Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, na osnovi katerega je SPS pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov in na ta način postal  posrednik mikroposojilne linije za MSP v okviru Sklada skladov.  Cilj SKLADA SKLADOV je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja. Več o Skladu skladov lahko preberete tukaj. 
V podjetju ABC pospeševalnik iz Ljubljane pripravljajo Demo dan 8.generacije starupov, ki bo potekal 27.3.2019.  ABC Accelerator ob zaključku 3-mesečnega programa organizira Demo Dan za že osmo skupino startupov, ki so z vseh koncev sveta prišli iskat poslovni uspeh ravno v Slovenijo. Startupi bodo predstavili svojo ponudbo in povedali, kako jim je ABC pospeševalni program pomagal vstopiti na najbolj oblegan del trga. Predstavilo se bo 6 startupov, ki so s trdim delom, močno voljo in veliko podporo mentorjev in ABC Acceleratorja uspeli svojo idejo spremeniti v posel. Posel, ki je zanimiv za nove investitorje pa tudi večja podjetja in korporacije, ki so že potrdila sodelovanje, ali pa so ravno v dogovorih za podpis pogodb.Predstavljene bodo priložnosti za naložbe in partnerstva. To je naš najboljši Demo dan, zato bi bila škoda, če bi ga zamudili.Na spodnji povezavi boste našli več informacij o startupih: Stratio tech, Transfer Hero, Beyond Seen Screen, Siloe, Car Co, Companion. https://drive.google.com/drive/folders/1w7flRXqoDPPb9sOC_UQer-_95IqKExJv?usp=sharing Rezervirajte svoje mesto na grega@abc-accelerator.com Razširite besedo in povabite vlagatelje ali partnerje, za katere menite, da je dogodek pomemben. Vabljeni!
Za izvajanje svojih nalog mora Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) pridobivati in obdelovati tudi osebne podatke. Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, ID številka, spletni identifikator…) Gre torej za podatek, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, kdo je določen posameznik. Sklad  obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo. Svoje delovanje je uskladil z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki se uporablja od 25.5.2018. Sklad skrbi, da so osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in transparentno ter s spoštovanjem posameznikovih pravic. Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo zgolj za določene namene in v najmanjšem možnem obsegu. Podatki se bodo shranjevali le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 12 60 Elektronski naslov: info@podjetniskisklad.si Spletna stran: www.podjetniskisklad.si Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v SPS: Elektronski naslov: gdpr@podjetniskisklad.si Telefonska številka: 02 234 12 51 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7OR/Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rast in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na obmejnih problemskih območjih. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja Vlagatelji Obmejna problemska območja (občine so definirane na ravni javnega razpisa) Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere, nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: izdatki za materialne investicije, izdatki za nematerialne naložbe, izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za nakup storitev izdatki za plače Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po poštia) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE1.   Splošne informacije o registruRegister podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542) Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov: Javni sklad RS za podjetništvo Ul. kneza Koclja 22 2000 Maribor     2.   Vloga    3. Objava podjetij   Kontaktne osebe Sklada: Mag. Simona Černel (02) 234 12 89Ana Teršek  (02) 234 12 77Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67  
Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po pošti a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE 1.   Splošne informacije o registru Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542) Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov: Javni sklad RS za podjetništvo Ul. kneza Koclja 22 2000 Maribor    2.   Vloga   3. Objava podjetij   4.Kontaktne osebe Sklada: Mag. Simona Černel (02) 234 12 89 Ana Teršek (02) 234 12 77 Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
PODIM - najvplivnejša start-up konferenca v evropski Jadranski regiji in na področju Zahodnega Balkana. Maja 2018 se je bo udeležilo 200+ najobetavnejših startupov iz regije, 100+ investitorjev iz vsega sveta in 150+ predstavnikov velikih uveljavljenih podjetij iz regije in širše.
Top