorja pri SK75, ki je vplačal denarna sredstva v obliki kapitalskega vložka, podjetje pridobi dodatne točke po merilu obsega ustanovitvenega vložka in po merilu prisotnosti zasebnega investitorja.  Pri SI-SK, je prisotnost neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo) oz. skupine neodvisnih investitorjev, ki se zavežejo v denarju investirati vsaj 100.000 EUR kapitala pogoj za prijavo na razpis. Ali lahko prenesem dobiček v kapital podjetja in s tem povečam višino kapitala in prejmem dodatne točke? Ustvarjeni dobiček se lahko prenese v kapital podjetja. Sklad bo povečanje kapitala upošteval le v primeru vpisa v sodni register. Takrat so podatki tudi javno dostopni in se lahko tudi preverijo. Kaj pomeni, da podjetje samo krije morebitne dodatne stroške za prilagoditev pravnih pogodb?  Priloga obeh razpisov je osnutek družbene pogodbe oziroma pogodba o konvertibilnem posojilu. Gre za dokumenta, ki jih je potrebno nekoliko prilagoditi za vsako podjetje posebej, tako na podlagi individualnih značilnosti podjetja, kot so branža/sektor, lastniška struktura ipd., kot tudi na podlagi usklajevanja pogojev investicije.  V tem procesu podjetniku priporočamo, da si pridobi ustrezno usposobljeno pravno pomoč. Skupaj z objavo razpisov so napovedane tudi predstavitve (Roadshow-i), kjer bodo pogoji obravnavani v podrobnosti in bo odgovorjeno na vsa morebitna vprašanja, vseeno pa je smiselno, da se podjetnik posvetujete tudi s pravnim strokovnjakom, kaj vse to pomeni za njegovo podjetje.  Vse morebitne tovrstne stroške pravne pomoči, krije podjetje samo. Stroške, ki nastanejo na strani Sklada, pa krije Sklad sam. Sklad bo za vsako podjetje posebej pripravil predlog pogodbe, kot izhodišče za nadaljnje usklajevanje. Zakaj so potrebna soglasja za upravljanje družbe?  Namen soglasij, pri razpisih semenskega kapitala, je zaščita premoženja (vrednosti) podjetja. Kot omenjeno gre pri investiciji oziroma konvertibilnem posojilu za povratna in ne nepovratna sredstva, dana na trg s strani države. Vsako zmanjšanje vrednosti podjetja, ali z dodatnimi zadolžitvami, ali z odprodajo premoženja ipd. močno poveča tveganje investicije Sklada, zato so zahtevana soglasja.  Sklad se pri tem zavezuje, da bo pri soglasjih konstruktiven in ne bo oviral poslovanja družbe. Z novimi investicijskimi rundami, se soglasja lahko prenesejo na novega zasebnega investitorja ali se z uspešnim poslovanjem družbe ta dodatno omejijo. Kaj pomeni, če podjetje propade?  Razume se, da obstaja realno tržno tveganje, ki lahko pripelje do tega, da podjetje ne uspe in propade; pri tem instrumentu je torej pričakovana neto potencialna izguba visoka, kar ni nenavadno za tovrstne oblike financiranja.  Kljub temu pa je v pogodbah serija klavzul, katerih namen je preprečevanje zlorabe investicije in dejanj gospodarskega kriminala. V tovrstnih nezaželenih scenarijih je logična obveza Sklada, da izvede vse ustrezne pravne postopke zoper družbenike in poslovodstvo (tožbe ipd.).  Med takšen scenarij sodi npr. tudi zaprtje podjetja ter kmalu zatem odprtje konkurenčnega podjetja s strani družbenikov ali lastnikov z uporabo intelektualne lastnine zaprtega podjetja, gospodarski kriminal, poraba sredstev v osebne namene lastnikov ali poslovodstva ipd. Ali je predvidena ponovna objava razpisa v naslednjem letu?  Da. V letu 2020 je predvidena ponovna objava razpisa SK75, so-investiranje je odprt razpis do 31.12.2020 oz. do porabe sredstev. Obenem se želim prijaviti še v kakšen tuj pospeševalnik (Seedcamp, Y Combinator ipd.)?  Absolutno zaželeno, saj se spodbuja globalna rast in internacionalizacija podjetja. Kateri podatki iz vsebine vloge se lahko opredelijo kot poslovna skrivnost (SK75/SI-SK)?  Predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovno idejo – torej vprašanja v prijavnem obrazcu (investicijska dokumentacija), ki je sodobna verzija poslovnega načrta. Kaj, če bo novi investitor želel formalno ustanovitev družbe v tujini? (SK75 in SI-SK)? Glede na to, da je zaželena globalna rast in hitro širjenje podjetja, z vključenimi tujini investitorji, je v interesu Sklada, da se najde ustrezna rešitev, v takšnem primeru. Načelno stališče Sklada je, da ob prihodu novega investitorja izstopi, če bo to mogoče.  Možni pa so seveda tudi drugi scenariji, vezani na željo družbenikov in investitorjev, kjer bo Sklad fleksibilen, kolikor to dopušča zakonodaja. Kako se dokazuje intelektualna lastnina – ali je potrebno imeti avtorske/sorodne pravice ali pravice industrijske lastnine (SK75 / SI-SK)?  Pomembno je, da je podjetje lastnik intelektualne lastnine in ne posamezni ustanovitelji, zaposleni ali tretje osebe. Nekatere pravice IL se dokazujejo z listinami (patent, blagovna znamka,…), v nekaterih primerih, kot je npr. programska oprema, to ni potrebno. Podjetje lahko tudi navede, katero IL namerava zaščititi. Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2018 izkazuje negativni kapital, v letu 2019 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SI-SK)?  Zadolženost podjetja in stanje kapitala se upošteva na zadnji dan preteklega meseca ob oddaji vloge, če se dokumenti oddajo skupaj z vlogo. Pri tem želimo opozoriti, da sredstva niso namenjena reševanju podjetij v težavah ampak globalnemu razvoju inovativnih podjetij. Ali obrazec za prijavo na razpis obstaja v elektronski obliki (SK75/SI-SK)?  Ne. Prijavni obrazec je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji v tiskani obliki. Obrazec za prijavo v pred-selekcijo se oddaja preko spletnega obrazca. Kdaj, kje in kako potekajo pred-selekcijski postopki in kaj pridobim (SK75/SI-SK)?  Vse informacije se nahajajo na: http://www.startup.si/sl-si  Podjetje je pred dokapitalizacijo. Ali je po dikciji podjetje v težavah? (Glede na bilanco na dan 31.12.2018 in izkaz poslovnega izida za leto 2018) (SK75/SI-SK)?  Če se vlogi priloži računovodske izkaze na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje razpisa se upoštevajo oddani izkazi se pravi tudi morebitno dodatno vplačan kapital podjetja (v razmerju z izgubo).  Podjetja, ki so mlajša od 3 let pa so posebej obravnavana in se ne obravnavajo kot podjetja v težavah. Ali je potrebno, da je podjetje slovensko oz. ali je dovolj, da so lastniki podjetja Slovenci? (SK75/SI-SK)? Podjetje, ki se prijavlja na SK75 oz. SI-SK mora imeti registrirano podjetje v Republiki Sloveniji.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta:SK200 - semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Kratek opis produkta:Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) s produktom SK200 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev semenskega kapitala v višini 200.000 EUR v obliki direktnega kapitalskega vložka SPSa. Mlada podjetja lahko sredstva koristijo v 2. razvojni fazi, ko že imajo dokazano vrednost produkta na trgu, potrebujejo pa kapital za uspešen začetek hitre rasti in profesionalno organizacijo podjetja. Skupni obseg razpisanih sredstev:0,4 mio EUR Višina financiranja na podjetje:200.000 EUR/podjetje Oblika financiranja:Direktni kapitalski vložek SPSa pod pogojem, da 20 % vrednosti javne investicije oz. 40.000 EUR zagotovi zasebni vlagatelj Doba financiranja:Izplačilo kapitalskega vložka v štirih tranšah Upravičenci:Mikro in mala podjetja organizirana kod d.o.o., mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotizirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena Upravičeni stroški:So vsi stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja, nadaljnjemu razvoju produktov in storitev, kot so npr.- stroški razvoja- plače zaposlenih, ki delajo na razvoju ali prodaji- strošek iz pogodbe o poslovodenju- stroški promocije- stroški najema opreme- stroški najema poslovnih prostorov- stroški testiranja in dodatnega usposabljanja- materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju produktov in storitev. Dodatne ugodnosti/prednosti:Z vključenim  "SPS DVOJČKOM" produkt poleg finančne podpore vključuje še vsebinsko podporo pred prijavo in po prijavi na razpis. Pred prijavo na razpis SK200:a) organiziran brezplačen (neobvezen) pred -selekcijski postopek -          pred oddajo vloge se vlagatelj lahko udeleži brezplačnega (neobveznega) pred-selekcijskega postopka. Primarni namen pred-selekcijskega postopka, poleg srečanja s podjetniškimi ekipami, je pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge, pripravi finančnega načrta, zbiranju potrebnih dokumentov, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba sredstev,...), priprava podjetnika na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomočjo pri celotni prirpavi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika. V fazi pred-selekcije se podjetniki podrobneje seznanijo z vsemi pogoji lasniškega financiranja.-          rok prijave je do 11.09.2017 na spletnem naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijavaPo prejeti investicji SK200:b) organiziran brezplačen vsebinski podporni program (coaching) za prejemnike investicije-          podjetja se morajo po prejemu investicije s strani Sklada udeležiti brezplačnega vsebinskega podpornega programa za prejemnike investicije, ki ga organizira podporno okolje za podjetništvo, skupaj z najboljšimi zasebnimi izvajalci in skladno z globalnimi trendi podjetniških pospeševalnikov ter traja 3 mesece. -          obvezen tri mesečni podporni program za prejemnike investicije omogoči podjetnikom pridobiti vso temeljno znanje o gradnji o hitri globalni rasti v okviru podjetniškega pospeševalnika Go global Slovenia http://www.goglobal.si/. -     vsako podjetje pa si lahko izbere tudi mentorja iz javno objavljene baze start up mentorjev: http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/vsebinski-programi/mentorjiSlovenski podjetniški sklad prejemnikom SK75 vsebinsko popodporo nudi skupaj z Iniciativo Start up Slovenia. Sem zelo zaposlen, kakšen vložek energije in truda je potreben za pridobitev sredstev? Pridobitev lastniškega financiranja s strani Sklada je nastavljena postopoma, z namenom, da ni preveč administrativno obremenjujoča za podjetnika, prav tako pa lahko podjetnik zelo hitro pridobi povratno informacijo ali je primeren za pridobitev tovrstnih sredstev. Priporočamo najprej prijavo v pred-selekcijo, ki v prvem koraku zahteva zgolj odgovor na 10 vprašanj, ki se nanašajo na podjetniško idejo in ekipo. Na podlagi podane prijave v pred-selekcijo bo vsak podjetnik povabljen na kratko predstavitev. Po predstavitvi bo pred-selekcijska komisija dodelila do 10 točk, vsa podjetja, ki bodo presegla 6 točk pa se bodo nato lahko udeležila delovnega vikenda oziroma priprave podjetja na investicijo. To zahteva minimalni vložek in bo dober indikator, če je podjetje primerno za tovrstno financiranje. Preseganje 6 točk pa seveda še ne zagotavlja pridobitve investicije. Nameravam najeti zunanjo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Ali je to smiselno? Pri SK75 in SK200 ne gre za klasična razpisa, temveč za prehajanje financiranja MSP iz nepovratnih sredstev (subvencije) v povratna sredstva (lastniško in dolžniško financiranje) s strani države in njenih izvajalskih inštitucij. Oba razpisa imata naravo lastniškega financiranja, ki pa zahteva aktivno vpletenost podjetniške ekipe v sam proces. Priprava vloge ni administrativno zahtevna ter temelji na osnovnih podjetniških kompetencah, kot so jasna predstavitev ideje, vizije razvoja podjetja, strategije ipd. Zaželena je tudi osebna predstavitev podjetniške ekipe, sploh v pred-selekciji, pri čemer gre torej za aktivnosti, za katere ni nikakor smiselno, da jih opravijo svetovalci namesto podjetnika. Namesto zunanje pomoči pri pripravi administrativne vloge vam priporočamo prijavo v pred-selekcijski proces, kjer boste dobili vse potrebno pomoč in usmeritve. Ali mora biti podjetje že ustanovljeno, ko se prijavlja v predselekcijski postopek? Da. Imam zasebnega investitorja. Kam se to šteje in kje lahko pridobim točke? V primeru prisotnosti zasebnega investitorja pri SK75, ki je vplačal denarna sredstva v obliki kapitalskega vložka, podjetje pridobi dodatne točke po merilu obsega ustanovitvenega vložka in po merilu prisotnosti zasebnega investitorja. Pri SK200, je pogoj prisotnost neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo), ki je v denarju investiral vsaj 40.000 EUR kapitala. Večji vložek zasebnega investitorja prinese več točk. Zasebni investitor lahko vplača kapitalski vložek, ki je višji od 40.000 tudi v tranšah. Zaželeno je, da se tranše časovno ujemajo s tranšami ki jih bo izvedel SPS. Ali lahko prenesem dobiček v kapital podjetja in s tem povečam višino kapitala in prejmem dodatne točke? Ustvarjeni dobiček se lahko prenese v kapital podjetja. Sklad bo povečanje kapitala upošteval le v primeru vpisa v sodni register. Takrat so podatki tudi javno dostopni in se lahko tudi preverijo. Kaj pomeni, da podjetje samo krije morebitne dodatne stroške za prilagoditev pravnih pogodb? Priloga obeh razpisov je osnutek družbene pogodbe oziroma pogodba o konvertibilnem posojilu. Gre za dokumenta, ki jih je potrebno nekoliko prilagoditi za vsako podjetje posebej, tako na podlagi individualnih značilnosti podjetja, kot so branža/sektor, lastniška struktura ipd., kot tudi na podlagi usklajevanja pogojev investicije. V tem procesu podjetniku priporočamo, da si pridobi ustrezno usposobljeno pravno pomoč. Skupaj z objavo razpisov so napovedane tudi predstavitve (Roadshow-i), kjer bodo pogoji obravnavani v podrobnosti in bo odgovorjeno na vsa morebitna vprašanja, vseeno pa je smiselno, da se podjetnik posvetujete tudi s pravnim strokovnjakom, kaj vse to pomeni za njegovo podjetje. Vse morebitne tovrstne stroške pravne pomoči, krije podjetje samo. Stroške, ki nastanejo na strani Sklada, pa krije Sklad sam. Sklad bo za vsako podjetje posebej pripravil predlog pogodbe, kot izhodišče za nadaljnje usklajevanje. Zakaj so potrebna soglasja za upravljanje družbe? Namen soglasij, pri razpisu SK200, je enako kot pri SK75, to je zaščita premoženja (vrednosti) podjetja. Kot omenjeno gre pri investiciji oziroma konvertibilnem posojilu za povratna in ne nepovratna sredstva, dana na trg s strani države. Vsako zmanjšanje vrednosti podjetja, ali z dodatnimi zadolžitvami, ali z odprodajo premoženja ipd. močno poveča tveganje investicije Sklada, zato so zahtevana soglasja. Sklad se pri tem zavezuje, da bo pri soglasjih konstruktiven in ne bo oviral poslovanja družbe. Z novimi investicijskimi rundami, se soglasja lahko prenesejo na novega zasebnega investitorja ali se z uspešnim poslovanjem družbe ta dodatno omejijo. Kaj pomeni, če podjetje propade? Razume se, da obstaja realno tržno tveganje, ki lahko pripelje do tega, da podjetje ne uspe in propade; pri tem instrumentu je torej pričakovana neto potencialna izguba visoka, kar ni nenavadno za tovrstne oblike financiranja. Kljub temu pa je v pogodbah serija klavzul, katerih namen je preprečevanje zlorabe investicije in dejanj gospodarskega kriminala. V tovrstnih nezaželenih scenarijih je logična obveza Sklada, da izvede vse ustrezne pravne postopke zoper družbenike in poslovodstvo (tožbe ipd.). Med takšen scenarij sodi npr. tudi zaprtje podjetja ter kmalu zatem odprtje konkurenčnega podjetja s strani družbenikov ali lastnikov z uporabo intelektualne lastnine zaprtega podjetja, gospodarski kriminal, poraba sredstev v osebne namene lastnikov ali poslovodstva ipd. Obenem se želim prijaviti še v kakšen tuj pospeševalnik (Seedcamp, Y Combinator ipd.)? Absolutno zaželeno, saj se spodbuja globalna rast in internacionalizacija podjetja. Kako se pridobi soglasje, da se lahko med stroški upraviči tudi nakup cestnih vozil – gre za dejavnost tovornih cestnih prevozov (dostava hitre pošte) (SK75/SK200)? Iz same vloge in opisa dejavnosti podjetja oziroma poslovne ideje je vidno, ali je upravičen strošek nakup cestnih vozil. Torej, če je vozilo potrebno za izvajanje same osnovne dejavnosti. Ta strošek je pogosto problematičen, ker se podjetniki odločijo za nakup luksuznih osebnih vozil za lastno uporabo, še preden je podjetje stabilno, rastoče in dobičkonosno. Če gre za samo dejavnost podjetja, pa ta strošek ni problematičen. Kateri podatki iz vsebine vloge se lahko opredelijo kot poslovna skrivnost (SK75/SK200)? Predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovno idejo – torej vprašanja v prijavnem obrazcu (investicijska dokumentacija), ki je sodobna verzija poslovnega načrta. Kaj, če bo novi investitor želel formalno ustanovitev družbe v tujini? (SK75 in SK200)?Glede na to, da je zaželena globalna rast in hitro širjenje podjetja, z vključenimi tujini investitorji, je v interesu Sklada, da se najde ustrezna rešitev, v takšnem primeru. Načelno stališče Sklada je, da ob prihodu novega investitorja izstopi, če bo to mogoče. Možni pa so seveda tudi drugi scenariji, vezani na željo družbenikov in investitorjev, kjer bo Sklad fleksibilen, kolikor to dopušča zakonodaja. Kako se dokazuje intelektualna lastnina – ali je potrebno imeti avtorske/sorodne pravice ali pravice industrijske lastnine (SK75 / SK200)? Pomembno je, da je podjetje lastnik intelektualne lastnine in ne posamezni ustanovitelji, zaposleni ali tretje osebe. Nekatere pravice IL se dokazujejo z listinami (patent, blagovna znamka,…), v nekaterih primerih, kot je npr. programska oprema, to ni potrebno. Podjetje lahko tudi navede, katero IL namerava zaščititi. Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2016 izkazuje negativni kapital, v letu 2017 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SK200)? Zadolženost podjetja in stanje kapitala se upošteva na zadnji dan preteklega meseca ob oddaji vloge, če se dokumenti oddajo skupaj z vlogo. Pri tem želimo opozoriti, da sredstva niso namenjena reševanju podjetij v težavah ampak globalnemu razvoju inovativnih podjetij. Ali obrazec za prijavo na razpis obstaja v elektronski obliki (SK75/SK200)? Ne. Prijavni obrazec je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji v tiskani obliki. Obrazec za prijavo v pred-selekcijo se oddaja preko spletnega obrazca. Kdaj, kje in kako potekajo pred-selekcijski postopki in kaj pridobim (SK75/SK200)? Vse informacije se nahajajo na: • www.startup.si/sk50 in www.geekhouse.si za razpis SK75. • www.startup.si/sk200 in www.goglobal.si za razpis SK200. Podjetje je pred dokapitalizacijo. Ali je po dikciji podjetje v težavah? (Glede na bilanco na dan 31.12.2016 in izkaz poslovnega izida za leto 2017) (SK75/SK200)? Če se vlogi priloži računovodske izkaze na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje razpisa se upoštevajo oddani izkazi se pravi tudi morebitno dodatno vplačan kapital podjetja (v razmerju z izgubo). Podjetja, ki so mlajša od 3 let pa so posebej obravnavana in se ne obravnavajo kot podjetja v težavah. Ali je potrebno, da je podjetje slovensko oz. ali je dovolj, da so lastniki podjetja Slovenci? (SK75/SK200)?Podjetje, ki se prijavlja na SK75 mora imeti registrirano podjetje v Republiki Sloveniji. Podjetje, ki se prijavlja na SK200 mora imeti v Republiki Sloveniji sedež, poslovno enoto ali podružnico, pri čemer je zaradi enostavnejših postopkov zaželeno, da je tudi registrirano v Republiki Sloveniji. V javnem razpisu je zapisano, da bo Sklad upošteval tudi razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki, ki ne sme presegati 70%. Ali to velja kot pogoj za prijavo na razpis (SK75, SK200)? Kaj vse se upošteva pri dolgovih (SK75, SK200)? Omenjeno razmerje ni pogoj ob prijavi na javni razpis. Si pa Sklad pridržuje pravico, da vsako posamezno podjetje prouči z vidika njegove zadolženosti, tako skozi merila (finančno stanje oz. zadolženost podjetja), kot tudi z vidika omenjenega razmerja med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki in s tem prepreči npr. poplačevane obstoječih dolgov z vložkom Sklada. Upravičeni stroški vložka Sklada namreč jasno definirajo, da so namenjeni razvoju, rasti itd.. Pri dolgovih se upoštevajo celotni dolgovi podjetja: - kratkoročne obveznosti (finančne, poslovne) - dolgoročne obveznosti (finančne, poslovne)
Top