Novice

Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja   Kratek opis produktaInovativnim podjetjem s potencialom globalne rasti so na razpolago sredstva preko lastniške linije zasebnega in tveganega kapitala (CEFoF – Srednjeevropski sklad skladov za tvegan kapital), katerega upravljalec je Evropski investicijski sklad.  Ocenjujemo, da bo Slovenskim MPS –jem na razpolago vsaj 16 mio EUR v naslednjem srednjeročnem obdobju, sredstva pa bodo lahko podjetja črpala preko družb tveganega kapitala in zasebnih skladov tveganega kapitala, ki so izbrana s strani EIF kot posrednik pri plasiranju sredstev v MSP. Takšna oblika financiranja zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja se podpirajo perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki prodirajo na globalne trge. Namen produkta razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala, podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge. Načrtovani cilji produktaPričakovani cilji srednjeevropskega sklada zasebnega in tveganega kapitala so: Povečati stopnjo kapitalskih naložb  v rast usmerjena mala in srednje velika podjetja ter »midcaps«; Vzpostaviti ustrezno tržno infrastrukturo financiranja tveganega kapitala  za MSP-je v tej regiji (primerno število konkurenčnih zasebnih upravljavcev); Zagotoviti pozitivne donose za vse vlagatelje v Sklad skladov sorazmerne razmeram na trgu; Ustvariti najboljše pogoje za vstop institucionalnih in drugih zasebnih vlagateljev; Pritegniti (tuje) investitorje in investicijske menedžerje v regijo. Naložbena strategija CEFoF   Končni prejemnikiMikro, mala in srednje velika podjetja, ki so hkrati perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja in prodirajo na globalne trge. Ugodnosti za končne prejemnikePodpora v obliki zasebnega in tveganega kapitala predstavlja: vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital) in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja, sodelovanje finančnega posrednika pri strateških usmeritvah rasti in razvoja, pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, …). Posredniki med Skladom in končnimi prejemnikiPosrednik med Skladom in končnimi prejemniki (MSP-ji) je upravljavec srednjeevropskega sklada, ki skladno s svojo notranjo politiko, smernicami in postopki izbira finančne posrednike ter finančni posredniki (skladi/družbe tveganega kapitala), ki bodo podpisali pogodbo z upravljavcem srednjeevropskega sklada ter vložili sredstva v končnega prejemnika. Namen produkta Namen produkta je: razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala, podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge. Maksimalna višina podpore Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša do 8 mio EUR/podjetje     
Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij Tvegan kapital za hitro rast inovativnih podjetij Lastniško financiranje mladim podjetjem predstavlja povečano možnost pridobitve potrebnih finančnih virov za rast in razvoj visokotehnoloških in na lastnem znanju temelječih novih podjetij s potencialom izredno hitre rasti in prodore na globalne trge, saj so to po navadi tista podjetja, ki sploh nimajo jamstev za zavarovanje virov ali so zaradi svojega razvojnega potenciala, faze razvoja ali zahtevanega obsega potrebnih finančnih sredstev dolžniški viri neprimerni. V skupino lastniškega kapitala mladih podjetij spadajo: semenski kapital (neposredne lastniške naložbe in/ali navidezne lastniške oz. mezzanin naložbe – v obliki konvertibilnega posojila)   tvegan kapital (naložbe tveganega kapitala v ciljna MSP in naložbe navideznega lastniškega kapitala - mezzanin naložbe).
Podpora v obliki TVEGANEGA KAPITALA zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). Gre za podporo v obliki kapitalskih vložkov in mezzanin kreditov v hitrorastoča inovativna podjetja skupaj s privatnimi investitorji preko družb tveganega kapitala, ki omogoča začetek prodora na globalne trge in hitro globalno rast. Namen vzpostavitve tovrstnega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala ter podpora MSP s potencialom hitre rasti, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.Financiranje v okviru tveganega kapitala se izvaja preko SREDNJEEVROPSKEGA SKLADA SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL (CEFoF)   Sklad je s podpisom Sporazuma o upravljanju vstopil v novo naložbeno pobudo imenovano srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds), katerega upravlja Evropski investicijski sklad (EIF). CEFoF je bil zasnovan s strani EIF v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske z ciljem povečanja lastniških naložb v MSP v srednjeevropski regiji. Velikost sklada skladov znaša 97 milijonov EUR, ki bodo na voljo v naslednjih 4 letih (2017-2021) za naložbe v 8-10 skladov zasebnega in tveganega kapitala, ki se bodo osredotočali na naložbe v poznejših fazah razvoja in v fazi rasti. Izbrani skladi bodo z vložkom CEFoF in z dodatno vloženim zasebnim kapitalom imeli na voljo cca 200 milijonov EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti. Ta znesek se lahko ob dobrem sodelovanju institucionalnih in zasebnih vlagateljev tudi poveča. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta projekt podprla, aktivno pa bo v projektu sodeloval Sklad, ki bo v srednjeevropski sklad skladov vložil 8 mio EUR.                                                                                                        Mehanizem delovanja:                                                                                                                                         Več o SREDNJEEVROPSKEM SKLADU SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL najdete tukaj.                                              Več o EVROPSKEM INVESTICIJSKEM SKLADU (EIF) najdete tukaj.    
Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju SPS je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. SPS vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. NAZIV  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo KRATEK NAZIV   Slovenski podjetniški sklad SEDEŽ   Maribor POSOVNI NASLOV   Ulica kneza Koclja 22 MATIČNA ŠTEVILKA  5523362 DAVČNA ŠTEVILKA  58045473 PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA  Javni finančni sklad LASTNIŠTVO  Republika Slovenija LETO USTANOVITVE  1992 GLAVNA DEJAVNOST  Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja. PODATKI O REGISTRACIJI  23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva DEJAVNOSTI PO SKD 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, 64.910 Dejavnost finančnega zakupa, 64.920 Drugo kreditiranje, 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov. TRR Podračuni pri UJP-u: 01100-6950960475 »Namenska sredstva« 01100-6270960405 »Programska sredstva«  01100-6000007104 »Garancijski sklad EU« ZAKONODAJSKA PODLAGA ZA DELOVANJE Zakon o javnih skladih ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008) Zakon o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP–1 (Ur. l. št. 102/2007, 57/2012, 82/2013) Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A (Ur.l. RS št. 92/2007, 57/2009) ZUNANJA REVIZIJA 2019 VALUTA d.o.o. NOTRANJA REVIZIJA 2019 ABC revizija d.o.o. BILANČNA VSOTA 31.12.2018 355,41 mio EUR /cca 50 % EU sredstev/ ŠT. ZAPOSLENIH 40 INSTRUMENTI SKLADA V SKLADU S 17. ČLENOM ZPOP (UR. L. RS, ŠT. 102/2007) ugodni posredni in neposredni krediti mikro, malim in srednje velikim podjetjem, garancije mikro, malim in srednje velikim podjetjem, subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij, subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij, subvencije za razvojne projekte mikro, malim in srednje velikih podjetij, vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb, kapitalske naložbe, finančni zakup (leasing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za finančni zakup (leasing), oblike financiranja, kjer je možno spremeniti obliko financiranja v časovno opredeljenem okvirju iz kreditne ali garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z inštrumenti iz prejšnjih alinej (mezzanin oblike financiranja).  STATUT Ustanovitveni akt Javnega sklada za podjetništvo, objavljen v osnovni verziji v UL RS št. 112/2004 z dne 15.10.2004 z vsemi spremembami in dopolnitvami.
Časovnica in pomembni mejniki Slovenskega podjetniškega Sklada: 1991 Sprejetje Zakona o razvoju malega gospodarstva (zakonska podlaga za ustanovitev Sklada) 1992Upravni odbor Sklada sprejme Statut Sklada RS za ravoj malega gospodarstva in Vlada RS poda soglasje k Statutu Sklada 2000 Preselitev sedeža Sklada iz Ljubljane v MariborSklad se z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) preoblikuje v javni finančni sklad in dobi naziv Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva 2004 Sklenitev pogodbe z Evropskim investicijskim skladom (EIF) o sodelovanju pri izdajanju garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov MSP-jem. Objava prvega javnega razpisa, ki je vključeval sredstva Evropskega skalda za regionalni razvojJavni Sklad RS za razvoj malega gospodarstva se preoblikuje v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo s skrajšanim imenom Slovenski podjetniški sklad (Zakon o podpornem okolju za podjetništvo UL RS št. 40/2044 in Ustanovitveni akt Sklada UL RS št. 112/2004Pridobitev certifikata ISO 9001:2000 za sistem vodenja kakovosti pri spodbujanju malih in srednje velikih podjetij pri investicijskih vlaganjih s finančnimi produkti 2005Sklenitev pogodbe o sodelovanu z Evropskim garancijskim združenjem (AECM) 2006 Izveden pilotni projekt sodelovanja z regionalnimi garancijskimi shemamiUstanovitev družbe Prvi kapital d.o.o. za upravljanje in vodenje poslov javne družbe tveganega kapitala 2007 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo določa vsebino in možnosti izvajanja različnih oblik finančnih instrumentov ter dooča postopke pri izvajanju Skladovih aktivnostiSklad postane polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (AECM) 2008 Začne veljati Zakon o javnih Skladih, ki je prinesel nekaj vsebinskih in organizacijskih novostiSklad ustanovi t.i. javno družbo tveganega kapitala t.j.  Prva, družba tveganega kapitalaSklenitev pogobe za pridobirev pogarancije pri EIF v okviru programa za konkurenčnost in inovacije 2007-2013 (CIP 2007-2013) za obdobje treh letVzpostavljen kontakt z Evropsko investicijsko banko EIB 2009 Sprejet je bil Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v RS (PIFI)Podpis sporazuma z MGRT o financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007-2013 2010 Pridobitev dodatnih sredstev v okviru PIFI s strani MVZT in MGRTLikvidacije hčerinskih podjetij Prvi kapital d.o.o. in Prve, družbe tveganega kapitala d.o.o. 2012Idejni predlog vzpostavitve dveh novih linij lastniškega financiranja - oblikovanje sklada semenskega kapitala za izboljšanje razpoložljivosti financiranja nastajajočih in mladih, rastočih podjetij v Sloveniji ter oblikovanje sklada za konsolidacijo oz. razvojno prestrukturiranje podjetij, namenjenega klasičnim podjetjem 2013Priprava na novo finančno perspektivno za obdobje 2014-2020Navezava stikov z EVFIN (European Venture Fund Investors Network), ki združuje javne investitorje tveganega kapitala 2014Uvedba alternativne oblike lastniškega financiranja "Semenski kapital"Uvedba vsebinske podpore pri določenih produktih (coaching programi, mentorstvo,...) v sodelovanju z Iniciativo Start up Slovenija 2015Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa "COSME" 2016Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa "EASI" 2017 Podpisan prvi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za eno leto in povečanje obsega razpoložljivih sredstev. 2018Podpisana nova garancijska pogodba z EIF v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije 2014-2020 (EaSI 2014-2020) za obdobje petih let. 2019Podpisan drugi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za dve leti in povečanje obsega razpoložljivih sredstev.  
Poslovna filozofija zaposlenih na SPS-u vključuje naslednje usmeritve:
Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvoSkrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor Tel.: 02/234 12 60 Fax.: 02/234 12 82 E-mail: info@podjetniskisklad.siSpletna stran: www.podjetniskisklad.si
Sklad sledi svoji viziji in ostaja specializirana finančna institucija z učinkovitimi spodbudami za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks. Sklad, skladno z zastavljeno vizijo zagotavlja učinkovite finančne spodbude za MSP od faze zagona do zrelosti, ter tako zapolnjuje vrzeli na področju dostopa MSP do ugodnejših finančnih sredstev, ki omogočajo dvig konkurenčnosti gospodarstva in dvigovanje dodane vrednosti na zaposlenega.  
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializiran atržišča. SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jem preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, privablja ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSP-je. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja.S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.Strateška vloga SPSa : Z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšati vrezli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogočiti sofinanciranje različnih poslovnih storitev (preko vavčerjev) MSPjem, start-upom in scale upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih, ki so prikazani v skici.   Operativne vloge SPSa:    1. Operativna vloga: Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo SPSa, ki predstavlja povrečno več kot 80 % vseh odobrenih sredstev letno. SPS sodeluje z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere MSPjem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev. 2. Operativna vloga: Mikroposojila predstavljajo mikrokrediti prilagojeni potrebam MSPjev, samozaposlenim, start-upom in scale upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu. 3. Operativna vloga: SPS je sooblikovalec Startup ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start up podjetij. Z različnimi oblikami zagonskih spodbud v obliki nepovratnih sredstev omogoča zagon podjetij ter skupaj s poglavitnimi partnerji (inkubatorji, tehnološkimi parki, privatnimi investitorji) sooustvarja  močan in aktiven start up ekosistem v Sloveniji. 4. Operativna vloga: Od leta 2010 SPS nanenja poseben fokus podpori mladim inovativnim podjetjem z alternativnimi viri lastniškega financiranja, ki so na slovenskem trgu šele v razvoju. Preko invsesticij semenskega in tveganega kapitala se v sodeloanju s poslovnimi angeli, korporacijami, skladi semensega in tveganega kapitala podpirajo mlada hitrorastoča podjetja, ki imajo potencial globalne rasti.5. Operativna vloga: Preko vavčerjev je SPS ponudnik 60 % sofinanciranja različnih poslovnih storitev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja. Gre za poenostavljen in hiter dostop do spodbud manjših vrednosti, ki jih podjetja prejmejo v obliki nepovratnih sredstev. 6. Operativna vloga: SPS pri poslovanju sodeluje in se povezuje s številnimi slovenskimi in tujimi institucijami za doseganje maksimalnega uspeha pri financiranju MSPjev. 7. Operativna vloga: Zaradi majhnega trga in ohlajanja oz. upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU predstavlja internacionalizacija ključni element za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja pomemben element pri izvajanju finančnih linij in pri veh programih vsebinske podpore. 8. Operativna vloga: SPS pri svojem poslovanju delujo po načelu učinkovitosti, načelih enostavnosti, preglednosti in transparentnosti. Dobro gosodarjenje z državnimi sredstviKombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala in semenskega kapitala v Sloveniji.  Postopki odobravanja finančnih spodbudVsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjtništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumetni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije.   
Opis produkta Razpisi Najpogostejša vprašanja   Naziv produkta:P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/ Kratek opis produkta:Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.P2 spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in osredotoča na reševanje problemov kupcev. Pomembni datumi: Rok za pred-selekcijo: 19.03.2020 Rok za oddajo vloge na SPS: 20.04.2020 Višina financiranja: do 54.000 EUR subvencije/podjetje intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije Doba financiranja:Izplačila v treh tranšah prvo izplačilo: do 10.000 EUR drugo izplačilo: do 12.000 EUR tretje izplačilo: do 32.000 EUR  Pavšalni zneski brez dokazovanja stroškov! Razpisana sredstva: 2.160.000,00 EUR Upravičenci in osnovni pogoji: so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga mikro- in mala podjetja podjetje, registrirano v Sloveniji podjetje, registrirano kot d. o. o., s. p. ali zadruga podjetje nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor pomemben datum registracije (za leto 2020 podjetja, registrirana med 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020) vsaj eden zaposleni ob podpisu pogodbe o financiranju Drugi pogoji: zaprta finančna konstrukcija: lastna sredstva + pričakovana sredstva iz razpisa + premostitvena sredstva poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2022* proizvodi in storitve, ki so tržno naravnani razvoj mora potekati v podjetju (izjema je lahko področje, ki ga podjetje ne zmore/zna razvijati samo) podjetje v treh letih ni prejelo več kot 200.000 evrov državne pomoči (de minimis) vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter delovanje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo prijava v slovenskem jeziku, vsi izračuni v evrih vključitev v mentorski program Merila za izbor: dosežene točke na DEMO dnevu v predselekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na zadnji dan leta inovativnost strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja reference in zaposlenost lastnikov v podjetju Minimalno zahtevani cilji: realizirana in ohranjena vsaj 1 zaposlitev vključitev v program mentoriranja sodelovanje z mentorjem začetek izvajanja razvojnih aktivnosti priprava MVP in testiranja zaključek razvoja in začetek komercializacije Predselekcijski postopek P2: Pridobitev finančne spodbude P2 je delno pogojena tudi s sodelovanjem v predselekcijskem postopku, katerega namen je pomoč pri izboru najustreznejših startup podjetij za finančno spodbudo P2 z vključitvijo podjetniških ekspertov v postopek ocenjevanja in osebno predstavitvijo poslovnih idej. Sodelovanje v predselekciji ni nujno, je pa zelo priporočljivo. Sodelovanje v predselekciji zajema: možnost pridobitve do 35 točk na razpisu za zagonsko subvencijo P2; osebno predstavitev pred strokovno komisijo, sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in podjetniških strokovnjakov, na DEMO dnevu; odgovore na ključna vprašanja, pomoč pri pripravi formalne vloge za pridobitev subvencije, pomoč pri pripravi predstavitve in še več. Predselekcija omogoča prijaviteljem na različnih dogodkih in aktivnostih tudi aktivno mreženje in širjenje koristnih povezav doma in v tujini, pridobivanje najsodobnejših podjetniških znanj in veščin, spoznavanje dragocenih izkušenj drugih startup podjetnikov, medijsko in širšo poslovno prepoznavnost (mediji in partnerska mreža Start:up Slovenija intenzivno spremljajo predselekcijo in njene udeležence) ter priznanja najbolje uvrščenim podjetjem v najzgodnejši fazi razvoja. Pomembne koristi za vse udeležence v predselekciji: »all inclusive« paket PODIM 2019 za tri najboljše ocenjene startupe – brezplačna vstopnica za eno osebo, vključno z nočitvijo, možnost sejemske predstavitve produkta na PODIM Marketplace, organizirano 1 : 1 mreženje z investitorji in uveljavljenimi podjetji ter izpostavljenost v okviru konferenčnega dogajanja nominacija najboljših treh ocenjenih startupov za nagrado Slovenski start:up leta 2019 Prijave v predselekcijski postopek se zbirajo na portalu prijave.startup.si. Roki za posamezne korake (prijava v predselekcijo, oddaja razpisa) so odvisni od datuma objave razpisa. Točni datumi so na uradni strani finančne spodbude, ki je navedena na koncu te strani.Več najdete na: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/P2/ Vsebinska podpora in programi usposabljanja: Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti. Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem. Poleg mentorskega programa so prejemnikom finančnih spodbud na voljo naslednji programi: Push2Start – pospeševalnik za prejemnike P2 SK Growth Camp – pospeševalnik za prejemnike SK NextRound – povezovanje startupov z investitorji KorpoStart – povezovanje startupov s korporacijami INTL – program za internacionalizacijo, specializiran za startupe HardwareSTART – vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme Konferenca PODIM – možnost udeležbe, tuji mentorji in razstavni prostor Startup klinika – odprava kritičnega tveganja startupov Startup.si – nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij Dogodki Teambuilding+, »all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje Več najdete na: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/P2/  Časovnica pridobitve P2 po korakih:     "Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020" ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM P2  Sedež našega podjetja je v Ljubljani. Ali lahko kandidiramo na javnem razpisu?  Odgovor: Lahko. Sklad bo podprl 40 podjetij od tega 20 iz Vzhodne in 20 iz Zahodne kohezijske regije. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva za upravičene stroške. Ali lahko kandidiramo še na vašega? Odgovor: Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oz. ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov. Ali moramo sodelovati v predselekcijskem postopku?  Odgovor: Sodelovanje ni zavezujoče, je pa priporočljivo, saj lahko prejmete do 35 točk pri oceni vloge, prav tako pa je postopek del vsebinske podpore pri tem javnem razpisu. V zvezi z vašo idejo boste prejeli koristne povratne informacije. V novo ustanovljeno podjetje smo prenesli dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis?  Odgovor: Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom oz. nakupom dejavnosti od drugega podjetja ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta?  Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. Zaprta finančna konstrukcija mora biti izkazana v finančnem delu predstavitvenega načrta. Lahko odam poslovni načrt v tujem jeziku?  Odgovor: Ne, poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR. Do kdaj moramo izbrati mentorja oz. program mentoriranja?  Odgovor: Upravičenci bodo morali do 18.08.2020 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja. Seznam mentorjev najdete tukaj. Zakaj mora naše podjetje izbrati mentorja?  Odgovor: Cilj programa mreženja in izbira mentorja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici?  Odgovor: Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.  Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Vloga je enostavna zato lahko start up podjetniki sami pripravijo vlogo, saj najbolje poznajo idejo in podjetje, zato ne podtrebujejo zunanjih izvajalcev. V kolikor ocenite drugače se lahko posvetujete z zunanjim(i) svetovalc(i)em.  Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku?  Odgovor: Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku. Do kdaj imam čas, da oddam vlogo na Sklad?  Odgovor: Rok za predložitev vloge je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji razpisa P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. V letu 2020 je to 20.04.2020. Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 54.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije?  Odgovor: Z razpisom v letu 2020 je stopil v veljavo pavšalni znesek, ki se izplača na podlagi v celoti doseženih ciljev razvojne faze, ne glede na dejansko višino stroškov nastalih v podjetju. Dokazovanje stroškov in preverjanje upravičenosti nista več potrebna. V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti podjetje, najkasneje do podpisa pogodbe s Skladom vsaj enega redno zaposlenega. Zanima nas do kdaj mora podjetje to zaposlitev tudi obdržati?  Odgovor: Upravičenec se v pogodbi o izplačilu subvencije obvezuje, da bo imel od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 28.2.2022 vsaj 1 zaposlenega. Sklad lahko kadarkoli preveri stanje zaposlenih v podjetju. Ali je potrebno za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije k vlogi priložiti kakšna dokazila (depozitne pogodbe, vrednostni papirji, gotovina,…)?  Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v prijavnem listu in v finančnem delu predstavitvenega načrta. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila. Ali se lahko zasebni zavod prijavi na navedeni javni razpis?  Odgovor: Ne. Ali se lahko podjetje prijavi z več vlogami na ta javni razpis?  Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.
Top